بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سوسك پوست خوار پسته:Estenoborus perrisi (col.:curculionidae)اين آفت اولين باردرايران درسال1337توسط آقاي دواچي گزارش شد.

طرزخسارت اين سوسك مانندسايراسكوليتيده هاست.بدين ترتيب كه لاروهاي

آن درزيرپوست ازناحيه كامبيوم تغذيه كرده وباايجاد دالانهايي درجهات مختلف

باعث قطع آوندها وسرانجام مرگ درخت ميشود.

اسلاید 2 :

مناطق انتشار:
اين آفت دراكثرمناطق پسته كاري كشوربه خصوص دركرمان ويزدو اصفهان وخراسان وقزوين وفارس ديده مي شود.

اسلاید 3 :

مورفولوژي:
حشره كامل سوسك ريزسياه رنگي به طول 2ميليمتراست.بالپوشها وپاها وقسمت قدامي سينه اول قرمزاست.شاخك وپنجه پاهازرداست.سرمدوروعريض است.قاعده بالپوشها برجسته وروي آن بطورواضح دندانه داراست.روي بالپوشها نقاط كم عمقي وجودداردكه تشكيل شيارهاي غيرواضحي رامي دهند.روي بالپوشهافلسهاي قهوه اي رنگي وجوددارد كه نقوشي شبيه نقش سنگ مرمرراتشكيل مي دهند.

اسلاید 4 :

درنرهاموهاي قسمت فوقاني پيشاني بلندترازقسمت تحتاني آن مي باشد.لاروسن آخربه رنگ شيري است .لارودرقسمت جلوقطورترازقسمت عقب وداراي دوآرواره قوي است.اين لاروكمي خميده وعاري ازمومي باشد.

اسلاید 5 :

زيست شناسي:
اين حشره زمستان رابه صورت حشره كامل يالارودرزيرپوست درخت به سرميبرد.حشره كامل درزمستان فعاليتي نداشته وداخل دالانهاي تغذيه اي بسرميبرد.دراوايل بهاراين حشرات باگرم شدن هواخارج مي شوند.آنگاه حشره براي ورودبه زيرپوست به وسيله قطعات دهان خودسوراخي به قطريك ميليمترايجادكرده سپس وارد مي شوند.

اسلاید 6 :

ابتدادرمحل ورود يك حفره بنام اتاقك جفتگيري ايجاد كرده كه اغلب 4 حشره باهم دراين حفره فعاليت مي كنند.بعدازجفتگيري حشره ماده درقسمت چوبي دالانهايي عمودبرمحورساقه كه حدوديك ميليمترقطرداردبنام دالان تخم ايجاد مي كند.

اسلاید 7 :

حشره ماده تخم هاي خود را در دو طرف اين كانال قرار مي دهد.لاروهاي جوان كه از تفريخ تخمها به وجود مي آيند.شروع به فعاليت نموده و دالانهايي تقريبا در جهت عمود بردالان تخم حفر مي نمايند.قطردالان لاروي متناسب بارشدلاروقطورترمي شودتااينكه لارودرسنين آخردرانتهاي دالان درحفره اي بنام حفره شفيرگي تبديل به شفيره مي شود.دوره نشوونماي حشره يك ماه طول مي كشد (درقزوين اين حشره 3نسل درسال دارد)

اسلاید 8 :

مديريت آفت:
باانجامعمليات صحيح زراعي وقطع درختان خشك وسرشاخه هاي آنها وانهدام آنها وبه خصوص تنظيم برنامه آبياري وتقويت خاك مي توان ازخسارت اين افت جلوگيري كرد.درمواردي كه خسارت آفت شديد باشدهمراه باانجام كليه اقدامات زراعي ذكرشده مصادف باظهورحداكثرحشرات كامل درختان رابايد بامخلوط 200گرم ليندين 25%در100ليترآب سم پاشي كرد.بهتراست درچنين مواقعي يكبارديگربه فاصله 20روزاين سم پاشي تكرارشود.

 

اسلاید 9 :

  • منابع:

1- اسماعیلی ، مرتضی ، 1375 – آفات مهم درختان میوه

2- بهداد ، ابراهیم ، 1370 – آفات درختان میوه ایران

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید