بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف جمعيت شناسي

.1شناخت ساختار وحالات جمعيت

.2توصيف گذشته

.3بررسي روند هاي جمعيت ورابطه آن جنبه هاي مختلف سازمان اجتماعي همان منطقه

.4پيش بيني آينده

اسلاید 2 :

جمعیت

  • جمعی از افراد انسانی که در یک محدوده جغرافیایی به طور مستمر به شکل خانواده و خانوار زندگی میکنند .

اسلاید 3 :

انواع جمعیت

  • مقیم
  • واقعی
  • کل

اسلاید 4 :

اندیشه های جمعیت

  • طرفداران افزایش موالید
  • مخالفان ا فزایش موالید
  • طرفداران ثبات جمعیت
  • طرفداران تناسب جمعیت

اسلاید 5 :

موارد مهم در بررسي جمعیت

.اندازه جمعيت

.توزيع جمعيت

.باروري ومرگ ومير

.مهاجرت

.نيروهاي فعال در جامعه

اسلاید 6 :

سرشماری

  • یک ابزار مهم برای توسعه اقتصادی است و هر برنامه ریزی که بدون مطالعه جمعیت شناسی باشد موفقیت چندانی ندارد.

اسلاید 7 :

زمان دوبرابر شدن جمعيت

مدت زمان لازم براي دوبرابرشدن جمعيت

سرعت رشد جمعيت *زمان دوبرابر شدن؟

زمان نصف شدن؟

 

اسلاید 8 :

تركيب سني جمعيت

مهم در برنامه ريزي هاي دولت،

تفاوت هرم سني جمعيت در كشورهاي مختلف؟

اسلاید 9 :

تركيب جنسي جمعيت

.1نسبت جنسي

.2بهم خوردن تركيب جنسي:اختلاف در مواليد

                                    اختلاف ميزان مرگ ومير

                                    مهاجرت

اسلاید 10 :

عوامل مؤثر بر حركات جمعيت

1- باروري ومواليد

2- مرگ ومير

3- مهاجرت

4- ازدواج وطلاق

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید