بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

چکیده :

رویکرد جدایی ناپذیر از اثر اصلاح شیمیایی بر خواص فیزیکوشیمیایی و تابعی از نشاسته ذرت با استفاده از روشهای مختلف و مکمل انجام شد. Acetylated. acetylated cross linked، hydroxypropylated crosslinked، اسید و نشاسته اصلاح شده ذرت قرار گرفت. جایگزینی و اصلاح دوگانه کاهش غلظت قابل توجه آمیلوز انجام می شود. اصلاح شیمیایی کاهش گرانول مرتبط با درجه تبلور می باشد. افزایش قابل توجهی در قدرت تورم در جایگزینی دوگانه و نشاسته اصلاح شده در 90 درجه سانتی گراد مشاهده شده، علاوه بر این درمان ها کاهش دمای ژلاتینه شدن و آنتالپی است.

اسلاید 2 :

اسید عصاره ها و سس نشاسته اصلاح شده نشان داد در حالی که جایگزین رفتار نیوتنی و دوگانه اصلاح آنهایی که پاسخ viscoelastic به نمایش گذاشته شده است. خواص دینامیکی رئولوژیکال، عصاره ها و سس از نشاسته اصلاح شده زمان پست پاسخ ها ژلاتینه شدن نمی شدند در حالی که تحت تاثیر مواد نشاسته ای بومی عصاره ها و سس توسعه ساختار سفت و سخت تر در طول ذخیره سازی قرار می گیرند. واگشتگی از عصاره ها و سس جایگزین نشاسته پس از 12 روز در 4 درجه سانتی گراد، کاهش یافت و از درجه syneresis افزایش سختی به طور معنی داری کمتر از عصاره ها و سس بومی است. این که تنها جایگزین نشاسته و بومی به نمایش فیلم تشکیل ظرفیت نشان داده شد.

اسلاید 3 :

  1. مقدمه

امروزه، توسعه محصولات غذایی و تقاضا ثابت است. بنابراین توابع جدید خواص نشاسته مورد نیاز برای پردازش مواد غذایی مناسب است. این خواص نشاسته عمدتا مربوط به گرانول ظرفیت تورم، شرایط ژلاتینه شدن و خواص رئولوژیکال می باشد. تمایل انحطاط از عصاره ها و سس و فیلم تشکیل ظرفیت. نشاسته بومی فراهم چسبناک. منسجم و چسبنده عصاره ها و سس زمانی که آنها گرم شده و هنگامی که این ژل ها رب ها و سس سرد کردن (Adebowale و همکاران، 2005). به طور کلی، نشاسته بومی ارائه شده از مقاومت کم تنش برشی و تجزیه حرارتی برخوردار است. علاوه بر بالا انحطاط و syneresis (ویسلر و همکاران، 1984). نشاسته ذرت های بومی می تواند برای به دست آوردن رب ها و سس با ویژگی های خاص است که می تواند مواد غذایی مورد نیاز شدید پردازش مانند مقاومت در برابر حرارت اصلاح شود.

اسلاید 4 :

اصلاح مواد نشاسته ای ممکن است با روش های فیزیکی و یا شیمیایی انجام می شود. اصلاح فیزیکی ساخته شده است با استفاده از گرما و رطوبت (pregelatinization)؛ در حالی که درمان های شیمیایی شامل مقدمه ای از عملکرد گروه را به مولکول نشاسته با استفاده از واکنش های از مشتق (etherification. esterification اتصال عرضی  و پیوند.) و یا تجزیه (اسید یا هیدرولیز آنزیمی و اکسیداسیون) (Würzburg، 1986 ؛ سینگ و همکاران، 2007). آگاهی در مورد اثرات فیزیکی و شیمیایی تغییر در ساختار نشاسته دانه لازم است برای درک خواص و عملکرد خود اجازه می دهد به منظور توسعه نشاسته با خواص مورد نظر بالا بردن خود استفاده می کند، به خصوص در صنایع غذایی.

اسلاید 5 :

اصلاح درمان، شرایط واکنش و منبع نشاسته از عوامل بسیار مهم است که حاکم بر رفتار چسباندن رب ها و سس از نشاسته (گونزالس و پرز، 2002 ؛ ردی و Seib، 1999؛ سینگ و همکاران، 2004). استخلافی و cross linked بازار نشاسته در فرمول محصولات منجمد شده و به عنوان thickeners با توجه به ثبات، شفافیت و مقاومت در برابر انحطاط عصاره ها و سس از آنها و همچنین استفاده غیر خوراکی مانند خون extenders، بین دیگران را به استفاده از آنها مرتبط است.

اسلاید 6 :

علاوه بر این، یک برنامه ابتکاری برای نشاسته بومی و اصلاح شده استفاده از آنها در توسعه بسته بندی سازگار با محیط زیست است. نشاسته بومی را دریافت کرده است توجه قابل توجه به خاطر آن است مناسب ماتریس تشکیل دهنده ماده می باشد و همچنین کالا بیشتر مورد استفاده کشاورزی، نسبتا ارزان با توجه به بیوپلیمرهای دیگر (Arvanitoyannis و همکاران، 1994؛ گارسیا و همکاران، 2009؛ لیو، 2005). اصلاح شیمیایی می تواند یک ابزار مفید برای سفارشی کردن عملکرد کلی از فیلم های نشاسته و پوشش به ویژه برای تولید مواد آب کم حساس (Lafargue و همکاران، 2007؛ Fringant و همکاران، 1998،

لوپز و همکاران، 2008). بنابراین، مطالعه فیلم تشکیل ظرفیت های شیمیایی نشاسته اصلاح گسترده استفاده از این مشتقات و نیاز به تحقیقات عمیق دارد.

اسلاید 7 :

اصلاح شیمیایی اثر درمان بر خواص فیزیکوشیمیایی و تابعی از نشاسته ذرت از روش انتگرال با استفاده از روشهای مختلف و مکمل متمرکز بود. به این ترتیب، لوپز و همکاران/ مجله Faad مهندسی 100 (2010) 160-168 نشاسته گرانول مورفولوژی و اندازه های میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.

ساختار دانه های بلوری توسط پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. طیف سنجی؛ ژلاتینه شدن و روند انحطاط شده های مانیتور شده توسط OSC و دانه های نشاسته قدرت تورم جایزه مارتین آنالیز و مربوط به رفتار رئولوژیکال عصاره ها و سس از نشاسته می باشد. هدف از این کار این است که مطالعه ژلاتینه شدن، چسباندن و انحطاط تمایل ذرت شیمیایی نشاسته اصلاح شده و همچنین فیلم خود را شکل گیری ظرفیت های مشخص گردد.

اسلاید 8 :

  1. مواد و روش ها

اصلاح شیمیایی ذرت نشاسته شده: acetylated (AS)، acetylated crosslinked (ACS)، hydroxypropylated crosslinked (HCS) و اسید تغییر (AMS) و توسط Misky (Arcor Tucuman، آرژانتین) سنتز شد ارائه شده است. نشاسته ذرت های بومی (مواجهه) به عنوان شاهد استفاده شد.

اسلاید 9 :

2.1. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته

مطالعه به منظور گسترش اصلاح شیمیایی، مدرک ورود ريشه در ترکیب (% w/w خشک) بود برای AS و ACS با استفاده از روش توسعه یافته توسط اوگاوا و همکاران تعیین می شود. (1999). به همین ترتیب، درجه hydroxypropylation (%w/w خشک) برای HCS با استفاده از روش ارائه شده توسط FAO/WHO در مواد غذایی مواد افزودنی (2001) مشخص می گردد. در مورد گروه های استیل یا hydroxypropyl، که می تواند جایگزین پلیمری فرم، درجه جایگزینی مولر است به جای جایگزینی درجه محاسبه شد و با توجه به Würzburg (1986) استفاده می شود. غلظت آمیلوز با روش اسپکتروفتومتری در 635 نانومتر بود مقدار آنها با استفاده OU650 بکمن (پالو آلتو، کالیفرنیا، آمریکا) اسپکتروفوتومتر، با توجه به روش ارائه شده توسط موریسون و Laignelet (1983).

اسلاید 10 :

2.2. میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)

مواد نشاسته ای مورفولوژی و توزیع اندازه دانه ها توسط میکروسکوپ الکترونی با میکروسکوپ الکترونی JE0L35 CF (ژاپن)، مورد استفاده در پژوهش (لوپز و همکاران، 2008) بود. عکس ها با اکسیژن مایع به دست آمد. برنامه نرم افزار طراحی شده برای به دست آوردن تصاویر دیجیتالی (IDX)، با رزولوشن 1024 در 800 پیکسل می باشد. تجزیه و تحلیل حرفه ای 3.0 نرم افزار برنامه برای پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای زیر را ریخت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند: متوسط قطر؛ مارتینز شعاع متوسط (با توجه به محاسبه مرکز ثقل ذرات)، قطر دایره معادل و عامل شکل (که متفاوت است بین صفر و یک درجه است و در ارتباط با شکل کروی گرانول).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید