بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كسب رضايت ازبيمار‌‌‌    (consent)

چكيده: كسب رضايت: خشنودي وهمكاري بيمار          افزايش سلامتي

استثناء كسب رضايت: درمان اورژانسي بدليل عدم وجود ظرفيت لازم بيماربراي تصميم گيري به شرط آنكه دليلي وجودنداشته باشد كه بيماردرصورت ظرفيت داشتن، درمان مورد نظر را نخواهد پذيرفت

اسلاید 2 :

 • اجازه دادن مداخله پزشكي بااستقلال كامل از طرف بيمار
 • بيمارحق دارد: تصميم بگيرد، تمام اطلاعات موجود را دراختيار داشته باشد، ازدرمان امتناع بورزد
 • پس كسب رضايت مقطعي نيست بلكه روندي است كه درسراسر مدت ارتباط بين پزشك وبيمار بروز ميكند

 

اسلاید 3 :

رضايت سه جزء دارد:

(1ارئه اطلاعات (آشكارسازي یا disclosure): در اختيار قرار دادن اطلاعات توسط پزشك وفهم آن توسط بيمار

(2ظرفیت تصمیم گیری(capacity):توانائی بیمار برای فهم اطلاعات مربوطه و درک پیامدهای تصمیم گیری

3) تصميم گيري داوطلبانه (voluntariness): حق بيمار درتصميم گيري آزادانه بدون فشار(force)اجبار (coersion) يافريب (Manipulation)

اسلاید 4 :

انواع كسب رضايت:

 • صريح يا ضمني
 • صريح :شفاهي يا كتبي
 • ضمني: بيمار باعملش رضايت رامي رساند: بالا زدن آستين در خونگيري

 

اسلاید 5 :

نكات:

 • رضايت امضاء شده جايگزين روندكسب رضايت نيست ولي يك سنداست
 • قوانين ثابتي براي انواع كسب رضايت وجودندارد
 • اگردرمان باخطرهمراه است ولي رضايت كتبي امضا شده نداريم :روندكسب رضايت ثبت شود

اسلاید 6 :

قانون:

 • كسب رضايت يك الزام قانوني است
 • درمان بدون رضايت، ضرب و جرح تلقي مي شود.
 • درمان بدون رضايت آگاهانه درست نوعي قصور است.

اسلاید 7 :

اهميت كسب رضايت :
مطالعات تجربي: مطالعه متاآناليز و مروری

 • در يك مطالعه: كسب رضايت باعث سلامت رواني، برطرف شدن علايم و بهبود عملكرد بيمار و كنترل درد شده است.
 • در مطالعات ديگر: كاهش حالات منفي و درد و اضطراب- تحمل درمان توسط بيمار

اسلاید 8 :


چگونگي روند كسب رضايت در عمل حل مشكل و تصميم گيري

 • بين طرح مشكل و تصميم گيري تفاوت وجود دارد.

: طرح مشكل: ارائه ليست از گزينه هاي درماني

: تصميم گيري: انتخاب يك گزينه از اين گزينه ها

* حتي بيماراني كه فعالانه بدنبال كسب اطلاعات مي باشند، لزوماً تمايل ندارند در انتخاب گزينه درماني تصميم گيري كنند

* حتي اگر بيمار كاملاً وابسته است بايد او را به نحو فعالي در روند كسب رضايت درگير نمود.

اسلاید 9 :

استثنائات

 • اورژانس: چون فرد منطقي به درمان رضايت مي دهد و تأخير باعث مرگ يا صدمه مي شود.

    استثناء: اگر پزشكان دليلي دارند كه بيمار در صورت ظرفيت داشتن از درمان مورد نظر امتناع مي كرد، بايد از ادامه درمان خودداري كنند. مثلاً تزريق خون در پيوریتن ها.

 • باز بايد بدنبال كسب رضايت بود از فرد جايگزين (مباحث بعدي)
 • درمان بدون كسب رضايت در موارد خاص و قوانين ايالتي: بستري بيماران رواني- در مان بيماران مبتلا به امراض مسري كه غيرمسئولانه برخورد مي كنند.
 • استثناء ديگر مصونيت درماني "Therapeutic privilege": خودداري پزشك در ارائه برخي اطلاعات به بيمار در روند كسب رضايت با اين فكر كه دادن اين اطلاعات باعث نتايج رواني يا آسيب بيمار مي شود
 • صرف نظر كردن "Waiver": تمايل داوطلبانه بيمار براي مطرح نشدن يك ياچند جنبه اطلاعات

اسلاید 10 :

آشكار سازي: Disclosure

چكيده:

 • براي رضايت پزشك بايد اطلاعات بدهد و بيمار آنها را درك كند
 • بايد تأثير احتمالي درمان پيشنهادي بر شغل، درآمد، زندگي خانوادگي وديگر جنبه هاي شخصي گفته شود .
 • بايد اعتقادات مذهبي در نظر گرفته شود

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید