بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موضوع و شاخه هاي جمعيت شناسي

 • در فرهنگ بزرگ لاروس،دانش جمعيت شناسي را چنين تعريف كرده اند:
 • علمي است كه به مطالعه جمعيت هاي انساني،حالات و حركات آنها پرداخته
 • تاثير عوامل بيولوژيكي،اجتماعي-فرهنگي را بر روي متغيرهاي جمعيتي مورد بررسي قرار مي دهد.
 • در حقيقت جمعيت شناسي علمي است كه مطالعه علمي جمعيت هاي انساني را هم از ديدگاه كمي و هم از ديدگاه كيفي مورد بررسي قرار مي دهد.

اسلاید 2 :

الف)جمعيت شناسي كمي

 • ساخت و حركات جمعيت در زمان و مكان و عوامل موثر بر اين حركات را مورد بررسي قرار مي دهد.اين نوع جمعيت شناسي داراي دو شاخه زير مي باشد:
 • 1)جمعيت شناسي توصيفي:توزيع جغرافيايي،ساخت،ابعاد و افزايش جمعيت ها با توجه به آمارهاي موجود بر عهده اين شاخه از جمعيت شناسي است.
 • 2)جمعيت شناسي نظري يا محض(رياضي):به مطالعه روابط موجود بين متغيرهاي مختلف جمعيتي مي پردازد.

اسلاید 3 :

ب)جمعيت شناسي كيفي

 • اين شاخه از جمعيت شناسي ويژگيهاي كيفي افراد انساني را از قبيل صفات روحي و جسمي مورد بررسي قرار مي دهد.مسئله وراثت ،زيست سنجي و اكولوژي انساني از جمله موضوعات مورد علاقه اين رشته مي باشد.
 • پس مي توان گفت،جمعيت شناسي يكي از شاخه هاي اصلي علوم اجتماعي است كه به بررسي و مطالعه ساخت و حركات جمعيت هاي بشري پرداخته و در پي كشف روابط متقابلي است كه بين پديده هاي جمعيتي و متغيرهاي اقتصادي،اجتماعي و زيستي وجود دارد.

اسلاید 4 :

دمو گرافی به 3 پدیده توجه دارد

 • تغییرات تعداد size
 • ترکیب سنی و جنسی جمعیت structure( composition)
 • توزیع مکانی( جغرافیایی ) جمعیت distribution

اسلاید 5 :

سیاست جمعیتی

 • هر اقدامی که جهت حل مسائل جمعیتی به کار می رود.
 • تصمیمات مدون جمعیتی که توسط دولت گرفته می شود و حدود فعالیتهای او را در رابطه با مسائل جمعیتی تعیین می کند.
 • هدف : منطقی کردن و هماهنگ ساختن دگرگونیهای جمعیتی با شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه است تا رفاه بیشتر جمعیت را فراهم سازد.
 • مستقیم و غیر مستقیم – کمی و کیفی

اسلاید 6 :

تاریخچه سیاست جمعیتی

 • برای زمانهای طولانی در جهت تشویق موالید بود. ( یونان باستان تا قرن 19 و قرون وسطی)

اسلاید 7 :

اندیشه های جمعیتی

 • Populationists( pronatalists)
 • Restrictionists( antinatalists)
 • Stationarists
 • Optimalists

اسلاید 8 :

T.R. Malthus, 1766-1834

English clergyman, Thomas Robert Malthus, was the first person to draw widespread attention to the two components of natural increase, births and deaths (fertility and mortality).

اسلاید 9 :

In his Essay on the Principle of Population, initially published in 1798, Malthus postulated that population tended to grow geometrically (exponentially) while the means of subsistence (food) grew only arithmetically.

اسلاید 10 :

The Malthusian Trap

arithmetic growth (food):
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…

geometric growth (population):
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512…

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید