بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دیکدر

دیکدر یک مدار ترکیبی است که اطلاعات باینری حاصل از n ورودی را به 2n خروجی مجزا تبدیل می کند.

کاربردها:

حافظه اصلی میکروپروسسور: انتخاب بانکهای مختلف حافظه

ورودی و خروجی میکروپروسسور: انتخاب دستگاههای مختلف

دیکد کردن دستورات میکروپروسسور: انتخاب واحدهای مختلف

حافظه: دیکد کردن آدرسهای حافظه

اسلاید 2 :

دیکدر 3 به 8

اسلاید 3 :

جدول درستی دیکدر 3 به 8

اگر مقدار ورودی دیکدر با مینترم mi معادل باشد، خروجی i ام تنها خروجی است که با بقیه خروجیها تفاوت دارد.

اسلاید 4 :

دیکدر 2 به 4 با ورودی توانا ساز

وقتی که E=0 باشد دیکدر فعال خواهد شد و خروجی متناظر با مینترمی که توسط A و B انتخاب شده است مقدار 0 خواهد داشت.

اما اگر E=1 باشد دیکدر کار نخواهد کرد و مقدار تمام خروجیها 1خواهد بود.

یعنی D0 … D3 = 1

اسلاید 5 :

دیکدر 4 به 16

وقتی که E=0 است دیکدر بالایی فعال و دیکدر پایینی خاموش خواهد بود. دیکدر بالایی مینترمهای 0000 تا 0111 را تولید خواهد کرد. و همه خروجیهای دیکدر پایینی 0 خواهند بود.

وقتی که E=1 است دیکدر بالایی خاموش و دیکدر پایینی فعال خواهد بود. دیکدر پایینی مینترمهای 1000 تا 1111 را تولید خواهد کرد. و همه خروجیهای دیکدر بالایی 0 خواهند بود.

اسلاید 6 :

ساخت تمام جمع کننده با دیکدر

اسلاید 7 :

مولتی پلکسر

مولتی پلکسر یک مدار ترکیبی است که یکی از خطوط ورودی را انتخاب و به خط خروجی وصل خواهد کرد.

اگر تعداد ورودیها برابر 2n باشد مولتی پلکسر n خط انتخاب دارد.

اسلاید 8 :

مولتی پلکسر 4 به 1

در حالت کلی، یک مولتی پلکسر 2n به 1 را می توان توسط یک دیکدر n به 2n ساخت.

اسلاید 9 :

مولتی پلکسر 2 به یک چهار بیتی

اسلاید 10 :

پیاده سازی توابع بولی توسط مولتی پلکسرها

هر تابع n متغییره را می شود توسط یک مولتی پلکسر که n-1 خط انتخاب دارد ساخت. برای این کار:

ابتدا جدول درستی را تشکیل دهید.

n-1 ورودی با ارزش را به ورودیهای انتخاب مولتی پلکسر وصل کنید.

به ازای هر ترکیب از ورودیهای انتخاب، خروجی را بر حسب ورودی باقیمانده (کم ارزش ترین ورودی) تعیین کنید.

ورودیهای مولتی پلکسر را طبق نتیجه مرحله قبل وصل کنید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید