بخشی از مقاله

برای تحلیل ریسک ، پایه احتمالی برای تحلیل بهای سود به ندرت واضح می باشد اماّ فکر کردن کلاسیک باجستجو برای بهار احتمالی غالب به نظر می رسد. سئوال متداول آنالیز اعتبار بهای سود است زیرا با فرض غیر واقع بینانه درباره در دسترس بودن دیتاح نیاز به کامل کردن در تحلیل دارد اصول فلسفه بدون هدفبه ظر می رسد تحلیل Hard data (اوز خیال شخت) تفکیک شده است.


234 دور نمای دیگر و کاربرد ها :
بر اساس اصول ، روش 4 و مدل های نمایش دراین فصل مربوط به مهندسان و تجران می باشد ، اما آنها اغلب در اطلاعات ، ارتباطات ، بیوتکنولوژی، کشاورزی، قوانین خیلی ، صنعت غذایی، پزشکی و سلامت به کاربرده می شود. در هر حوزه فهرست علائم و انتظارات ویژه ، کنواسیون ها، چوی ها را می یابیم اما موضوعات اساس زیر بحث می شود.


• چگونه ریسک و خالق نا مطمئن بودن را بروز دهیم.
• چگونه احتمالات را درک کینم.
• چگونه درک و آزمون 4 استفاده نمائیم.
• چگونه درک و از طبقه بندی توزیعی پرامتری و پارامتر 4 استفاده نمائیم.
• چگونه از دیناها ی تاریخی و گزینه های کارشناس استفاده نمائیم.


در این فصل این موضوع از دیدگاه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. تکرار این بحث برای کاربرد در حوزه های دیگر خسته کننده بوده وحذف می گردد برای توسعه خامنه کاربرد ها برخی از مثال ها در فصول 4 و 5 در حوزه های خارج از مهندسی و تجارت ذکر می نمائیم.دیدگاه کلاسیک نسبت به ریسک و تحلیل ریسک در بسیاری از حوزه ها غالب است. مانند پزشکی، و سلامت کاربرد دارد. این شاید هیجان انگیز نباشد زیرا اغلب ممکن است در این حوزه ها توضیح برای جمعیت کلان نزدیک به واحد باشد. به عنوان نمونه انشان و سپس دیدگاه سنتی، آماری به نظر مناسب می رسد ما می توانیم از تفکیک های آماری پزشکی جدید برای نمونه رئیس استفاده کنیم.


این امر برای جلو بردن اثبات ، اثبات علمی و نتیجه ی قوی بدست آید. فقدان از نگرش فروشی، درک حقیقت درباره ی ریسک ساطح می شود در دیگاه ها یک مسئله شما در انجمن مهندسی نمی باشد.
اغلب برای کاربرد پزشکی مشاهده می شود.
دانشمندان اجتماعی و بقیه افرادی که توسط نگرش درمیان آنالیز های دیگر تحریک شده اند را درک می کنیم و دانشمندان می گویند جهانی با موقعیت های نا معلومی درگیر است که اعتماد و مهارتی پایه آنها می باشد. آنها اعلام می کنند که بی مهارتی شایسته اطلاعات ودانش نیست و قویاً تحت تاثیر فاکتور های ادراکی مانند ترس وار دارند، بله بسیاری ار مردم قویاً تحت تاثیر فاکتور های ادراکی و فقدان اطلاعات صحیح ودانش درباره ی این اطلاعات وابسته دارند. اماّ آنها لزوماً پایه نمی باشد آنها نا معین هستند که به معنای احتمال بیشتر هدایت است. موضوع این است که ما اعتماد داریم.


ما باید با داوری های مختلف و نگرش متفاوتی تر که بستگی به دارائی آنها دارد بررسی کنیم .علاوه بر این اجماع درباره ی فرضیه های بحرانی می تواند ارزیابی بیشتری را نسبت به عقیده ی عوام بدون هر گونه مرجع و گواه تجربی یا دلایل تئوری بیان کند. روش افکار بر پایه ی علمی تا آنجا که ما مرجع همان و قضاوت های ثابت داشته باشیم است. اما پروسه سنجش نا معین و تصمیم گیری باید تشخیص داده شود. به عنوان دروغگوی در تجار منجم کلاسیک طبیعی خروجی کنترل شود. زمانی که سنجش مردم در نظر گرفته می شود و سوی رفتار ها، خطاها، تحقیقات درک سیستم اغلب برای این حوزه در علوم اجتماعی به عنوان بر چسب کلی استفاده می شود.


این موضوع نه تنها روانشناسان را درگیر می کند بلکه اغلب دامنه تربیتی و نظم شامل جامعه شناسی ، انسان ثنای را درگیر می کند. در این تحقیقات تعریفات مختلفی از ریسک به کار برده می شود. ما دو نوع متداول را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدایی دور نمای اقتصاد و نامیده می شود. نگرش به ریسک به صورت قضاوت نا معین بیان می شود. اهداف احتمالی ممکن است آماری باشد

اما در اغلب موارد بیان کردن هدف احتمالی عقیده یا ارزیابی جنبه های نا معین مانند ابهام می باشد بر اساس تاریخچه در روانشناسی، سنت طولانی در کار وجود دارد که دور نمای اقتصادی ریسک مورد قبول قرار می گیرد که عدم اطمینان می تواند به عنوان هدف احتمالی نمایش داده شود. در اینجا محققان (اغلب به عنوان نحققان تصمیم رفتاری شناخته می شود) بررسی را تعیین کرده و چگونگی تصمیم مردم در حالت آماری و بقیه موارد چون عدم اطمینان ، با هم با روش هایی که مربوط به رفتار های حقیقی می باشد (یا در این مسیر نمی باشد) . ار پیش بینی تئوری اقتصاد هنجاری مانند تئوری مطلوبیت، مو.رد انتظار تشریح می شود.


روش دوم برای معنا کردن ریسک در علوم اجتماعی broader (پهنا) می باشد. در اینجا مفهوم ریسک به دامنه ی کامل باور ها و احساساتی بر می گردد که مردم از آن به عنوان حوادث پر خطر طبیعی نام می برند. این مشخصات کیفی و بر اساس سودمندی بوده، واغلب تعیین کننده و قابل قبول می باشند. معنای در نظر گرفته شده سودمند می باشد اگر مفهوم مطرح کردن ریسک به طوری مناسب تشریح و برشود. انگیزه ومحرک این است که دامنه ی وسیعی از مشخصات چند بعدی خطا ،

وجود دارد، در عوض تنها چکیده ی آن را مورد ارزیابی قرار می دهند که ریسک ها به صورت اساسی و متمایز ادراکی دیده می شود. علاوه بر این ارزیابی ممکن است به صورت نوسانی با فرهنگ اجتماعی گروهی که شخص به آن تعلق دارد و زمینه های تاریخی که خطرات ویژه رشد پیدا کردند تحت تاثیر قرار گیرد. و اغلب ممکن است جنبه های فیزیکی و انسانی یا فاکتور های سازمانی خطا مانند قابلیت اعتماد موجود یا مدریت ریسک پیشنهادی را باز تاب کند.


ما مشاهده می کینم این مساله تعریف محدودی از ریسک را شامل می شود. به عنوان نمونه مربوط به مفهوم احتمال می باشد. ریسک های بدیهی تر از احتمالات است.از سوی دیگر، تعریف وسیع مانند روی گیج کننده است. و نمی توان بین قضاوتهای درباره ی جهانی که در آینده خواهد بود. چگونه ارزش این آینده و قضاوتمان درباره ی آن تمیز قرار دارد. این 2 جنبه توسط مفهوم ریسک تحت پوشش قرار می گیرد. ما جدا کردن آنان را سودمند می پنداریم راه حل ما در فصول آینده عرضه خواهد شد.


این تمیز بین تعریف کیفی از ریسک و تعریف با ریسک کمی از اندازه گیری ریسک روی می دهند. تعریف کمی که بر پایه ی ان است که عدم اطمینان درباره ی عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است. (جهان) صحبت کردن درباره ی توضیحات آن را معنادار جلوه می دهد. تحلیل ارزیابی، درک و پذیرش ریسک، این عبارت ممکن است با هم شامل دامنه ی جنبه های کلی برای تعریف علوم اجتماعی در ریسک لیست شود. درک مفهوم ریسک در تحقیقات موثر در دیتاهای تجربی نشان می دهد که قضاوت انسان در مورد خطر ها، و ابعاد کیفی چند گانه منفعت که درگیر شده است به روش های پیچیده ودقت کامل بستگی دارد. ما به صورتی خلاصه جنبه های این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم. این کتاب در بخش های 12. 4 و 22 . 5 به این نکته اشاره می کند که دیدگاه ما درباره ی ریسک و عدم اطمینان چگونه باید باشد. در حالی که درک مفهوم ریسک در تحقیقات بر این نکته اشاره دارد که در حقیقت مردم چگونه فکر و رفتار می کنند.


ما مطالب زیادی را در این تحقیقات فرا گرفتیم، ایده های که به صورت اساسی جهت پیشنهادی ما را تامین می کند پذیرش ریسک نمی تواند تنها بر اساس ارزیابی ارزش های مورد انتظار باشد یک تصویر جامع از ریسک مورد نیاز است. مردم ارزیابی ضعیفی به عدم اطمینان دارند اگر مرجع به صورت هدف عینی آمار های احتمالی درست باشد.


سنجش احتمالی (سنجش عدم اطمینان) توسط برخی از فاکتور ها تحت تاثیر قرار می گیردادراک، قابل قبول بودن، قابل پذیرش ریسک تعریف برخی از فاکتورها مانند ترس، و دانش تحت تاثیر قرار می گیرد. اشخاص مهم و گروه های مختلفی در درک مفهوم ریسک و قابلیت پذیرش آن وجود دارند. درک مفهوم ریسک و پذیرش آن ممکن است به صورت اساسی به قضاوت اجتماعی مان از اجسام مانند پاسخگوئی، افتاد، مدیریت ریسک به صورت درست و مردان بستگی داشته باشد.
درک مفهوم ریسک در تحقیقات با ادراک عوام مردم مرتبط است. این کتاب درباره ی این موضوع بحث می کند که چگونه تصمیم گیران و تحلیل گرای باید دیدگاهی نبست به ریسک و عدم اطمینان داشته باشد. و درک و عدم پذیرش ریسک در عوام کردم شما یکی از فاکتور های بسیار زیادی است که هنگام تصمیم گیری باید مد نظر قرار گیرد فصل 5 را مشاهده نمائید.


سنجش تحلیلی در عدم اطمینان ریسک هدف احتمالی است که در فصل 4 مورد بحث قرار می گیرد دیدگاه متناوب کلاسیکی درباره ی تحلیل ریسک دیدگاه Sian Baye است که مفهوم احتمالی در تحلیل اندازه گیری عدم اطمینان یا اعتقادات به کار برده می شود. اماّ این دیدگاه متناوب به طور عادی قابل پذیرش نیست. هنوز شکایتی زیادی بین تحلیل های ریسک وجود دارد. زمانی که درباره ی هدف احتمالی بحث می شود شاید یک علت برای این موضوع فقدان در راهنمای اجرا کردن عملی باشد واضح مشخص نیست که چگونه باید این تئوری را در عمل پیاده نمود. ما در می یابیم که ادبیات Sian Baye بسیار تکنیکی و تئوری است. ادبیات باوسعت زیاد به ریاضیات وجنبه های آماری Sian Baye مرتبط می باشد. سئوالات عملی بیشتر پذیرفته شده.

در مورد دیدگاه Sian Baye بسیار اندک آدرس داده می شود. ما نیاز های فکر مجدد فکر مجدود درباره ی چگونه نمایش دادن دیدگاه عدم اطمینان Sian Baye و موارد ریسک عملی را می بینیم. هدف کلی در فصل پیش رو، نمایش دادن سالی این افکار و ارائه دادن راهنما وتوصیه های برای نمایش مجروی است که آدرس انتقادات رشد پیدا می کند.
فهرست مناسب نوشت ها / یادداشتها)
اغلب کشاورزی بر اساس قابلیت اعتماد و تحلیل ریسک را روش یکاسیگی فکر کردم دراین فصول مورد تشریح قرار می گیرد. تخمین برروی قابلیت اعتماد و ریسک مورد تمرکز قرار می گیرد اگر عدم اطمینان آدرس داده شود. این به معنای بیان کردن فاصله اعتماد یا توزیع هدف نا مطئن برای مرتبط کردن ثیمهای مکرر احتمالات یا انتظارات است. مثال های این کتاب در این بخش


Vose (2000), Hen Ley and Kumamoto (1981) Hey Land and Resin 1989 است بسیاری از این کتاب ها بر روی متد ها وتحلیل مدیریتی تمرکز می کند. موضوعات اساسی در این بخش موضوعات اصلی نیستند بسیاری از ریسک های به کار برده شده و تحلیل قابلیت اعتماد در این متد آموزش داده شده است. اما به صورت بازتاب طولانی آن مورد تحلیل قرار نگرفته است حتی بسیاری از مقاله ها به این موضوع آدرس داده شده است نمونه های این مقاله شامل.
/Aposto Sakis (1990) / Aposto Sakis And Wa (1993)
/Kapsen And Burmaster (1999) / Singpur walle (1998)


Aven and Porn (1998) And Avoo (200) / KqpSan(1991.19992)
موضوعات ویژه یزیاد در ژور تاب های ریسک بر این اساس اختصاص داده شده است و به ویژه جنبه های عدم اطمینان آنها شمامل موضوعاتی مختلف از روزنال ها (قابلیت اعتماد در منهدسی و سیستم های مهندسی است. ApostosokiS (1988)) And keston and Burmoster (1996) مشاهده کنید G.ApostosokiS And sikaoso در ایجاد کردن بحث بر پایه مناسب برای تحلیل ریسک پیشقدم بودند، احتمال فکر کردن مکرر بیش از 20 سال بیش معرفی شده است.

(Kapson And Garriok) معرفی ، درباره ی بخش های مختلف فکر کردن کلاسیک است که بر رساس کار اخیر بدست آمده است Aven and porn (1998/And Aven And Rettedos/1998) آن فکر مجرد که بر اساس ایده های Kapson و دیگران است. عرضه می کنند. در کار او ApostosokiS احتمال ایده های مکرر و ورژن پیشرفت های دیگر دیدگاه Baye sian را مقایسه می کند ApostosokiS And 1981 و او بر مسائل با معرفی صحیح اما به صورت تکرار های نا شناخته تاکید می کند. کار ما در این حوزه به صورت عالی توسط کار ApostosokiS انجام شد.
برای مثال کلی به تحلیل حساسیت ادبیات And Sondoy And Aven (2003) Trantoso And Saltelli رجوع کنید.


بحث در مورد ریسک و قابلیت پذیرش آن از Aven and Pitbsodo گرفته شده است.
ریسک اقتصادی به صورت جزئی در Aven etos(2003) مورد باز بینی قرار می گیرد برخی از مراجعی که در ریسک اقتصاد آدرس داده شده است و به ویژه مالی و تئوری اوراق بها در Sevy and Sannat ، ریسک در پروژه توسط Kayasoff (1988) , NeviH (1989) آدرس داده شده است. تعریف متداول کیفی ریسک در این فقدان در پیش بینی نتایج واندازه گیری های عملکردی است. تعریف محدودنر از ریسک – انتظار مقدار محاسبه شده اجرایی در زمانی که در تلاش برای نتیجه منفی محدود می باشد. این تعریف نیز موردی می باشد.See Sevy and Sarnat (1979) Levy (1998/and joirdanger (1996) تعریف سنتی از ریسک و عدم اطمینان در انتخاب 1 . 2 . 2 توسط تعدادی از متون ذکر شده است. Douy Sas (1983) معرفی تحلیل سنتی ما در مورد عدم اطمینان براساس (1975) Barsow and prosc Roo و (1999) Aven and jene است. روش های تحلیلی در ساختار عدم اطمینان توسط (1984) Tany , Any بازبینی شده.


Modsen etos (1984) Toftchristense and Baker (1982) Meseherre (1987) معرفی ما روش های SFAبه صورت جزئی که اساس آن را Aven , Rettedos (1998) می باشد.
یک مرجع پایه برای تحلیل هزینه ی ریسک (2000) voseمی باشد. تئوری تصمیم آماری و از استفاده از تئوری به کار برده شده به صورت کامل در فصل 5 ، وابسته 4 لیست شده است.
بسیاری از دانشمندان اجتماعی ارزیابی ریسک نسبتی مهندسی را بحرانی می دانند :
Beck (1992). Doug sos , wisdavskg (1982). Perrow (1984)
Sheader . Freehette ، را ذکر می کنیم. نکته ی بحرانی که در اینجا به نظر می رسد این است که ایده ی عملی بودن ریسک نمی تواند تصدیق شود براساس Sfoic (1998) ، ریسک نمی تواند خارج از اعتماد به ذهنمان و فرهنگمان وجود داشته باشد. ما باید با دیدگاه ساده و مثبت گرا برای اصطلاحات مخصوص Shrader , Frechelte (1991) استفاده کنیم که ریسک عینی وجود ندارد و می تواند اندازه گیری شود و توسط دیدگاه متعادل جابه جا شود پاسخ به صورت مفرط نمی باشد. دیدگاه نسبی می گوید که توصیف ریسک حالت خوب است صرف نظر از اساس و ریشه ی آن اما در موقعیت میانی بیان کردن و ارزیابی ریسک صوری اطلاعات برای حمایت از تصمیم گیری توسط مجموع حقایق و قضاوت ها و استفاده از اصول عالمانه و روش ها تأمین می کند.
اغلب مردم، فکر می کنیم که در موقعیت میانی هستند (Shrader – Frechette (1982)). اما چالش بنیان گذاری کردن Psot formصحیح برای آن است. هدف کلی این کتاب تأمین کردن بخشی از آن است. این ادبیات پهناور در جستجوی درک کردن ریسک است. ما به Pidgeon and Beattie (pidogeon (1999) و مراجع دیگر مراجعه می کنیم.
بررسی ما درباره ی تحقیق درک ریسک براساس pidyeon and Beattie است. شالوده ی هدف ادبیات احتمالی، مرتب کردن احتمال و تصمیم است.


See Ramseye (1929), definetti (1972, 1974) توسط مشاهده ی موضوعات مردم یا موضوعاتی که تمایل دارند می توان از اعتقادات شخصی شان درباره ی هدف احتمالی توسط kopmao (1940) استخراج عنصر و همچنین Good (1950) که باید شهود گرایی بیشتر نسبت به موضوع احتمالات دریافت نموده شد شهودی می گوید که احتمالات به صورت مستقیم از شهود استنتاج می شود و آن هدف نهایی تجربی است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید