دانلود فایل پاورپوینت (رشد رویشى مجدد )۱

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت (رشد رویشى مجدد )۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت (رشد رویشى مجدد )۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ذخایر غذائى

مواد آلى ذخیره شده براى شروع رشد ضرورى است. مطالعاتى که روى رشد در تاریکى انجام شده است مشخص کرده است که کربوهیدرات‌‌ها به‌عنوان ذخیره غذائى گیاه عمل مى‌کنند. اسمیت نشان داد که ریشه‌هاى یونجه، نشاسته و قند یعنى کربوهیدرات‌هاى غیرساختمانی، ذخیره مى‌کنند. کربوهیدرات‌هاى غیرساختمانى در طول تاریکى به مصرف سوخت و ساز گیاه مى‌رسند. درصورتى‌که همى‌سلولز و دیگر اجزاء مواد خشک )کربوهیدرات‌هاى ساختمانی( به مصرف سوخت و ساز گیاه نمى‌رسند.

معمولاً گیاهچه یک گیاه یک ساله از دانه که داراى مقدار زیادى کربوهیدرات چربى و پروتئین است تغذیه مى‌کند. گیاهان چندساله مقدار کمى از ذخایر غذائى خود را به تولید بذر اختصاص مى‌دهند به‌طورى که رشد

اسلاید ۲ :

دوباره گیاهان جدید به‌طور عمده به‌علت وجود ذخایر غذائى موجود در قسمت‌هاى مختلف اندام‌هاى رویشى مثل ریزوم، استولن، ساقه کورم )تیموتی( قاعده برگ یا کاه )علف‌باغى Dactylis glomerata(، و ریشه‌ها )یونجه(یا ترکیبى از این قسمت‌ها مى‌باشد. سولیوان و اسپراگ نتیجه گرفتند که رشد مجدد علف‌باغى در ابتدا، بستگى به ذخیره مواد در قاعده برگ پائین و ریشه‌ها دارد. گیاهان دوساله در سال اول تولید بذر نکرده و به‌جاى آن مقدار زیادى مواد غذائى را در ریشه‌هاى اصلى و ضخیم خود و یا مانند کرفس در دمبرگ ذخیره مى‌کنند.

کربوهیدرات‌هاى ذخیره‌اى )کل کربوهیدرات غیرساختمانى یا TNC،Total (nonstrucural corbohydrates، در طى پائیز که هواى روز گرم و آفتابى و هواى شب سرد بوده و لذا شرایط براى فتوسنتزى خالص مطلوب و براى رشد شاخ و برگ چندان مناسب نیست، ذخیره مى‌شوند. برخى از عوامل آب و هوائى و خاکى مخصوصاً ازت زیاد خاک، روى ذخیره مواد اثر منفى دارند. ذخیره‌سازى با افزایش سن گیاه زیاد مى‌شود.

اسلاید ۳ :

ذخیره مواد غذائى یک راهبرد مهم در مدیریت محصولات علوفه‌ای، مرتعى و چمنى است. گونه‌هاى مختلف از این نظر با هم تفاوت زیادى دارند. بعضى از آنها نسبت به برداشت‌هاى با فاصله کم یا برداشت‌هاى مستمر بسیار سازگار هستند، چون داراى عادت رشد خزنده بوده و در مقایسه با گونه‌هاى دیگر پس از برگ‌ریزى نیز شاخص سطح برگ زیادى را در سطح زمین دارا هستند )به‌عنوان مثال گونه‌هاى چمنی(. یونجه داراى این چنین توانائى نبوده، یا توانائى بسیار کمى دارد. بنابراین تعداد دفعات برداشت باید براساس توازنى بین کیفیت علوفه، عملکرد و حفظ برگ براى مدت کافى تنظیم گردد تا بتواند مواد غذائى کافى براى بقاء، برداشت‌هاى مکرر منجر به افزایش کیفیت علوفه برداشت شده مى‌گردد اما کاهش عملکرد، ذخیره مواد غذائی، و عمر گیاه را در پى دارد.

اسلاید ۴ :

مطالعات متعددى که در مورد بقولات و گرامینه‌ها انجام گرفته است نشان مى‌دهد که پس از برداشت، میزان ذخیره کربوهیدرات‌هاى به‌طور مشخص کاهش مى‌یابد. در تحقیقات خود روى یونجه در ایالت و یسکانیسن به این نتیجه رسید که طرح یک برنامه زمانى برداشت )به‌طورى که امکان ذخیره کربوهیدرات‌ها را فراهم کند( براى عملکرد و بقاء یونجه لازم است )شکل درصد کل کربوهیدرات‌هاى قابل استفاده در ریشه یونجه و شبدر پنجه‌مرغى که دوبار در طول فصل رشد برداشت شده‌اند( مشاهده کرد که سرعت باز شدن برگچه‌هاى شبدر قرمز در مزرعه برداشت شده بیشتر از مزرعه برداشت نشده بود. لذا وى پیشنهاد کرد که تنظیم‌کننده‌هاى رشد نیز بایستى در رشد مجدد مؤثر باشند.

اسلاید ۵ :

بقولات، مثل یونجه، براى رشد مجدد بیشتر به ذخیره ریشه خود وابسته هستند، چون برگ‌هاى پائین آنها رو به پیرى رفته و لذا پس از برداشت محصول به‌عنوان علوفه خشک، برگ‌هاى سالم باقى‌مانده یا خیلى کم است یا اصلاً وجود ندارد. از طرف دیگر شبدر پاى پرنده (Birdsfoot trefoil(، در شرایطى که برداشت با فاصله کم انجام شود، برگ‌هاى قاعده‌اى بیشترى را نسبت به یونجه حفظ مى‌نمایند و رشد مجدد تا حد زیادى بستگى به شاخ و برگ باقى مانده دارد. لیکن این نوع شبدر، کربوهیدرات کمترى در ریشه خود ذخیره مى‌نماید. این گیاه حتى در شرایط برداشت مستمر عادت رشد خزنده خود را حفظ نموده و لذا سطح برگ زیادى روى زمین را مى‌پوشاند در نتیجه، این‌گونه براى مراتعى که به‌طور دائم برداشت مى‌شوند مناسب‌تر از یونجه است و براى تهیه علوفه خشک مناسب نیست.

اسلاید ۶ :

ضرورت ذخیره کربوهیدارت براى رشد مجدد بقولات به‌خوبى ثابت شده است، اما در گرامینه‌ها به‌نظر مى‌رسد که ذخیره کربوهیدرات‌ از اهمیت کمترى برخوردار باشد. روند ذخیره مواد و مصرف آن پس از برداشت شبیه به یونجه است )نمودار درصد فروکتوزان در کلش، چچم (Lolium sp) در زمان‌هاى مختلف پس از برداشت و رشد قسمت هوائى آن در طول همین فواصل زمانی(.

اسلاید ۷ :

کربوهیدرات‌هاى غیرساختمانى غالب در گرامینه‌هاى معتدله )مثل چمن کنتاکی( فروکتوزان و در بقولات گلوکزان مى‌باشد. دیویدسون و میلتورپ حدس مى‌زنند که کربوهیدرات غیرساختمانى ذخیره شده در برگ‌هاى قاعده‌اى علف‌باغى فقط براى ۲ تا ۳ روز پس از برداشت مهم مى‌باشد و به‌عبارت دیگر فقط براى شروع رشد اهمیت دارد. در مطالعاتى که توسط وارد وبلیزر روى علف‌باغ انجام شده‌است مشخص شده که رشد مجدد این گیاه به ذخیره کربوهیدرات در کلش و همچنین سطح برگ‌هاى باقى‌مانده پس از قطع کردن بستگى دارد. پنجه‌هاى با ذخیره کربوهیدرات (زیاد در ۲۵ روز اول رشد ماده خشک زیادترى نسبت به پنجه‌هائى که ذخیره کمترى دارند( تولید مى‌کنند. صرف‌نظر از مقدار ذخیره کربوهیدرات، پس از ۳۵ روز، گیاهانى که در آنها ۲ پهنک )برگ( باقى مى‌ماند مادهٔ خشک بیشترى نسبت به گیاهانى که تمام برگ‌هاى آنها برداشت مى‌شود تولید مى‌کند. در گرامینه‌ها شاخص سطح برگ پس از قطع کردن خیلى مهم است.

اسلاید ۸ :

در پى برداشت‌هاى مکرر علوفه علف‌باغی، تنفس و توسعه ریشه و همچنین جذب مواد غذائى این گیاه تا حد صفر نزول مى‌کند )نمودار میزان تنفس ریشه، گسترش ریشه و جذب فسفر رادیواکتیو در علف‌باغی، قبل و بعد از برگ‌ریزى شدید(. کربوهیدرات‌هاى ناپایدار براى انجام این فعالیت‌هاى متابولیکى در ابتداى رشد مجدد ضرورى است. به‌ظاهر، اگر پس از برداشت علوفه مقدارى برگ بر روى گیاه باقى گذاشته شود این برگ‌ها تمام یا قسمتى از انرژى لامز براى رشد مجدد را )تا زمانى که برگ‌هاى جدید اتوتروف شوند( تأمین مى‌نمایند.

اسلاید ۹ :

رشد رویشى مجدد(۲)

قسمتى یا تمام شاخ و برگ گیاهان علوفه‌اى مورد استفاده قرار مى‌گیرند. لذا رشد مجدد براى استمرار محصول ضرورى است. در عمل چرا، قسمتى از شاخ و برگ به‌طور مداوم مورد استفاده قرار مى‌گیرد. برداشت و چیدن علوفه به اندازه چرا انتخابى نیست و در نتیجه سبب برداشت تمام شاخ و برگ بسته به‌گونه گیاه، عادت رشد و مدیریت قبلی، مى‌گردد. ممکن است که عکس‌العمل‌هاى گیاه، از جمله رشد مجدد، در دو سیستم چیدن و چراى شاخ و برگ به‌طور کامل متفاوت باشند.

رشد مجدد در گرامینه‌ها

لانکر مشخص کرد که رشد مجدد از قسمت‌هاى رویشى یا پنجه‌هاى بدون ساقه گیاهان گرامینه، به‌خصوص در گیاهان چندساله، معمولاً مى‌توانند چند منشاء داشته باشند.

اسلاید ۱۰ :

۱. برگ‌هاى جوان در حال رشد که از درون برگ‌هاى تا شده خارج مى‌شود )برگ‌هائى که به‌طور کامل رشد کرده‌اند رشد مجدد ندارند(،

۲. از پلاستوکرون‌هاى جدید،

۳. از پنجه‌هاى جدید در زاویه برگ‌ها که ممکن است توسط چیدن تحریک شوند، 

۴. از ریزوم‌هائى که جدیداً از خاک بیرون آمده و پس از رسیدن به سطح خاک تبدیل به پنجه‌هاى طبیعى مى‌گردند. مسیرهاى مختلف تجدید رشد یک جامعه گیاهى دوام و قابلیت استفاده گیاهان گرامینه چند ساله را براى چمن و مرتع توجیه مى‌نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 84 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد