بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زبان برنامه نویسی؟

 هر نشانه‌گذاری برای توصیف الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها را می‌توان یک زبان برنامه‌نویسی نامید.

 

 نشانه‌گذاری‌هایی که پیاده سازی شده‌اند: زبان‌های برنامه نویسی مورد بحث در این درس را تشکیل می‌دهند.

اسلاید 2 :

چرا زبانهاي برنامه سازي را مطالعه مي کنيم؟

 براي بهبود توانايي خود در توسعه الگوريتمهاي کارآمد

 استفاده بهينه از زبان برنامه نويسي موجود

 مي توانيد با اصلاحات مفيد ساختارهاي برنامه نويسي آشنا شويد.

 انتخاب بهترين زبان برنامه سازي

 آموزش زبان جديد ساده مي شود.

 طراحي زبان جديد ساده مي شود.

اسلاید 3 :

تاريخچه مختصري از زبانهاي برنامه سازي

توسعه زبانهاي اوليه

زبانهاي مبتني بر اعداد (اواخر دهه 1930 تا اوايل دهه 1940)

 زبان Fortran

 زبان IAL

 زبان ALGOL

 زبان SIMULA

 زبان PASCAL

 زبان C  و C++

 زبان BASIC

اسلاید 4 :

تاريخچه مختصري از زبانهاي برنامه سازي

توسعه زبانهاي اوليه (ادامه)

 زبانهاي Algol

 اهداف الگول عبارت بودند از:

◦نشانه هاي الگول بايد به رياضيات استاندارد نزديک باشد.

◦الگول بايد براي توصيف الگوريتمها مفيد باشد.

◦برنامه ها در الگول بايد به زبان ماشين ترجمه شوند.

◦الگول نبايد به معماري يک ماشين مقيد باشد.

اسلاید 5 :

توسعه زبانهاي اوليه  (ادامه)

 زبانهاي تجاري ( 1955)(COBOL)

◦پردازش اسناد

 زبان هوش مصنوعي (دهه 1950) (Lisp, Prolouge)

◦مناسب برای پیاده سازی الگوریتم‌های جستجو

 زبانهاي سيستم(C, Assembly)

◦مناسب برای پیاده سازی یک سیستم عامل

اسلاید 6 :

تکامل معماري نرم افزار

دوران کامپيوترهاي بزرگ

 محيط دسته اي

 محيط محاوره اي

 تاثير بر طراحي زبان

دوران کامپيوتر شخصي

 کامپيوترهاي شخصي

 محيطهاي سيستم تعبيه شده

 تاثير بر طراحي زبان

اسلاید 7 :

تکامل معماري نرم افزار(ادامه)

دوران شبکه بندي

 محاسبات توزيعي

 اينترنت

 تاثير بر زبان برنامه سازي

اسلاید 8 :

دامنه هاي کاربرد

کاربردها در دهه 1960

 پردازش تجاري

 محاسبات علمي

 برنامه نويسي سيستم

 کاربردهاي هوش مصنوعي

اسلاید 9 :

دامنه هاي کاربرد(ادامه)

کاربردهاي قرن 21

 پردازش تجاري

 محاسبات علمي

 برنامه نويسي سيستم

 کاربردهاي هوش مصنوعي

 انتشارات

 فرآيند

 کاربردهاي جديد (مانند شي گراهاو...)

 

اسلاید 10 :

نقش زبانهاي برنامه سازي

اثرات

 قابليتهاي کامپيوتر: کامپيوترهاي بزرگ ، کند و گرانقيمت که از لامپ خلا استفاده مي کردند به ريز کامپيوترها و سوپر کامپيوترها تبديل شدند.

 موارد کاربرد: زمينه هاي کاربرد جديد ، طراحي زبانهاي جديد ، ارتقاء و بازبيني زبانهاي قديمي را منجر شد.

 متدهاي برنامه نويسي: يافتن متدهاي خوب براي نوشتن برنامه هاي بزرگ و پيچيده و تغيير در محيط برنامه نويسي

 متدهاي پياده سازي : انتخاب ويژگيهاي نو

 مطالعات تئوري: استفاده از متدهاي رسمي رياضيات

 استانداردسازي: اجازه انتقال برنامه از کامپيوتري به کامپيوتر ديگر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید