بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار سنتي صنعت برق

برخي از  ويژگيها:

1-انحصاري بودن

2- الزام به ارائه خدمات

3- نرخهاي تنظيم شده

4- تعیین قیمت برق بر اساس هزینه تمام شده

اسلاید 2 :

مشكلات سيستم سنتي 

 1. عدم کفايت منابع دولتی برای پوشش کل سرمايه گذاری مورد نياز در بخشهای توليد، انتقال و توزيع
 2. بهره وري پائين بدليل عدم وجود رقابت
 3. 3. عدم کنترل هزينه ها بدليل تعيين نرخ برق بر اساس قيمت تمام شده

اسلاید 3 :

عوامل و انگيزه هاي اصلي تجديد ساختار در صنعت برق

 1. 1. نتايج درخشان تجديد ساختارو ايجاد رقابت در صنايعي مانند هواپيمايي،مخابرات ، گاز و...
 2. 2. جبران كمبودهاي سرمايه گذاري توسط بخش غيردولتي
 3. افزايش بهره وري اقتصادی
 4. شفافيت هزينه ها در بخشهای توليد، انتقال و توزيع و امکان کنترل آن

اسلاید 4 :

 1. ايجاد محيط رقابتی و جلوگيري از انحصار
 2. كاهش تصدي گري دولت با حضور بخش خصوصی
 3. مشتري مداری با ترويج رقابت
 4. الزام تبعيت از قوانين بين المللي و شرايط منطقه اي بمنظور تامين شرايط لازم براي پيوستن به پروتكلهاي منطقه اي (همچون برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا).

اسلاید 5 :

دلايل تجديد ساختار و راه اندازی بازار برق در ايران

.1ايجاد فضای رقابتی در توليد و توزيع برق

.1ايجاد فضای رقابتی در توليد و توزيع برق

 1. افزايش بهره وری اقتصادی

اسلاید 6 :

الزامات قانونيبرنامه سوم

 • ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه

فراهم کردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي

 • بند الف ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه

 سازماندهی دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی

 • تبصره 4 ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه

باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي كه اولاً  داراي انحصار طبيعي باشند و ثانياً بخش خصوصي انگيزه اي براي وارد شدن در آن ندارد.

 • ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه

عدم تبعيض بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و بومي با بخش تعاوني و خصوصي

اسلاید 7 :

 • بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه

 صدور مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق از سوي وزارت نيرو

 • بند ج ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه

خريد برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو به قيمت تضميني

 • بند د ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه

واگذاري بخشي از تأسيسات و دارايي‌هاي شركتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به شركتهاي توزيع

 • بند 6 ماده 7 اساسنامه شرکت مادر تخصصی توانیر

ایجاد ساز و کارهای لازم برای توسعه رقابت در امر تولید، خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق

اسلاید 8 :

‌بند ژ، تبصره 12قانون بودجه سال 1383

در سال 1383 به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود ازمنابع بودجه اي شركت،كل سهام يكي از شركت هاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد.

اساسنامه شركت ياد شده به پيشنهاد وزارت نيرو، تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اسلاید 9 :

بر اساس اساسنامه مصوب، اهداف شركت به شرح زير است :

1ـ راهبري و پايش بهـره برداري از شبكه توليد و انتقال برق كشور به منظور حفظ پايايــي و امنيت شبكه و تامين مطمئن برق.

2 ـ فراهم ساختن امكان دسترسي به شبكه برق كشور براي متقاضيان اعم از دولتي يا غيردولتي به منظور خريد و فروش و يا جا به جايي (ترانزيت ) برق .

3 ـ‌ برقراري شرايط خريد و فروش رقابتــي برق و ايجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق .

4 ـ اتخاذ تدابيــر و انجام اقدامات لازم در راستاي حصول اطمينــان از تامين برق، گسترش مشاركت بخش غير دولتي و توسعه رقابت در توليد و توزيع برق رد چهارچوب سياست هاي وزارت نيرو .

اسلاید 10 :

همچنين وظايف و ماموريت ها عبارتند از:

1ـ توسـعه، تجهيز و اداره مركز ملـي راهبري و پايش شبـكه برقكشور (ديسپاچـــينگ) و هماهنگي و نظارت بر مراكز منطقه اي كنترل و پايش شبكه برق.

2 ـ تعيين و ابلاغ تنظيمات مربوط به تاسيسات توليد وانتقال نيروي برق و برنامه هاي لازم براي تامين پايايي و امنيت شبكه برق كشور.

3 ـ نظارت بر حسن اجـراي مقررات، استانداردها و دستـورالعمل هاي مرتبط با موضـوع فعاليت شركت و مراقبت از رعايت تنظيمات مربوط به تاسيسات و برنامه ها توسط مالكيـنو بهره برداران تاسيسات توليد و انتقال نيروي برق.

4 ـ راهبري، انجام عمليات و توسعه بازار و بورس برق.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید