بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


اهداف :


1) کواتِرنِری یا دوران چهارم زمین‌شناسی
2) تقسیمات دوره کواترنری
3) آب و هوا در کواترنر
4) دوره هاي يخچالي
5) حیات در کواترنری
6) جانوران و گیاهان کواترنر 

7) حرکات کوهزایی در کواترنری
8) پدیده‌های آتشفشانی کواترنری

9) جغرافیای دیرینه کواترنری
10) کواترنری در ایران

11) تعداد مراحل تحول و سن انها
اسلاید 2 :


کواتِرنِری یا دوران چهارم زمین‌شناسی
 

این دوران که به دوران انسان زيست  نیز مشهور است بخشی از زمان‌بندی زمین شناسی است که در انتهای دوران سوم .زمین‌شناسی قرار گرفته و به دوران چهارم مشهور است و حدود دو میلیون سال گذشته تا زمان حال را دربر می‌گیرد
 
از اختصاصات جغرافيايي اين دوران مي توان وجود يخبندانهاي متوالي را نام برد که از تغييرات آب و هوايي مهم کره زمين ناشي شده اند و با پسروي و پيشروي دريا و همچنين تناوب فرسايش و رسوب گذاري همراه بوده است.

از اختصاصات ديرينه شناسي اين دوران ميتوان به وجود انسانهاي سنگواره و نسلهاي آنها اشاره کرد.

چون پیدایش انسان در دوره کواترنری بوده است، برخی از زمین شناسان و دیرینه شناسان آن را دوره انسان یا دوره آنتروپوزوئیک نیز نامیده‌اند.

اسلاید 3 :

تقسیمات دوره کواترنری

دوره کواترنری را اغلب به دو زیر دوره تقسیم می‌کنند:

پلیتوسن: که مطابق با دوره‌های قبل از یخبندان و دوره‌های یخبندان است.

هولوسن: که شامل دوره‌های بعد از یخبندان و از چند هزار سال تجاوز نمی‌کند.

اسلاید 4 :

دوره کواترنری با تنوع فیلها ، شترها و دیگر پستانداران امروزی که در پلیوسن نیز
 وجود داشته‌اند مشخص می‌گردد.
از نظر دیرینه شناسی ، دوره کواترنری را بر اساس فسیل انسانهای اولیه تقسیم بندی
 می‌نمایند.

برای مثال در روسیه مقیاس تقسیمات چینه شناسی این دوره بر اساس مطالعات انسان شناسی مبتنی بر دلایلی نظیر اندازه ‌های مختلف قد و اعضاء بدن از بدو پیدایش تاکنون صورت می‌گیرد.
بطور کلی دوره کواترنری با عقب نشینی دریا و پیدایش دوره‌ای یخچالی و همچنین پیدایش انسان آغاز می‌گردد.

اسلاید 5 :

اب و هوا در کواترنر
آب و هواي دوران چهارم بطور متناوب تغيير کرده و وجود دوره هاي يخچالي و بين يخچالي که اولي از روي پايين بودن درجه حرارت و فراواني ابرها و دومي از روي بالاتر بودن درجه حرارت و کمتر شدن ميزان ابرها تشخيص داده مي شوند، معرف اين تغييرات هستند. هر يک از اين نوسانات با جابجا شدن مناطق آب و هوايي قطبي به طرف استوا در دوره يخچالي و به طرف قطب در دوره بين يخچالي همراه بوده است.

نظر به اینکه یخچالها (Glacier)در این دوره توسعه زیادی داشته‌اند، آن را دوره توسعه یخچال‌ها نیز نامیده‌اند.
در این دوره است که کوه‌ های اروپای شمالی، کانادا و قسمت مهمی از آمریکای شمالی از یخ پوشیده بوده‌است.


اسلاید 6 :

دوره هاي يخچالي
دو دوره اصلي يخچالي در طول دوران چهارم شناخته شده که بوسيله يک دوره اصلي بين يخچالي ميندل- ريس  Mindel Rissاز يکديگر جدا مي گردند.

 هر يک از اين دو دوره يخچالي نيز به تعدادي دوره کوچک يخچالي تقسيم مي شوند و داراي مراحل پيشرونده يا به تاخير افتاده اي هستند که وجود آنها مشکل تعيين سن مطلق يخچالها را زيادتر مي کند.
 يخچالها در اروپاي شمالي، آلپ و آمريکاي شمالي شناخته شده اند تعداد هر يک آنها در اين مناطق نيز متفاوت است و هم ارزي لازم تنها بين يخچالهايي که به دوره هاي جديدتري تعلق دارند، ديده مي شود.

اسلاید 7 :

 1- در اروپاي شمالي سه دوره يخچالي تشخيص داده شده است:

الستر(Elster) : يخچالها از مناطق بسيار دور تا منطقه لايپزيک پيشروي کرده بودند.

ساآل(Saal) : يخچالها از منطقه قبلي نيز بيشتر تجاوز کرده و تا حاشيه منطقه رنRhin) )پيشروي کرده اند.

ويستول(Vistule) : يخچالها به هامبورگ رسيده و مورنهاي آن از دانمارک تا ورشو و از آنجا تا روسيه بجاي مانده است.

   بعد از اين سه دوره يک دوره يخچالي تاخيري فرا مي رسد که پهنه آن تا کشورهاي اسکانديناوي محدود بوده و به وسيله درياي بالتيک احاطه مي شوند.

   2- در آلپ پنج دوره يخچالي شناخته شده است:

دوره يخچالي دونائو (Donau)، گونزGunz) )و ميندلMindel) )که نام آنها از دانوب و شعبات آن گرفته شده و همزمان با دوره الستر است.

ريس(Riss): اين دوره يخبندان در داخل کوه هاي آلپ پيشروي کرده و تمام جلگه سوئيس را مي پوشاند.

وورم(Vovrem): وسعت اين يخبندان کمتر از ريس است و يخچال رن به ليون نمي رسد.

   دوره تاخيري در منطقه آلپ با رشته اي از مورنها که اغلب درياچه هاي بزرگ جبهه شمالي (درياچه هاي فرانسه، سوئيس و اطريش) و جنوبي (درياچه هاي ايتاليا) آلپ را احاطه کرده اند، مشخص مي شود.

 

اسلاید 8 :

 3- آمريکاي شمالي:

در اين دوره 4 دوره يخچالي ديده مي شود که بترتيب عبارتند از: نبراسکا، کانزاس، ايلينويز و ويسکانسن.


   دوره ويسکانسين با دوره هاي ويستول و وورم و دوره ايلينويز با دوره هاي ريس و ساآل از نظر زماني مطابقت دارند.

اسلاید 9 :

حیات در کواترنری

در نواحی خارج از محیطهای یخچالی دوره کواترنری در دریاها دو گروه از موجودات تشخیص داده است.

یکی موجودات مربوط به محیطهای گرم مانند گاستروپودها و دیگری موجوداتی که مربوط به محیطهای سرد هستند، مانند .بعضی از لاملی برانکیاها

در این دوره یک دسته از موجودات به طرف شمال و دسته دیگر در دوره یخچالی به طرف جنوب کره زمین مهاجرت کرده‌اند. از جانوران خشکی مخصوص نواحی گرم می‌توان:فیلها ، رینوسرسها و ماستودونها را نام برد.

 

مهمترین موجودات اولین دوره بین یخچالی عبارتند از: الفاس‌انتی‌کاس و رینوسراس مرکیو بالاخره از موجودات خشکی نواحی سرد می‌توان فیل ماموت را نام برد.

اسلاید 10 :گیاهان کواترنر

بطور کلی گیاهان کواترنر شبیه به گیاهان دوره نئوژن و گیاهان امروزه بودند. در موقعی که یخچالها توسعه یافته‌اند، گیاهان مشخص نواحی سرد مانند بید علفی توسعه یافته‌اند.

 بر عکس در مواقع سردی یخچالها گیاهان نواحی گرم مانند ماگنولیا در آمریکا دیده شده‌اند گیاهانی مانند شمشماد ، سرو خمره‌ای و مو در دوره بین یخچالی دیده شده‌اند.

حرکات کوهزایی در کواترنری

کوهزایی (Orogency)در دوره نئوژن به بیشینه توسعه خود رسیده است. لذا در دوره کواترنری حرکات کوهزایی چندان اهمیت نداشته و چین خوردگی مهمی به وقوع نپیوسته است.
مع هذا از این دوره جنبشهای خفیفی در کنار دریاها به موازات چین خورد گیهای دوره نئون مشاهده شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید