بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آنزیمهای خوراکی  برای دام

سطح آنزیم

 

مکانیسم عمل

پاسخ دام به آنزیم (گاوهای گوشتی - گاوهای شیری - بره ها)

عوامل موثر در میزان تاثیر آنزیم

 

اسلاید 2 :

?آنزیمهای خوراکی  برای دام ( مولتی آنزیم همان آنزیمیت نیست!!!)

vآنزيمهاي تجاري مورد استفاده در صنعت تغذيه دام محصولات تخمير باکتريایي مي باشند.

(Lea و همکاران، 1998؛ Gashe و همکاران، 1992؛ Considine و Coughlan، 1989)

vمحصولات آنزيمي براي نشخوارکنندگان با منابع قارچي (عمدتاً تريکودرماباکتگيبراتيوم، آسپرژينوس نايجر و آسپرژيلوس اوريزا) و باکتريایي (اغلب گونه باسيلوس)  مي باشند.

 Pendleton) و همکاران،2000 )

vاغلب محصولات آنزيمي تجاري قابل دسترس که براي نشخوارکنندگان در نظر گرفته مي شوند براي کاربردهاي بغير از خوراک دام توليدمي شوند،زايلاناز وسلولاز بصورت وسيع در صنایع غذایی، کاغذ و خميرکاغذ، نساجي ، سوخت و صنايع شيميايي ، مورد استفاده قرار مي گيرند.

(Bath و Hazlewood، 2001)

vبيشتر DFM غيرباکتريايي متشکل از عصاره تخميري آسپرژيلوس اوريزا، محيط کشت ساکروميسس سرويسيا يا هر دو مي باشند.

 Martin) و همکاران، 2000)

اسلاید 3 :

?مکانیسم عمل (اثرات قبل از مصرف خوراک)

vبکاربردن آنزيمها در خوراک باند شدن آنزيم به سوبسترا را تحريک کرده که پايداري آنزيمها در مقابل پروتئوليز را بالا می برد.  Nsereko) و همکاران، 2002)

vافزایش آزاد سازي قندهاي محلول مي شود  Krause) و همکاران، 1998؛ Gwayumba و همکاران، 1997).

vمحلول شدن NDFو ADF  نیز بروز تغییرات ساختاری در جهت بهبود هضم

White) و همکاران، 1993)

v آزاد شدن قند از خوراك، از محلول شدنNDF  و ADF ناشي مي شود. اين مسئله با مشاهده افزايش در بخش محلول و نرخ هضم in situ  هماهنگ است.

(Feng و همکاران، 1996؛ Hristov و همکاران، a1996؛ Dong و همکاران، 1998؛ Hristov و همکاران، b1998؛ Yang و همکاران 1999)

اسلاید 4 :

?مکانیسم عمل (اثرات شکمبه ای)

vافزایش ظرفیت هیدرولیتیکی شکمبه به دلایل زیر:

- افزایش اتصالات باکتریای Colombatto) و همکاران، 2006؛ Eunو همکاران، 2007؛ Wang و همکاران، 2001)

- تحریک جمعیت میکروبی شکمبهTrichard) و همکاران، 1996؛ Nserekoو همکاران، 2002)

- اثر سینرژیسمی با میکروارگانیسمهای شکمبه Kung) و همکاران، 2002؛ Colombattoو همکاران، 2003)

به عنوان مثال : استفاده از یک سلولاز قارچی باعث افزایش تعداد باکتریهای شکمبه میشود. (Newbold و همکاران، 1993).

                   قارچهای بی هوازی و کلستریدیوم ها برای هیدرولیز ساختارهای پلیمری دیواره سلولی به آنزیمهای چند ساختاری

                   وابسته اند که این آنزیمها توسط استفاده از آنزیمهای خارجی تامین میشود.(Flint و همکاران، 1998)

vاثرات خالص : افزایش فعالیت آنزیمی در کل دستگاه گوارش

vاثرات هیدرولیز مستقیم بافتهای گیاهی و پایداری در شکمبه (Mcallister، 2000)

اسلاید 5 :

?مکانیسم عمل (اثرات قبل از مصرف خوراک)

غلظت سطوح متوسط آنزیم باعث ایجاد حفرات و شکستگیها در ساختار سلولی کاه گندم می گردد.

 بر گرفته از :(Mcallister، 2000).

اسلاید 6 :

?معرفی ناتوزیم پلاس

vویژگیهای محصول:

1- میزان کم مصرف

2- چگالی بالا بدلیل انتخاب مناسب کریر و در نتیجه بهبود خاصیت Mixing

3- محلول در آب

4- برخورداری از آنزیمهایی که تشدید کننده اثرات مشترک میباشند

4- محدوده اثر وسیع بر روی انواع مواد خوراکی رایج در تغذیه دام (By Products)

5- مقاوم به 85 درجه حرارت مرطوب، بمدت 3 دقیقه

6- بسته بندی مناسب

7- محصول کشور استرالیا، دارای استاندارد بین اللملی GMP و مجوز رسمی سازمان دامپزشکی کشور

اسلاید 7 :

نتایج برخی تحقیقات علمی

دانشگاه تبریز

دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج خارجی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید