بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

سرمایه گذاری وبازارهای پولی ومالی

žتعریف سرمایه گذاری

žاهداف سرمایه گذاری

žابزارهای سرمایه گذاری

žتعریف بازار مالی

žنقش واهمیت بازارهای مالی

žانواع بازارهای مالی 

ž

اسلاید 2 :


تعریف سرمایه گذاری

عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده (که معمولا اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است )

اسلاید 3 :

تعریف سرمایه گذاری

درادبیات مالی سرمایه گذاری عبارت است از به کار انداختن سرمایه یک شخص به منظور کسب درآمد به شکل بهره ,سود سهام,جایزه,بازنشستگی یا تغییر قیمت خرید سهام ,اوراق قرضه بدون وثیقه وبیمه نامه ها میباشد

اسلاید 4 :

ویژگی های سرمایه گذاری

ž

žبازده : با توجه به اینکه سرمایه گذاری بدوا با هدف بدست اوردن بازده انجام میگیرد لذا پیش بینی میزان بازده یکی از خصوصیات است که در تمام سرمایه گذاریها مورد توجه قرار میگیرد .بازده سرمایه گذاری به دو طریق سود یا بهره و اختلاف قیمت خرید وفروش اقلام سرمایه گذاری بروز می نماید

اسلاید 5 :

žریسک :عنصر لاینفک هر سرمایه گذاری است که ممکن است به شکل از دست دادن اصل سرمایه تاخیر در باز پرداخت اصل سرمایه عدم پرداخت بهره یا متغیر بودن بازده سرمایه گذاری خود را نشان دهد

اسلاید 6 :

ریسک یک سرمایه گذاری به عوامل زیر بستگی دارد :

.1دوره سررسید

.2اعتبار

.3ماهیت سرمایه گذاری

اسلاید 7 :

žامنیت :عبارت است از اطمینان از بدست اوردن بازده اینکه در اصل سرمایه یا زمان دریافت بازده واصل سرمایه تغییر حاصل شود

اسلاید 8 :

žنقدینگی : آن نوع از سرمایه گذاری که به اسانی قابل فروش است و از بازار مناسبی برخوردار می باشد و از لحاظ کاهش قیمت و تاخیر در دچار زیان نمی گردد ,گفته میشود از نقدینگی بر خوردار است

اسلاید 9 :

اهداف سرمایه گذاری

حداکثر کردن بازده

حداقل کردن ریسک

جلوگیری از کاهش ارزش در مقابل تورم

 

در مجموع سرمایه گذاران علاقه مند ند تا در حد امکان با حداقل ریسک بازده بیشتری  بدست آورند

اسلاید 10 :

ابزارهای سرمایه گذاری

.1اوراق بهادار مشارکتی : اوراقی است که توسط شرکتها در بخش خصوصی منتشر میشود  سهام عادی , سهام ممتاز ,اوراق قرضه بدون وثیقه ,اوراق قرضه با وثیقه و قابل تبدیل به سهام می باشد

.2اسناد مشتقه : موسسات مالی امروزه برای ایجاد تنوع و گسترش حق انتخاب سرمایه گذاران وتعدیل ریسک سرمایه گذاری ابزار های مشتقه را ارائه میکنند          

  • قرار داد اختیار معامله :این حق را به دارنده ان میدهد که دارای موضوع قرارداد را با قیمت معین ودر تاریخ مشخص یا قبل ان بخرد یا بفروشد
  • قرارداد آتی : موافقت نامه است که به موجب آن طرفین موافقت میکنند که معامله برسر یک دارای مالی را بنابر قیمت از پیش تعیین شده در زمان مشخص در آینده انجام دهند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید