دانلود فایل پاورپوینت حسابداری شرکتها

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری شرکتها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری شرکتها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-شرکتهای تضامنی
۲-شرکتهای سهامی{عام وخاص}
۳-شرکتهای تعاونی

اسلاید ۲ :

الف-عملیات حسابداری ثبت سرمایه : ۱٫نقدی۲٫نقد وغیرنقدی۳٫ادغام۴٫با ارزیابی ارزش روز دارایی ها

ب-تقسیم سود  ۱٫سودوزیان به نسبت درج در شرکتنامه

                           ۲٫اکر در شرکتنامه درج نشده باشد به نسبت سرمایه تقسیم میشود.

                           ۳٫مانده ی حساب سودوزیان بقه حساب تقسیمسود منتقل میشود.

                           ۴٫سهم سود پس از منظورنمودن پاداش،حقوق وسود تضمین شده ی

                           سرمایه به حساب جاری شرکا منتقل میشود.

                          ۵٫اگربراثر ضررهای وارده،سرمایه ی شرکاء کم شودتا زمانی که این

                           کمبود جبران نشودپرداخت هرنوع سود به شرکاء ممنوع است.

                          ۶٫اگرشرکت تضامنی زیان داشته باشد حساب تقسیم سود بدهکار و

                           خلاصه سودوزیان بستانکار میشود.                                                     

اسلاید ۳ :

مثال:احمد ومحمود باسرمایه های   ۲۰۰۰،۰۰۰و۴۰۰۰،۰۰۰ریال دریک شرکت تضامنی  سهیم هستند.سود دوره مالی ۶۰۰۰،۰۰۰ریال است.مطلوب است( محاسبه وتقسیم سود.)

حساب سودوزیان۶۰۰۰،۰۰۰

                 حساب تقسیم سود۶۰۰۰،۰۰۰

حساب تقسیم سود۶۰۰۰،۰۰۰

                   جاری احمد۲۰۰۰،۰۰۰

                  جاری محمود۴۰۰۰،۰۰۰

اسلاید ۴ :

…….اگر تقسیم سود به نسبت۶و۴باشد مطلوب است محاسبه و تقسیم سود شود.

سود وزیان۶۰۰۰،۰۰۰

             تقسیم سود۶۰۰۰،۰۰۰

تقسیم سود۶۰۰۰،۰۰۰

             جاری احمد۳،۶۰۰،۰۰۰

           جاری محمود۳،۴۰۰،۰۰۰

اسلاید ۵ :

žمثال:سرمایه ی پایه ی پایان دوره یک شرکت تضامنی:احمد۵،۰۰۰،۰۰۰و افشین۷،۰۰۰،۰۰۰٫اگر سود شرکت۲۴،۰۰۰،۰۰۰ریال باشد مطلوب است محاسبه وثبت تقسیم سود.

žسودوزیان۲۴،۰۰۰،۰۰۰

ž          تقسیم سود۲۴،۰۰۰،۰۰۰

žتقسیم سود۲۴،۰۰۰،۰۰۰

ž           جاری احمد۱۰،۰۰۰،۰۰۰

ž           جاری محمود۱۴،۰۰۰،۰۰۰

اسلاید ۶ :

قبل از تقسیم سود بین شرکاء مبالغ زیر به شرکا تعلق میگیرد.

۱٫حقوق

۲٫پاداش

۳٫سود تضمین شده ی سرمایه

مثال:عباس ومحسن باسرمایه های ۲و۳ میلیون ریال دریک شرکت تضامنی شریک هستند.حقوق عباس۲۰۰،۰۰۰وپاداش محسن۳۰۰،۰۰۰ریال است اگر سود تضمین شده سرمایه ۱۰%باشد سهم سود هریک را حساب کنید.
(سود شرکت ۱،۰۰۰،۰۰۰)

اسلاید ۷ :

     مثال:شرکت تضامنی اکبری و شرکا در طی سال مالی ۳۰۰،۰۰۰ریال زیان داشته است.هریک از شرکا معادل ۱۲۰۰،۰۰۰ریال حق الزحمه سالانه و۱۰% بهره سرمایه به شرکا تعلق میگیرد.در صورتی که سرمایه اکبری۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و حسینی ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ریال باشد و نسبت تقسیم سود وزیان مساوی باشد.مطلوبست:تنظیم جدول تقسیم سود و ثبت های مربوطه.

اسلاید ۸ :

همراه باافزایش سرمایه (معامله باشرکت)

۱-پرداخت وجهی معادل مبلغ تعیین شده :  

بانک ۱۸۰۰۰

         سرمایه۱۸۰۰۰

۲-پرداخت وجهی بیشتر ازمبلغ تعیین شده:

بانک۲۰،۰۰۰

           سرمایه شریک قدیم  ۱۰۰۰

           سرمایه شریک قدیم  ۱۰۰۰

          سرمایه شریک جدید ۱۸۰۰۰

۳-پرداخت وجهی کمتراز مبلغ تعیین شده:

 بانک۱۶۰۰۰

 سرمایه شریک قدیم ۱۰۰۰

 سرمایه شریک قدیم ۱۰۰۰

                              سرمایه شریک جدید ۱۸۰۰۰

همراه با تجدید ارزیابی :در این روش تمامی ثبتهای مربوط به ورود شریک جدید همانند روش بدون تجدید ارزیابی دارایی ها وبدهی ها را انجام بدهیم و حساب تجدید ارزیابی را بین شرکا قدیم به نسبتی که در سودوزیان سهیمند،تقسیم نماییم.مثال:

دارایی۱۲۰۰۰

         تجدید ارزیابی ۱۲۰۰۰

تجدید ارزیابی۹۰۰۰

          بدهی ها۹۰۰۰  پس از ارزیابی مانده ی حساب تجدید جاری شرکا انتقال میدهیم.

حساب تجدید ارزیابی ۳۰۰۰

               حساب جاری شرکا ۳۰۰۰

اسلاید ۹ :

نکته:
حساب تجدید ارزیابی یک حساب انتزاعی است که مانده ی بدهکار آن با زیان و مانده ی بستانکار آن سود حاصل از تجدید ارزیابی است و با حساب سرمایه شرکای قدیم بسته می شود(به نسبت قدیمی که شرکا در سود و زیان سهیمند)

ž

اسلاید ۱۰ :

ورود شریک جدید بدون افزایش سرمایه:(معامله با شرکا)از طریق خرید بخشی یا همه ی سهم الشرکه ی یک یا چند شریک قبلی.

مثال:زهره وناهید باسرمایه های ۲۰۰۰،۰۰۰و۳۰۰۰،۰۰۰ریال در شرکت تضامنی سهیم هستند.باموافقت شرکا احمد ۱/۵سهم زهره با پرداخت ۸۰۰،۰۰۰

ریال به وی میخرد وسپیده هم ½ سهم ناهید را باپرداخت ۴۰۰۰،۰۰۰ریال میخرد.مطلوبست ثبت ورود شریک جدید.

سرمایه زهره۴۰۰،۰۰۰

سرمایه ناهید۱،۵۰۰،۰۰۰

                     سرمایه احمد۴۰۰،۰۰۰

                     سرمایه سپیده۱،۵۰۰،۰۰۰

ورود شریک جدید همراه با ثبت سرقفلی وبدون سرقفلی:

مثال:خسرو وپرویز باسرمایه های ۴۰۰۰،۰۰۰و۶۰۰۰،۰۰۰ریال دریک شرکت تضامنی به نسبت سرمایه سهیم هستند.کامران به عنوان شریک جدید باپرداخت ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال در ۱/۴سود شرکت پذیرفته میشود.مطلوبست ثبت ورود شریک جدید با ثبت سرقفلی:

وجه نقد۱۰،۰۰۰،۰۰۰

سرقفلی۲۰،۰۰۰،۰۰۰                                   ارزش متعارف شرکت(ارزش روز)

           سرمایه کامران  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

           سرمایه خسرو  ۸،۰۰۰،۰۰۰        سرقفلی

           سرمایه پیروز   ۱۲،۰۰۰،۰۰۰

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 37 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد