بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تئوری اتمی دالتون

(1ماده از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده است و اتم ها غیر قابل تجزیه می باشند.

(2اتم های یک عنصر یکسانند و وزن یکسانی دارند.

(3ماده ی مرکب یا ترکیب شیمیایی از به هم پیوستن اتم های عناصر مختلف تشکیل شده است.

اسلاید 2 :

ذرات بنیادی اتم

امروزه مشخص شده است که در داخل اتم حدود 35 ذره وجود دارد که سه ذره ی 1-الکترون 2- پروتون 3- نوترون را به عنوان ذرات بنیادی اتم می شناسیم و خواص اتم ها بر اساس همین سه ذره قابل توجیه است.

اسلاید 3 :

لامپ اشعه ی کاتدیک و کشف الکترون

¡

تجزیه ی مواد شیمیایی توسط جریان الکتریسیته هامفری دیوید و شاگردش فاراده  را به این نتیجه رساند که عاملی که باعث پیوند اتم ها به یکدیگر می شود باید ماهیتی الکتریکی داشته باشد .

جان استونی  شاگرد فاراده اعلام نمود که مواد باید ماهیتی الکتریکی داشته باشند و عاملی را که به مواد ماهیت الکتریکی می داد نامش را الکترون گذاشت.

بیشترین اطلاعات در باره ی الکترون از مطالعه ی اشعه ی کاتدیک به دست آمد.

اسلاید 4 :

خصوصیات اشعه ی کاتدیک

.1جرم دارد.

.2در خط مستقیم حرکت می کند.

.3در میدان مغناطیسی منحرف می شود.

.4در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت می رود .

.5خواص آن به جنس آند ، کاتد و گاز داخل لامپ بستگی ندارد.

اسلاید 5 :

نتیجه گیری از مطالعه ی اشعه ی کاتدیک

چون تمامی عناصر شناخته شده و قابل دسترس آن زمان اشعه های کاتدیک با خواص یکسان ایجاد می کردند پیشنهاد شد که اشعه  کاتدیک که از اختصاصات تمامی عناصر ( که به عنوان کاتد به کار برده می شدند) می باشد همان الکترون پیشنهادی استونی می باشد.

اسلاید 6 :

آزمایش تامسون  و تعیین e/m الکترون
 (اشعه ی کاتدیک)

    تامسون برای این که بتواند e/m اشعه ی کاتدیک را تعیین کند آن را به طور همزمان تحت تاثیر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم قرار داد و شدت یکی از میدان ها را ثابت و شدت میدان دیگر را طوری تغییر داد که اشعه ی کاتدیک از مسیر خود منحرف نشود.

اسلاید 7 :

کشف پروتون

—

بررسی هایی که توسط گلداشتاین بر روی لامپ اشعه ی کاتدیک انجام گرفت نشان داد که همزمان با حرکت الکترون از کاتد به آند جریانی نیز از آند به سمت کاتد در حرکت است ، این جریان اشعه ی کانالی نامیده شد.

خصوصیات اشعه ی کانالی :

.1بار دارد و بارش مثبت است.

.2e/m آن به جنس گاز داخل حباب بستگی دارد و خیلی کوچک تر از e/m  الکترون است.

.3بیشترین مقدار e/m زمانی حاصل می شود که گاز داخل حباب  هیدروژن باشد.

نتیجه گیری:

بررسی های انجام شده روی اشعه ی کانالی نشان داد که تمامی اتم ها واحد هایی از بار مثبت را با خود حمل می کنند که مضربی از مقدار بار مربوط به اتم هیدروژن است .یون مثبت حاصل از اتم هیدروژن یون پروتونیوم و بنابر این بار مثبت اتم هیدروژن پروتون نامیده شد.

اسلاید 8 :

کشف نوترون

 چون جرم یک اتم از مجموع جرم الکترون ها و پروتون هایش بیشتر بود برای توجیه این تفاوت جرمی رادرفورد وجود ذرات بدون باری را به نام نوترون در هسته ی اتم پیشنهاد کردکه دانشمندی به نام چادویک با بمباران اتم های سبک توسط اشعه آلفا و بررسی نتایج به دست آمده ، نوترون پیشنهادی رادرفورد را کشف کرد.

اسلاید 9 :

رادیو اکتیویته

توسط هانری بکرل کشف

α

 

توسط رادرفورد ماهیت آن شناسایی گردید         β

 

اسلاید 10 :

مدل اتمی تامسون

پس از کشف الکترون و پروتون سوال این بود که این ذرات در اتم به چه شکلی قرار می گیرند.

اولین مدل ارائه شده مدل کیک کشمشی تامسون بود.

در این مدل اتم به صورت یک کره در نظر گرفته شد که در آن بار های مثبت ومنفی در داخل این کره پراکنده اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید