بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • هدف کلی

   آشنایی با مفاهیم مطالعه در حرکت شناسی، حالت های ایستادن، سطوح حرکتی و محورهای حرکتی

اسلاید 2 :

در مباحث حرکت شناسی و آناتومی مبنای مطالعه وضعیت ایستادن فرد است .به طور کلی وضع بدن به دو صورت در نظر گرفته می شود:

  حالت ایستادن آناتومیکی و حالت ایستادن طبیعی

 • در حالت اول: قامت راست، پاها جفت، ناحیه کف دست ها رو به جلو و صرفاً برای مطالعه حرکات ساعد، مچ و انگشتان دست می باشد.
 • در حالت دوم: قامت راست، پاها جفت، دست ها در کنار ران ها (کف دست ها چسبیده به ران ها) می باشد. کلیه قسمت های بدن (به جز ساعد، دست و انگشتان دست) بر مبنای این حالت مطالعه می شود.

اسلاید 3 :

        سطوح حرکتی

در مطالعه حرکات اتسان سه سطح فرضی اصلی در نظر گرفته می شود که حرکات اندامهای مختلف بدن بر مبنای این سه سطح مطالعه می شود. این سطوح بر یکدیگر عمودند.

vمحل تلاقی سه سطح فوق را با همدیگر مرکز ثقل بدن می نامند.

اسلاید 4 :

سطح ساجیتال (Sagittal)

 • سطح میانی نیز نامیده می شود، از جلو به عقب بدن طوری می گذرد که بدن را به دو نیمه راست و چپ تقسیم می کند.

اسلاید 5 :

سطح فرونتال (Forntal)

یا سطح آهیانه ای، از چپ به راست بدن می گذرد و بدن را به دو نیمه قدامی و خلفی تقسیم می کند.

اسلاید 6 :

سطح افقی (Horizontal)

 • موازی با سطح زمین است و بدن را به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم می کند.

اسلاید 7 :

        محورهای حرکتی بدن

 • محور فرونتال
 • محور ساجیتال
 • محور ورتیکال

اسلاید 8 :

محور فرونتال

 • این محور بر سطح ساجیتال عمود است و چهار حرکت حول این محور در بدن انجام می شود:
 1. فلکشن
 2. اکستنشن
 3. هایپر فلکشن
 4. هایپر اکستنشن

اسلاید 9 :

محور ساجیتال

این محور برسطح فرونتال عمود است و هفت نوع حرکت حول این محور در بدن انجام می پذیرد.

 1. آبداکشن
 2. آداکشن
 3. خم شدن جانبی (این حرکت اختصاصاً مربوط به سر وتنه است)
 4. هایپر آبداکشن یا دور شدن بیش از حد (صرفاً در حرکات دست ومفصل شانه انجام می شود)
 5. هایپر آداکشن (نزدیک شدن بیش از حد)
 6. برگشت از حالت نزدیک شدن بیش از حد

7.برگشت از حالت خم شدن جانبی

اسلاید 10 :

محور ورتیکال

 • این محور بر سطح افقی عمود است و شش حرکت حول این محور در بدن انسان صورت می پذیرد.
 1. چرخش خارجی ساعد
 2. چرخش داخلی ساعد
 3. چرخش داخلی و خارجی به جز ساعد
 4. برگشت از حالت چرخش خارجی
 5. برگشت از حالت چرخش داخلی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید