whatsapp call admin

تحقیق در مورد متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix

لغات کلیدی :
ما یت زنگار غلات ، مایت های ، موروفولوژی ( ریخت شناسی ) ، گیاهان میزبان ، تحلیل چند متغیره ، علفهای خودرو.
چکیده مطلب: طبقه بندی سیستماتیک کنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغییر مورفولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی Eriophyoidرا فراهم می کندو درک ما را از مکانیزم هایی که این تغییر را ایجاد می کند. بالا می برد . هدف این مطالعه بررسی ویژگی های دورفولوژیکی کمی مجموعه مایت زنگار غلات (Nalepa 1986) Abacarus hystrixکه روی میزبانان مختلف زندگی می کند. سه

مجموعهA.hystrix از علفهای متفاوت جمع آوری شده اند. (Elytrigia repens , Bromus inermis , Lolium perenne) از لحاظ ریخت شناسی امتحان شده اند . تحلیل MANOVAتفاوتهای مهم meansدر ناقلان در میان سه جمعیت را روشن می سازد. تحلیل ممیز ۱۱ ویژگی را ارائه می دهد. که بطور چشمگیری سه جمعیت را متمایز می سازد. تحلیل بار گیری های رسمی نشان می دهد که ویژگی هاکه به بهترین نحو جمعیتی که روی میزبانان مختلف زندگی می کنندرا تشخیص می دهند که عبارتند از : کشیدگی بدن ، طول تارها ( زاید های مو مانند ) و سایز کلی بدن تغییر موفولوژیکی تفسیر شده است . فرضیه ها درباره منابع این تغییر بحث شده اند.

مقدمه
تغییر پذیری در ویژگی فنوتیپی بین جمعیتهای مایت ها ی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : ۱) تغییر مورفولوژیکی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز کلی انبارژن ،۲ ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعکس می کند. این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .

۳) تفاوتهای بین میزبان از اختلاف شرایط محیطی طی هستی زایی ( اونتوجنسی ) بوجود می آید . – این پدیده می تواند بر حسب شکل پذیری فنوتیتی توضیح داده شود ( و نه جدا از انبارهای ژنی )
مطالعات درباره تغییر مربوط به میزبان در مورفولوژی جانوران گیاهخوران مایت از نیاز برای درک تعامل جانور میزبان و توسعه علم رده بندی گروه گونه ها بوجود می آید. بطور خاص ، طبقه بندی معنی دار صرفا ساخته دست بشر است و منطبق با الگوهای ارزیابی و تطبیق این مایت ها به میزبانهایشان نمی باشد در نتیجه تغییر درون گونه ای می تواند به متخصصان و طبقه بندی کمک کند تا طبقه بندی مایت های را بهبود بخشد .

هدف مطالعه ما توضیح تغیر فنوتیپی سنجش پذیر میان جمعیتهای مایت زنگار غلات است که از سه گیاه میزبان علفی متفاوت دارد یک آفت عمومی و مهم علفهای کشت شده و وحشی در سراسر اروپا – آسیا ، آمریکای شمالی ، نواحی معتدل آفریقا ، استرالیا و نیوزیلند می باشد . سبک زندگی دایما در حرکت را دارد و شیارهای تیغه ای روی سطح بالای برگهایش وجود دارد . شناخته شده است که آسیبهای مستقیم ( تغذیه ای ) و غیر مستقیم ( موجب شده توسط ویروس) متعددی را برای گیاهان میزبان خود بوجود می آوررد . گونه های عظیم علف ( تقریبا ۴۰ تا از ۲۰ جنس ها ) بعنوان میزبان های آن گزارش شده است .

مطالب و روش ها
نمونه های سه گونه علف در ( لهستان ) در موقعیتهای زیر جمع آورذی شده است :
Las marcelinski-elytrigiarepens desv –lolium perennel (شرق ، شمال ) ،۳۰/۴/۱۹۹۹ ،و bromus inermis leyess و cytadela ( شرق ،شمال ) ۱۳/۴/۱۹۹۹ l.perenne و A.repen نواحی نمونه برداری حدود ۱۵۰ متر فاصله بندی شده بود و با یک چوب جدا شده اند . علاوه بر این مشاهدات همزمان تفاوتهای مهم در پو.یا شناسی جمعیت مایت در این دو محل را نشان می دهد . در نتیجه ما فرض می کنیم که جمعیتهای مایت جدا از هم هستند . نمونه های مایت بوسیله آزمایش مستقیم با میکروسکوپ سه بعدی جمع آوری شده است . پس از آن در اسلایدهایی در محیطHenze قرار گرفته و شناخته شده است .

(keifer1944)30 جنس ماده بطور تصادفی از هر جمعیت انتخاب شد ، با میکروسکوپ شفاف ساز ( طیف نما ) امتحان می شوند ۲۳۰ ویژگی در هر کدام اندازه گیری می شود ( شکل ۱ )
همه متغیرها فرض می شوند که بطور طبیعی رده بندی شده اند و تحلیل چند متغیره تغییر پذیری برای امتحان تفاوتها میان ناقلان متوسط استفاده شده است .برای تعیین متغیرها که سه جمعیت را بهتر جدا می کنند . تحلیل تشخیص عملکرد ( به سمت روش مرحله دار ) استفاده می شود . بعنوان معیارانتخاب متغیر سطح مهم استفاده شده است . بعد از انتخاب مجموعه اندازه هایی که بطور چشمگیری به نمونه کمک می کند متغیرهای مورد قبول محاسبه می شوند. این متغیرها ترکیبات خطی مقادیر اصلی را سنگین تر کردند . وزنه های اولین متغیر مورد قبول (z1) به روشی انتخاب شدکه نسبت f تحلیل یکطرفه تغییر پذیری برای متغیر در گروهها و بین آنها به حداکثر رسیده بود . سپس وزنه ها ی دومین متغیر قابل قبول (z2) با استفاده از همان معیار محاسبه شد . (بحداکثر رساندن نسبت F در گروهها و بین آنها ) بشرط شرایطی که در گروههای همبستگی میان وجود ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد