بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مجموع دارائيهاي ريالي گروه (با توجه به بهاي تمام شده تاريخي) 160.000 ميليارد ريال
 • مجموع بدهيهاي گروه 117.000 ميليارد ريال
 • مجموع حقوق صاحبان سهام گروه (با توجه به بهاي تمام شده تاريخي و ارزش جاري) 43.000 ميليارد ريال
 • متوسط تعداد پرسنل گروه  37.000 نفر
 • مجموع فروش ريالي گروه 120.000 ميليارد ريال

(بدون احتساب شرکت ايران خودرو)

 • بمنظور حصول اطمينان از مديريت مناسب بر اين حجم از منابع گروه و در راستاي استراتژيهاي كلان سازمان (نظير دستيابي به مقياس توليد اقتصادي، سودآوري بلند مدت، دستيابي به كيفيت و قيمت رقابتي محصولات در بازار هدف و ...)، از سال 1375 ارزيابي شركتها و تامين كنندگان تحت پوشش گروه صنعتي ايران خودرو در مديريت خدمات مديران طرح ريزي گرديد.

اسلاید 2 :

ابتداٌ اين فرآيند همانند اغلب شرکتها و سازمانهاي علاقمند به اين مقوله، در قالب روشهاي آکادميک طرح ريزي و جاري سازي شده و به مرور زمان و با توجه به:

 • يافته هاي ناشي از اجراي فرآيند
 • اخذ نظر خبرگان
 • يادگيري از شرکتهاي گروه و خارج از گروه در قالب فرآيند ارزيابي و بازديد شرکتها (شرکتهاي مرتبط با حوزه خودروسازي، نفت و گاز و پتروشيمي، فني و مهندسي، راه و ساختمان، سرمايه گذاري و ... )
 • توجه به مدلهاي نوين مطرح داخلي و بين المللي نظير EFQM ، BSC ، INQA و ...
 • مقالات و يافته هاي علمي و آکادميک
 • حضور در کنفرانسهاي مرتبط
 • توجه به استراتژيهاي گروه و منويات مديريت ارشد

و ....

بهبودهايي داشته است.

اسلاید 3 :

       از سال 75 تا كنون باتوجه به تغييرات ايجاد شده در شرايط كسب و كار و استراتژيهاي سازمان، همچنين با توجه به نياز ذينفعان، رويكرد اتخاذ شده (حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه)، كماكان به قوت خود باقيمانده است، ليكن نحوه جاري سازي آن بصورت مستمر بهبود يافته است.

        اين رويكرد در قالب فرآيند ارزيابي عملكرد شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو قابليت اجرايي داشته كه به همين منظور آئين نامه و دستورالعمل هاي مرتبط تدوين گرديد.

       ذينفعان اين رويكرد مديريت ارشد گروه، حوزه قائم مقامي محصول و كيفيت، حوزه قائم مقامي توليد، همچنين شركتهاي تابعه گروه (ايران خودرو ديزل، تام، ايسيكو، ايساكو، ساپكو، ياپكو و ...) ، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شاغل در اين شركتها بوده كه در طرح ريزي و اتخاذ اين رويكرد نظرات ايشان به تناسب و در مقاطع زماني مختلف از طريق روشهايي نظير اخذ نظرات خبرگان، جلسات مشترك، مجامع ساليانه و مكاتبات اخذ گرديده است.

اسلاید 4 :

       از آنجائيكه استراتژيها تبيين شده از سوي تيم راهبري و مديريتي سازمان و ميزان تحقق اهداف كلان تعيين شده، همواره بعنوان بخشي از مباني ورودي اين رويكرد و فرآيند اجرايي آن مي باشد، عملا اين رويكرد همواره دستيابي به استراتژيهاي كلان سازمان را مد نظر قرار داده و از آنها حمايت مي نمايد (كيفيت و حوزه هاي مورد توجه در جاري سازي اين رويكرد، همواره مبين اين امر بوده است).

       اين رويكرد با رويكردهايي نظير جبران خدمات، بكارگماري و انتصابات و توسعه سطوح هيئت مديره شركتها، همچنين سرمايه گذاري هدفمند و مديريت هزينه ها در سطح گروه ارتباط مستقيم دارد.

اسلاید 5 :

      اين رويكرد از سال 1375 و در سطح شركتهاي فعال گروه صنعتي ايران خودرو نظير شركتهاي ياپكو، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، ساپكو، ايساكو،تام، ايسيكو و ... متناسب با نوع ماهيت فعاليت آنها (توليدي، خدماتي، بازرگاني، تحقيقاتي، پيمانكاري، سرمايه گذاري و ليزينگ) بنحو مناسبي (نظام مند) جاري سازي شده است.

      اين رويكرد از طريق فرآيندهاي رتبه بندي و درجه بندي و در قالب آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ذيل با توجه به مكانيزم و سيستمي كه به همين منظور طراحي شده، جاري سازي گرديده است: 

     ـ  آئين نامه درجه بندي شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو

     ـ  آئين نامه ارزيابي عملكرد شركتهاي فعال گروه صنعتي ايران خودرو

     خروجي اين مكانيزم براساس وضعيت مالي و عملكردي شركتها (با استفاده از شاخص مالي و عملكردي در مقايسه با شاخص متوسط گروه و شاخص صنعت و در قالب يك روند حداقل 5 ساله)، در قالب گزارشات مديريتي كه بر نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود آنها تاكيد دارد، بوده و بسترهاي مناسب جهت تصميم گيريهاي مديريتي در سطح گروه را فراهم مي نمايد.

اسلاید 6 :

qهر ساله و در قالب طرح عاضه يابي و فرآيند پايش و بازنگري اهداف مديريت (فرآيند داخلي طرح ريزي شده در مديريت خدمات مديران)، كارائي و اثر بخشي جاري سازي رويكرد ارزيابي عملكرد شركتها از طريق شاخص هاي تعريف شده و در مقاطع مختلف سال، نتايج خروجي حاصل از اجراي فرآيند، اخذ نظرات خبرگان و بهينه كاويهاي انجام شده، اندازه گيري مي گردد.

qفرآيند پايش و بازنگري اهداف مديريت از طريق شاخصهايي نظير بموقع بودن و كيفيت گزارشات، مناسب بودن، ميزان بهبودها و ... در بازه هاي زماني مشخصي (3 ماهه) مورد سنجش قرار مي گيرد.

qهمانگونه كه اشاره شد با توجه به دستاوردها و نتايج حاصل از ارزيابي هاي انجام شده (طرح عاضه يابي) و براساس نظرسنجي از خبرگان در خصوص ميزان اثربخشي نتايج حاصله و الگوبرداري هاي انجام شده، حوزه هايي كه نيازمند ايجاد تغيير يا انجام بهبود هستند به تناسب شناسايي شده و سعي گرديده تا با ايجاد بهبودهاي مورد نياز، در ابتداي هر سال اين بهبودها و تغييرات در قالب فرآيند بازنگري آئين نامه ها و دستورالعملها ملحوظ مي گردد.

اسلاید 7 :

qبا توجه به وجود دانش و تجربه بكارگيري مدلهايي نظير EFQM ، INQA ، BSC ، همچنين دانش استقرار فرآيندهاي پيشرفته مراكز ارزيابي و توسعه در سطح واحدهاي داخلي شركت ايران خودرو،  با تلفيق اين مدل ها با مفاهيم مديريت مالي،  فرآيند جديد ارزيابي تامين كنندگان و شركاي سازمان، با تغييرات اساسي نسبت به گذشته طرح ريزي گرديده است.

qدر اواخر سال گذشته براساس طرح عارضه يابي انجام شده در خصوص فرآيندهاي درجه بندي و رتبه بندي شركتها مجموعا 19 زمينه قابل بهبود در اين حوزه شناسايي شد. كه با توجه به برگزاري جلسات متعدد كارشناسي طي سال جاري 45 راهكار عملياتي استخراج گرديده و پس از اولويت بندي (بصورت دلفي) برنامه ريزي در خصوص اجراي آنها در دستور كار قرار گرفته است.

اسلاید 8 :

qبراساس نتايج حاصل از بازنگريها، فرآيند ارزيابي عملكرد شركتها از حالت نتيجه گرايي (تمركز بر نتايج) به فرآيند محور- نتيجه محور  و در قالب حوزه هاي رهبري و مديريت، تامين و توليد، بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش، منابع انساني، بهره وري و اقتصادي و حوزه مالي تغيير يافت.

qدر همين راستا و بمنظور يكپارچه سازي فرآيند گزارشگري شركتها (با هدف اجراي مناسب فرآيند جديد فوق الذكر) استاندارد سازي گزارش عملكرد هيئت مديره شركتها در دو حوزه شركتهاي توليدي و غيرتوليدي (براي اولين بار در سطح گروه) انجام گرديده و سيستم مكانيزه مرتبط با شاخصهاي مذكور در حال طرح ريزي مي باشد.

q

qهمچنين فرآيند درجه بندي از بررسي و ارزيابي دو حوزه مالي و عملكردي به بررسي شش حوزه، بهبود يافت.

اسلاید 9 :

استراتژي مرتبط:

اين نتايج در راستاي حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه و مربوط به استراتژيهاي كلان سازمان نظير دستيابي به مقياس توليد اقتصادي، سودآوري بلند مدت، دستيابي به كيفيت و قيمت رقابتي محصولات در بازار هدف و ... مي باشد.

درستی :

نتايج در مقاطع و بازه تعريف شده و در قالب فرآيند پايش و بازنگري اهداف مديريت مورد اندازه گيري و پايش قرار مي گيرد.

بخش بندی :

با توجه به اينكه نوع و ماهيت فعاليت شركتها (توليدي، خدماتي، سرمايه گذاري، بازرگاني، تحقيقاتي، پيمانكاري، ليزينگ و پروژه اي) اين فرآيندها بگونه اي در  سطح كليه شركتهاي گروه و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره موظف و غيرموظف طراحي و جاري سازي شده كه بتواند بتناسب پاسخگوي طيف گسترده ذينفعان آن باشد.

تفكيك نتايج در هر يك از انواع شركتها و سطوح مختلف مديريتي (مديران عامل، اعضاي موظف، اعضاي غيرموظف) امكان پذير بوده كه در صورت نياز در زمان ارزيابي ها قابل ارائه مي باشد.

اسلاید 10 :

مقايسه دارد؟

با توجه به الزامات قانوني نظير قانون كار (در خصوص حقوق و مزايا) و قانون تجارت (در خصوص پاداش عملكرد و حق حضور) همچنين براساس محدوده اعتبار تعريف شده در قالب آئين نامه هاي:

ـ آئين نامه پاداش عملكرد مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو

ـ آئين نامه پاداش عملكرد صادراتي شركتها

ـ آئين نامه وام و تسهيلات رفاهي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتها

ـ آئين نامه حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتها

ـ آئين نامه درجه بندي شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو

ـ آئين نامه ارزيابي عملكرد شركتهاي فعال گروه صنعتي ايران خودرو

مي بايست كليه شركتها و افراد مشمول، وارد فرآيندهاي مربوطه گردند.

بر همين اساس و با توجه به ماهيت خاص اين فرآيندها (از حيث محرمانه بودن)، قابليت مقايسه اعداد و ارقام با موارد مشابه در ساير سازمانها وجود ندارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید