بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

.1الزامات اين استاندارد براي حسابداري و افشاي پيشامدهاي احتمالي به کار گرفته مي شود.

.2موضوعات زير که ممکن است منجر به پيشامدهاي احتمالي شود، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد:

  الف . تعهدات شرکتهاي بيمه بابت بيمه نامه هاي عمر صادر شده،

  ب . تعهدات صندوق هاي بازنشستگي بابت مزاياي بازنشستگي، و

  ج . تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره.

.3ابهام مرتبط با برآوردهاي حسابداري که مشخصه بارز محيط عملياتي واحد تجاري است، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع نمي شود.

اسلاید 2 :

پيشامد احتمالي

به وضعيتي اطلاق مي شود که در تاريخ ترازنامه وجود داشته است و نتيجه آن، تنها در صورت وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي تعيين خواهد شد.

اسلاید 3 :

شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي

ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي مي تواند به صورت طيفي از نتايج احتمالي بيان شود. طيف مزبور مي تواند به صورت کلي وبه ترتيب افزايش ميزان احتمال، بر حسب واژه هاي “بعيد” ، “ممکن” و “محتمل” توصيف شود.

نحوه عمل در مورد پيشامدهاي احتمالي موجود در تاريخ ترازنامه با توجه به نتايج مورد انتظار از آن تعيين مي شود. شناخت يا افشاي اثرات مالي پيشامدهاي احتمالي، تحت تاثير ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي و مستلزم توجه بيشتر به خصوصيت احتياط است.

اسلاید 4 :

شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي

اسلاید 5 :

تعهداتي که انتظار نمي رود منجر به انتقال منافع اقتصادي شود بايد در يادداشتهاي توضيحي افشا شود.

مثال:

ضمانتنامه ها و تعهدات ناشي از فروش دين

اسلاید 6 :

اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي

پيشامدهاي احتمالي در تاريخ ترازنامه در هنگام تنظيم صورتهاي مالي مد نظر قرار مي گيرد.

نتايج و آثار مالي آنها توسط مديريت برآورد مي شود.

برآورد انجام شده توسط مديريت مبتني بر بررسي اطلاعات موجود در تاريخ تصويب صورتهاي مالي و نيز رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه مي باشد.

اسلاید 7 :

چنانچه ماهيت پيشامد احتمالي مربوط به يک معامله و نيز ابهاماتي که برآن اثر گذارد بين تعداد زيادي از معاملات مشابه مشترک باشد، نيازي به برآورد ميزان آثار مالي پيشامد احتمالي به طور جداگانه نخواهد بود، بلکه مي توان برآورد را بر اساس مجموعه معاملات مشابه انجام داد.

مثال:

بدهي احتمالي مربوط به تضمين محصولات فروش رفته.

اسلاید 8 :

در مواردي که يک پيشامد احتمالي با يک ادعاي متقابل مرتبط، ادعا توسط شخص ثالث يا عليه شخص ثالثتوام شود،در برآورد آثار مالي ناشي از اين پيشامد احتمالي بايد نتايج احتمالي ادعا و ادعاي متقابل مزبور نيز در نظر گرفته شود.

با اين حال، در موارد مقتضي، احتمال موفقيت ادعا و مبالغ احتمال مربوط به ادعا و ادعاي متقابل به طور جداگانه برآورد و افشا مي شود.

اسلاید 9 :

افشا

در مورد هر پيشامد احتمالي که در صورتهاي مالي افشا مي شود، بايد اطلاعاتي به شرح زير در يادداشتهاي توضيحي ارائه گردد:

الف . ماهيت پيشامد احتمالي،

ب . ابهاماتي که انتظار مي رود بر وضعيت نهايي پيشامد احتمالي اثر گذارد، و

ج . برآورد محتاطانه اي از آثار مالي پيشامد احتمالي در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مديريت يا ذکر اين نکته که انجام برآورد غير عملي است.

اسلاید 10 :

چنانچه آثار مالي برآوردي يک پيشامد احتمالي افشا گردد، مبلغي که افشا مي شود بايد بيانگر ميزان آثار مالي بالقوه پيشامد احتمالي باشد. در برآورد ميزان يک بدهي احتمالي، اقلام زير بايد کسر و بدهي احتمالي مربوط به صورت خالص افشا شود:

الف . مبالغي که به حساب ذخيره مربوط منظور شده است، و

ب . مبالغ مربوط به قسمتهايي از بدهي احتمالي که امکان ايجاد آن قسمت بعيد است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید