بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

nبررسی فرایندها به هنگام حل شدن یک اسید در آب

nتعریف اسید وباز طبق نظریه لوری برونستد

nمفهوم خود یونش آب

nمفهوم PH

nاسیدهاوبازهای متداول

nمفهوم عبارت ثابت تفکیک اسید

nمفهوم ثابت تفکیک باز

nارتباط قدرت اسیدی با ماهیت پیوند

nمفهوم اسید وباز طبق نظریه لویس

n

اسلاید 2 :

طبقه بندی:

  • اسیدها مزه‌ای ترش دارند0
  • می توانند فلزات فعالی چون روی را حل کنند0
  • لیتموس(تورنسل) در تماس با اسیدها قرمز می‌شود0

اسلاید 3 :

nبازها مزه تلخ ویژه‌ای دارند0

nدر اثر تماس با بازها احساس لیزی می شود0

nبازها موجب آبی شدن رنگ لیتموس می شوند0

nبا بسیاری از نمکهای فلزات واکنش داده ورسوب تولید می‌کنند.

اسلاید 4 :

nباید مشخصه ذاتی مشترکی بین اعضای هر طبقه وجود داشته باشد0

nنظر لاوازیه:

  لاوازيه اسیدها را مواد حاوی اکسیژن (به معنای تشکیل دهنده اسید) دانست0

nاما هيدروكلريك اسيد اكسيژن ندارد و هيدروژن عنصری است كه در همه اسيدها موجود است .

اسلاید 5 :

nمحلولهای آبی اسیدها وبازها هر دو رسانای جریان الکتریکی اند0

nآرنیوس برای توجیه رسانش الکتریکی وجود یونها را مطرح ساخت0

nاسیدها موادی هستند که در محلولهای آبی یونهای+H تشکیل می دهند0

nبازها موادی هستند که در محلولهای آبی یونهای -OHتولید می کنند0

اسلاید 6 :

nدرک خواص اسیدی وبازی مواد بر اساس ساختار ونوع پیوند مواد ، کار را آسانتر میکند0

nخواص عمومی اسیدهاوبازها به این واقعیت که آب حلالی است که در آن این خواص مشاهده می شود،بستگی تنگاتنگ دارد0

اسلاید 7 :

بررسی خواص هیدروکلریک اسید:

nاین اسید یک ماده گازی است که در اثر واکنش هیدروژن با کلر تولید می شود0

 

nدرفشار یک اتمسفر در84- درجه سلسیوس مایع می شود0           

اسلاید 8 :

  • کار کردن با HClمایع سخت ونامطلوب است0
  • HClمایع رسانای بسیار ضعیف الکتریسته است0
  • محلول HClخشک در بنزن رسانای الکتریسته نیست0
  • افزودن فلز فعالی چون روی به محلول HCl در بنزن هیچ شاهدی دال بر واکنش شیمیایی به دست نمی دهد0

nHCl در آب بسیار انحلال پذیر است که می توان آنرا به وسیله فواره هیدروژن کلرید نشان داد0

اسلاید 9 :

  • مولاریته محلول هیدروژن کلرید 12 مولار است که در تمرین 1-1 محاسبه شده است0
  • روی با محلول آبی HClواکنش داده وگاز هیدروژن تولید می کند0
  • محلول آبي HCl رساناي بسيار خوب الكتريسيته است و اين مشاهده نظر آرنيوس در مورد توليد مقادير اضافي H+در آب را تاييد مي‌كند .

اسلاید 10 :

nبا استفاده از داده های موجود بر شیشه هیدرو‌کلریک اسید تجارتی(درصد وزنیHCl37 درصدوچگالی19/1 گرم بر میلی لیتر) ، مولاریته محلول را حساب کنید0

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید