بخشی از مقاله

چکیده

هدف: شناسایی چشم انداز کتابخانه های عمومی مشهور به منظور کمک به دستیابی به الگویی برای تدوین برنامه ی استراتژیک در کتابخانه های عمومی ایران روش: محتوای برنامه ی استراتژیک چهار کتابخانه ی عمومی نیویورک، تورونتو، سیاتل و دوبلین تحلیل شده است. ملاک انتخاب نیز شهرت کتابخانه ها بوده است. یافته ها: کتابخانه های عمومی به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، پشتیبانی از یادگیری مستقل، ایجاد فضاهای همگانی و جمعی، تبدیل کتابخانه به مراکز فرهنگی و اطلاع ر سانی منطقه ای و حتی بین المللی و مدیریت تغییر و نوآوری اهمیت داده اند. ارزش هایی که آنها در نظر دارند شامل آزادی و تساوی دسترسی به اطلاعات، مشارکت، تغییر و نوآوری، و مسئولیت پذیری است. ایجاد جمع های کتاب خوان، گسترش همکاری ها و تعاملات با گروه های مختلف اجتماعی، مؤسسات دولتی و خصوصی، تهیه ی مجموعه های غنی از تاریخ و فرهنگ شهر و نیز گسترش همکاری ها با جوامع محلی، ملی و بین المللی از جمله برنامه های آینده ی کتابخانه های عمومی است. نتیجه گیری: نقش کتابخانه های عمومی در حال تغییر و تحول است. نقش هایی که کتابخانه های عمومی جهان برای آینده ی خود متصور شده اند افق های تازه ای را پیش روی مدیران کتابخانه های عمومی در ایران باز می کند؛ از آنجا که ایفای هر یک از نقش ها می تواند حضور کتابخانه ها را در سطح جامعه برجسته تر سازد و به ارتقای جایگاهشان بینجامد.

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک، کتابخانه های عمومی، چشم انداز آینده

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید