مقاله برنامه ریزی و طراحی پروژه ها: پیاده سازی تکنیک مهندسی ارزش به منظور کاهش مشکلات مطالعه موردی مجتمع تجاری ا. ب

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در طی سال های رشد و توسعه زندگی انسان ها دانش بشر به صورت نمایی رشد یافته و به طور کلی در زمان حال با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی چهار اصل کلی تغییرات سریع ، رقابت تنگاتنگ ، کمبود منابع و افزایش دانش مشخصه بارز میباشند.
حال آنکه با این پیشرفت ما با پیچیدگیها و چالش هایی در بخش های مدیربت استراتژیک ، طراحی و برنامه ریزی و تا مرحله بهره برداری روبرو شده ایم که ما را در کارا بودن و میل به هدف نهایی دچار مشکل کرده و در این راستا با تمرکز محقق در بخش طراحی و برنامه ریزی متوجه مشکلات و چالشهای پیچیده ای در این بخش برای پروژه ها شده و با روش مشاهده ، دور شدن از هدف یا حتی نرسیدن به هدف در پروژه ها به علت بوجود آمدن چالش های گفته شده مشهود بوده است . بنابراین محقق برآن شده است تا با یافتن راهکارهایی جهت بهبود روند پیشرفت پروژه ها با وجود چنین چالشهایی، پیاده سازی تکنیک مهندسی ارزش به منظور کاهش مشکلات برنامه ریزی و طراحی پروژه ها را مورد بررسی قرار دهد. مهندسی ارزش یک تلاش نظام مند با هدف تحلیل و بررسی تمام فعالیت های یک طرح از ابتدایی تفکر شروع کار تا بهره برداری است و به عنوان یکی از کارامد ترین و مهمترین روش ها جهت بهبود روند پروژه شناخته شده است .
این تکنیک با هدف اجرای پروژه با حداقل هزینه در زمان کمتر بدون کاستن از کیفیت و حتی افزایش کیفیت و عملکرد انجام می پذیرد. این تکنیک می تواند به عنوان ابزار مدیریتی برای بازگشت سرمایه در پروژه های با پیچیدگی بالا و بخصوص در پروژه های استراتژیک بکار برده شود. حذف بخش هایی که هزینه های اضافی را به پروژه تحمیل میکند بدون اینکه آسیبی به کارکردهای آن بخش وارد آید از مهمترین ویژگیهای این تکنیک میباشد. این تکنیک در سراسر دوره عمر پروژه انجام میگیرد و موجب اصلاح و بهبود کیفیت کارکردهای هر بخش با توجه به هدف پروژه میشود. در این راستا در این پژوهش راهکارهای لازم به منظور استفاده از مهندسی ارزش به منظور کاهش چالش های برنامه ریزی و طراحی پروژه مورد مطالعه ارائه می گردد. عملکرد این تکنیک را در بخش طراحی و برنامه ریزی با توجه به پروژه موردی مرکز تجاری ا. ب با روش های مشاهده و مطالعات پیشین مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. این مهم نشانگر این مطلب میباشد که برای قلبه با برخی موانع و چالش ها بخصوص در پروژه های جدیدتر و پیچیده تر تا چه اندازه با پیاده سازی تکنیک مهندسی ارزش میتوان به نتایج مطلوب تر رسید.
کلمات کلیدی: پروژه های تجاری ، مهندسی ارزش ، طراحی و برنامه ریزی
١.مقدمه
از جمله پروژه های جدید و پیچیده که همواره در حال گسترش و پیشرفت هستند مراکز تجاری میباشند که تا کنون مجتمع های تجاری مختلفی با گونه ها و مدل های متنوعی ساخته شده است و دسته بندی آنها را با توجه به محصولات قابـل ارائه و یا مکان قرارگیری و یا مقیاس عملکردی آنها انجام میدهند. طبیعت پویا و پیچیدگی این پروژه ها برای محیط کسـب و کار با چالش هایی همچون چالش های اجتماعی ، برنامه ریزی، طراحی و اجرا و مالی و اقتصـادی مواجـه میشـوند. طـی بوجود آمدن این پی یچدگی و گسترش در پروژه ها مسائل و چالشهای متعددی در ارتباطات و هماهنگی میان ارکان پـروژه ، طراحان و مهندسان و بهره برداران بوجود آمده و با ایجاد این پی یچدگی و گسترش در ابعاد پروژه در اجزا و بخشهای دیگـر پروژه نیز پی یچدگی هایی بوجود آمـده و دچـار چالشـهایی در طراحـی و محاسـبات و برنامـه ریـزی و کنتـرل پـروژه نیـز میشوند. با بررسی چالش های برنامه ریزی و طراحی عملکرد تکنیـک مهندسـی ارزش در ایـن پـروژه خـاص مـورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. از جمله دستاوردهای تکنیک مهندسیارزش ارتقا سـطح دانـش ارکـان پـروژه ، آشکارسـازی نواقص ، ارائه راهکارهای نو، کار تی یم ، ساده سازی ، بکارگیری فناوری روز، بهینه شدن عملکردهـا، همـاهنگی و یکپـارچگی ، ازبین رفتن ابهامات و کمک به مدیریت پروژه برای حل مشکلات و… میباشد که این دستاوردها را در ضمینه برنامه ریـزی و طراحی برای پروژه مرکزتجاری ا.ب مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت پیاده سازی تکنیـک مهندسـی ارزش بـه منظـور کاهش مشکلات برنامه ریزی و طراحی پروژه مورد مطالعه قرار میگیرد.
٢.مطالعات پیشین
٢.١پروژه های مجتمع تجاری در عصر امروز:
با گذشت بیش از یک دهه از قرن ٢١ چالش های جدیدی در رابطه با طراحی گونه های متنـوعی از فروشـگاه هـا پـیش روی طراحان و معماران میباشد که به عنوان بخشی از فضاهای مرکزی شهر و شهرسازی و بافت های با ارزش و پرکـاربرد با بازدهی تجاری و آسایش و راحتی و… مورد استفاده قرار میگیرند.
مراکز تجاری جدید اصول و سنت های قدیم شهری و شهرسازی را از بین ن یم برند بلکه بر تنوع و کارکردهای موجود می افزایند و با توجه به شرایط روزمره به کارکردهای بخش های مختلف آن می افزایند از این رو عملکرد تکنیک مهندسی ارزش در این نوع از پروژه ها حائز اهمیت بوده و این مهم مورد مطالعه قرار میگیرد. حائز اهمیت بودن ایـن تکنیـک جهـت کاهش چالشهای ایجاد شده نیازمند شناخت و درک مفهوم و کاربرد این تکنیک میباشد .
٢.٢مفهوم مهندسی ارزش :
از دیدگاه انجمن مهندسی ارزش آمریکا مهندسیارزش روشی نظام مند با تکنیک های مشخص است کـه کارکردهـا را شناسایی و برای آن کارکرد، تحلیل و بازبینی و توسعه انجام میدهد؛ به بیان دیگر می توان گفت کـه مهندسـی ارزش یـک کوشش سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستم ها، تجهیزات ، خدمات و موسسات به منظور نیـل بـه عملکـرد واقعـی بـا کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیف ت ی و ایمنی مورد نظر باشد. مهندسیارزش یـک روش بسـیار مهم برای مصرف بهینه بودجه تخصیص داده شده است . روش مهندسی ارزش را می توان در تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کاربست ، البته بیشترین مزایای آن زمانی حاصل میشود که در نخستین مراحل برنامه ریـزی و طراحـی بـه کـار گرفتـه شود. شکل ١ نوآوری و جنبه هـای کـاربردی مهندسـیارزش ، ایـن روش را از روش هـای سـنتی و متعـارف کـاهش هزینه ها، متمایز می گرداند. در نمودار شکل پایین مشاهده میشود که تاثیر بکارگیری تکنیـک مهندسـیارزش در مراحـل ابتدایی در بخش طراحی و برنامه ریزی بطور چشمگیری با گذشت زمان دستخوش تغییرات میشود و هرچه این مطالعـات در مراحل اولیه پروژه ها شکل گیرند تاثیر بیشتری در روند پیشرفت پروژه خواهند داشت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد