بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ICS تاريخچه

ICS حادثه يا سامانه  فرماندهي

در اصل به منظور پاسخگويي به مشكلات حاصل از مقابله باسلسله اتش سوزي هاي مجتمع و فشرده گروهي  توسعه يافت.و بعدا براي مديريت بحران اتش سوزي ها طراحي گرديد. اين مشكلات شامل

-افراد بيشماري كه به يك سرپرست نياز دارند

-ساختار متفاوت سازماني در شرايط بحران

-ارتباطات ناسازگار سازماني

اسلاید 2 :

-خلا اطلاعات قبل از اتكا از حوادث
-ضمانت اجرائي نا مطمئن و نامشخص

طي گذر زمان و با كسب تجربيات ذيقيمت ، مديريت عمليات ثابت كرد اين شكل سه قسمتي عمليات به سامانه اضافه شود:

1-فرماندهي

2- پرسنل فرماندهي

3-پرسنل ارشد

اسلاید 3 :

تعريف

سيستمي براي مديريت و ساماندهي حوادث اضطراري بر پايي تجارب كاري موفق با ديگر سيستم مديريت اثبات شده در طي 30 سال مطالعه در زمينه مديريت تجارب كاري موفق، از طرف ديگر مقابله در شرايط غير معمول

اسلاید 4 :

نكات قابل توجه در سامانه فرماندهي حادثه

.1كاربران با ساختار سازمان يكپارچه ميشوند

.2مديريت براي محدوده قابل كنترل فراهم ميشود

.3يكپارچگي فرماندهي باعث ميشود پرسنل مرتبط به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرند.

.4ايمني پرسنل فراهم ميشود

.5الگو براي كليه خطرها و بحرانها فراهم ميايد

.6قابل توسعه است و...........

اسلاید 5 :

ضرورت تشكيل سامانه فرماندهي حادثه

.1فقدان كليت ساختاري و سازماني

.2ارتباطات ضعيف درون سازمان

.3ناكافي بودن ساختاربرنامه ريزي يكپارچه

.4مديريت منابع ناكافي

.5فقدان دانش متقين و بدست امده از تجربيات

.6توانايي پيش بيني و براورد

اسلاید 6 :

هفت نياز اساسي براي طراحي سامانه

.1فراهم اورنده ظرفيت مطلوب

.2ساختار سازماني با تنوع گسترده

.3سهولت قابليت سازگاري با فناوري هاي جديد

.4قابليت گسترش از وضعيت پاسخگويي

.5اجراي سيستم با حداقل اخلال ممكن

.6اجراي سيستم با حداقل اختلاف با استانداردها

.7ساده و موثر

اسلاید 7 :

ويژگي هاي سامانه فرماندهي

-زبان مشترك                   - ساختار مشترك

-سيستم ارتباطي جامع         - محدوده قابل كنترل

-طرح عملياتي كامل           - ساختار قابل انعطاف

-مديريت جامع منابع          - مديريت مبتني بر اهداف

-وحدت و يك پارچگي         - ارتباطات مجتمع

-قابلت اتكا پذيري              - سامانه مدل گونه

- ايمني 

اسلاید 8 :

نقاط ضعف سامانه

.1خلا مسئوليت مسئول

.2ارتباطات ضعيف

.3كمبود برنامه ريزي سيستماتيك

.4فقدان ساختار مديريتي

.5عدم وجود روشهاي از پيش تعيين شده به منظور تلفيق نيازمنديهاي بين سازماني

اسلاید 9 :

علت طراحي سامانه فرماندهي حادثه

.1پاسخگويي به نيازهاي حوادث

.2شرايط بهتر شدن به افراد سازمان

.3فراهم اوري پشتيباني اداري ولجستيك براي نيروهاي عملياتي

.4اقتصادي بودن از طريق جلو گيري از فعاليت هاي موازي

اسلاید 10 :

عناصر سازماني سامانه فرماندهي حادثه

  • SECTION بخش
  • اDIVSIONMدايره
  • GROUP گروه
  • BRANCH شاخه
  • TASK FORCE ستاد
  • STRIKE TEAMگروه ضربت
  • SINGLE RESOURCEمنبع واحد
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید