بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

یک بخش با اهمیت از مدیریت سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری وجوه مازاد می باشد. در این رابطه شرکت ها به دنبال یک بازده منطقی  در یک سطح قابل قبول از ریسک هستند. در این فصل انواع سرمایه گذاریهای وجوه مازاد بیان میشود :

اسلاید 2 :

 1 –اوراق خزانه

2 –اوراق قرضه بهره دار

3 - گواهی سپرده بانکی

4 - اوراق تجاری

5 –برات بانکی

6 –قرارداد باز خرید

اسلاید 3 :

اوراق خزانه:

اوراق خزانه اوراقی هستند که به موجب آنها خزانه دولت مبالغی را در تاریخ سر رسید به دارندگان این اوراق پرداخت می کند. این اوراق دارای کوپن بهره نبوده و با تخفیف در قیمت اسمی قبل از سررسید به فروش می رسند. اوراق خزانه برای دوره های زمانی کوتاه مدت ، که معمولا 3 ماهه ، 6ماهه و یا 12 ماهه (کمتر از یکسال ) در نظر گرفته می شوند و از طریق مزایده عرضه می شوند. در واقع اوراق خزانه مطمئن ترین و بهترین سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد شرکت می باشد.

اسلاید 4 :

اوراق خزانه به دو شکل عرضه می شوند:

.1مزایده رقابتی یا پیشنهادی

.2 مزایده غیر رقابتی

مزایده رقابتی یا پیشنهادی   :

در این نوع مزایده سرمایه گذاران و متقاضیان خرید اوراق بر مبنای  بازده مورد انتظار خود ، مبالغی را برای این اوراق پیشنهاد می کنند و خزانه هم بالاترین پیشنهادات را می پذیرد.

اسلاید 5 :

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه :

 

(FV-PV)/PV*360/ days = نرخ بازده 

FV  = ارزش آینده (ارزش سر رسیدی )               

PV =  ارزش فعلی     

I    = نرخ بهره

مثال : فرض کنید شرکتی برای خرید اوراق خزانه به ارزش سر رسیدی 1000.000 دلار با سررسید 91 روزه ، مبلغ 980.000 دلار پیشنهاد می کند . اگر این شرکت در مزایده برنده شود نرخ بازده اوراق خزانه را بدست آورید:

 نرخ بازده = (1,000,000 – 980,000)/980,000 * 360/91= 8.07

اسلاید 6 :

مزایده غیر رقابتی :

در این نوع مزایده مبالغی برای اوراق خزانه توسط خزانه تعیین می شود و مبالغ پیشنهادی بالاتر از مبالغ تعیین شده  توسط خزانه مورد پذیرش قرار می گیرند.

روش محاسبه نرخ بازده  اوراق خزانه بصورت مثالی در جدول 1-11 ارائه میشود :

این جدول دارای 4 ستون می باشد.

Date  = تاریخ

Bid  = (نرخ بازده فروش ) : یعنی اگر شرکتی در یک تاریخ معین اوراق خزانه را به فروش رساند نرخ بازدهی معادل نرخ بازدهی فروش (bid) خواهد داشت.

Ask = (نرخ بازده خرید) : نرخ بازدهی است که شرکت یا سرمایه گذار در صورت خرید اوراق خزانه و نگهداری تا سررسید تحصیل می کنند .

Yield = نرخ بازده اوراق خزانه

اسلاید 7 :

مثال : قیمت خرید و فروش یک اوراق خزانه 10.000 دلاری خریداری شده در 22 ژانویه را با توجه به اطلاعات جدول 1-11 برای سررسید در 3 ژولای محاسبه کنید.

Pv = Fv – (Fv * Yield )* days to maturity / 360days

روز360  / (    تعداد روز تا سررسید) (  ارزش آتی*نرخ بازده  ) -  ارزش آتی  =  ارزش فعلی

به منظور محاسبه ارزش فعلی خرید از Ask  و برای محاسبه ارزش فعلی فروش اوراق خزانه از Bid استفاده شود.

اسلاید 8 :

Bid = نرخ بازده فروش   = 12.01

Ask = نرخ بازده خرید   = 11.89

   ارزش فعلی خرید  = 10,000 – (10,000*0.1189 *162)/360= 9464.95 $

   ارزش فعلی فروش = 10,000 – (10,000 * 0.1201*162)/360= 9459.55 $

اسلاید 9 :

اوراق قرضه بهره دار :

روش دوم به منظور استفاده از وجوه نقد مازاد شرکت ها ، خریداری اوراق قرضه بهره دار می باشد.

اغلب دولتها اقدام به انتشار و عرضه اوراق بهادار از طریق نمایندگان خود مانند بانکها و سایر موسسات مالی می کنند . محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه  بهره داربا ذکر مثالی تشریح خواهد شد :

اسلاید 10 :

مثال:

 شرکتی قصد خرید اوراق قرضه بهره داری را به ارزش اسمی 250.000 دلار و سررسید 294 روزه دارد. نرخ بهره 8.75 درصد با پرداخت های بهره 6 ماهه می باشد  و اولین تاریخ پرداخت بهره 115.5 روز آینده و دومین تاریخ پرداخت بهره 294 روز آینده است . مبلغ خرید اوراق قرضه  251.000 دلار است. این شرکت اوراق قرضه  مشابه دیگری را هم بررسی کرده است و معین شده که این اوراق قرضه جدید  بازدهي معادل 10.2 درصد دارد. تعييبن كنيد كه خريد كدام نوع اوراق قرضه مطلوبیت بیشتری دارد یا بازده بیشتری را ایجاد می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید