بخشی از مقاله

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، درنتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.
(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است.
1- تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها
2- تاثیر IAS بر صورتهای مالی
و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.
بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:
هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال 2005 به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (2005,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (2003,Rudhede Walilbery , ).
و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:
با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.
مقالاتی مثل مقاله آقایان (1988,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.به علاوه پذیرش IAS به شرکتها این اجازه را می دهد که عملکرد خود را با سایر رقبا مقایه کنند و همچنین اطلاعاتی مناسب در مورد وضعیت شعب ارائه می کند.

بعضي از مقالات مثل (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004)و (Gebhardt , 2001) به اين نتيجه رسيدند كه با پذيرش IAS و افشاي بيشتر هزينه هاي سرمايه كاهش مي يابد. براي مثال (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004) به اين نتيجه رسيدند كه شركتهاي IAS را بكار گيرند فرصتي براي بركناري يا حذف هزينه هاي سرمايه اي خود بدست مي آورند، چون با انتخاب IAS و پذيرش سياستهاي افشا اين مساله امكان پذير است.

بعلاوه (Gebhardt , 2001) به اين مساله كه با پذيرش و اجراي IAS ، اطلاعات صحيحي ارايه مي شود كه باعث كنتر شدن هزينه هاي سرمايه اي مي شود تاكيد داشتند، و در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند (2005,Barth) اين نظريه را كه با پذيرش IAS ، گزارشگري مالي نحوه گزارشگري مالي بهبود مي يابد را تائيد و تصديق كردند.
در حقيقت همه بحث هاي بالا به صورتهاي مالي شركتها و تهيه گزارشات مالي است بنابراين بخشهاي ذكر شده در زير به تاثير پذيرش IAS بر صورتهاي مالي تاكيد و اشاره مي كند.

تأثير IAS بر صورتهاي مالي:
اگر چه تأثير پذيرش IAS بر ساير موارد نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد، اما اصلي ترين تأثير آن بر شركتهايي است كه IAS را پذيرفته و مورد اجرا قرار داده اند ، و بيشترين اثر آن بر صورتهاي مالي مي باشد.(Subramany , Hung 2004) بيان نمودند كه بررسي مفاهيم صورتهاي مالي ضروري است ، چونكه زمانيكه IAS پذيرفته شده و مورد اجرا قرار مي گيرد ، ممكن است تبعات اقتصادي غير مستقيمي را نيز به همراه داشته باشد و تنها اثر مستقيم آن اين است كه باعث بوجود آمدن تغييراتي در صورتهاي مالي مي شود. در واقع بسياري از شركتهايي كه IAS را مي پذيرند با تعاريف و مفاهيم حسابداري جديدي روبه رو مي شوند و همچنين با قواعد ارزشيابي و رويه هاي جديدي نيز برخورد مي كنند كه براي رسيدن به گزارشگري جامع و تفصيلي عمليات و فعاليتهايشان و براي رفع نيازهاي استفاده كننده گان مختلف صورتهاي مالي مورد نياز است. (Balance 2003) .

(1998,Raffouriner , Dumotier) بيان كردند كه در كنار اين عوامل ما نبايد اين حقيقت را كه با بكارگيري IAS صورتهاي مالي اعتبار بيشتر و صحت بيشتري پيدا مي كند ، كتمان كنيم.
برخي از مقالات مثل مقاله آقايان (Subramany , Hung 2004) و (Bart ,2005) اثر بخشي IAS را بر روي صورت هاي مالي بررسي كردند و همچنين اثربخش IAS را برروي برخي روش هاي حسابداري و نسبت هاي مالي مورد سنجش قرار گرفت.

كه براي آن منظور آقايان (Subramany , Hung) در سال 2004 هشتاد شركت آلماني را بصورت نمونه انتخاب كردند كه همگي آنها IAS را پذيرفته بودند و مورد اجرا قرار مي دادند و همچنين نتيجه پذيرش و اجرا ي IAS را در شركت مشاهده كرده بودند . در همان نشريه كه در مورد ارزيابي نقش IAS در شركت ها بود آنها به اين نتيجه رسيدند كه مجموع دارايي ها و ارزش دفتري حقوق صاحبان سحام شركتهاي مورد بررسي آنها به طور قابل ملاحظه اي بعد از پذيرش و اجاري IAS افزايش يافته است به صورتي كه اين مسئله قبلا اهميت كمتري داشت ولي امروز از اهميت بيشتري برخوردار است. و بالاخره اينكه آنها به اين نتيجه رسيدند كه IAS تاكييد بيشتري بر ارزيابي ترازنامه و بر ارزش منصفانه دارد.

در همان مقاله آقاي Barth در سال 2005 به اين نتيجه رسيده بود كه، شركتهايي كه IAS را پذيرفته اند، تغييرات زيادي را در درامد خالص خود داشته اند و بعلاوه آنها به اين نتيجه رسيدند كه شركتهايي كه IAS را پذيرفته اند و مورد اجرا قرار ميدهند در مقايسه با شركتهايي كه اين مورد را انجام نداده اند مدارك كافي را در مورد مديريت سودها ارائه ميكند و زيانها را به موقع شناسايي ميكنند و ارزش مبالغ حسابداري بيشتر نمايان ميشود.به علت نبود مقاله در مورد اين موضوع يك مطالعه موردي صورت گرفته است كه اثرات برخي از استانداد هاي بين المللي حسابداري(IAS) را بر روي صورتهاي مالي مورد توجه قرار داده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید