بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

حرکت نسبی

دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

مفاهیم کار ، انرژی وتوان

پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

انرژی جنبشی و پتانسیل

تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

گرانش : قانون گرانش نیوتن

حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید 2 :

دوران

تاکنو ن صحبتی از دوران اجسام به میان  نیاوردیم.

لغزش اجسام را مورد بررسی قراردادیم ولی ا ز غلتش صحبت نکردیم

فرض کردیم که قرقره ها فاقد جرم هستند

دوران بسیا ر مهم است و ما باید توجه کافی به آن مبذول داریم  !

معادلات مربوط به دوران شباهت زیادی به معادلا ت سینماتیک و دینامیک یک بعد ی حر کت انتقالی   دارند.

اسلاید 3 :

پیش آزمون: مهرداد روی لبه یک سکوی گردان و علی درمیانه خط واصل از مرکز به لبه این سکو نشسته است . این سکو هردو دقیقه یک دور کامل می چرخد..

سرعت زاویه ای علی برابر است با:

الف – سرعت مهرداد          

ب- دوبرابر سرعت مهرداد  

ج- نصف سرعت مهر  داد 

اسلاید 4 :

سرعت زاویه ای  w هر نقطه از یک جسم صلب که به دور محوری می چرخد یکسان است.

مهرداد وعلی هردو یک دور کامل  (2p radians) در یک دقیقه می چرخند.

(سرعت ”خطی“ آنها v باهم متفاوت است زیرا    v = wr   است  ).

اسلاید 5 :

متغییرهای دورانی

دورا ن حول یک محور:

دیسکی را درنظر بگیرید که حول محور ش می چرخد:

ابتدا آنچه را که در مورد حرکت دورانی یکنواخت آموختیم بیاد بیاورید:

 

 

که مشابه است با:               

 

اسلاید 6 :

سرعت زاویه ای متوسط:

سرعت زاویه ای لحظه ای:

شتاب زاویه ای متوسط:

شتاب زاویه ای لحظه ای:

اسلاید 7 :

متغییرهای دورانی

اکنون فرض کنید کهwبرحسب تابعی اززمان تغییرکند:

شتاب زاویه ای را چنین تعریف می کنیم::

حالتی را در نظر بگیریدکه  a
ثابت است.

برای یافتن  w وq برحسب تابعی از زمان از این رابطه انتگرال می گیریم:

اسلاید 8 :

بین دورابطه   t   را  حذف می کینم:

اسلاید 9 :

متغییرهای دورانی

به خاطر بیاورید که در فاصله  R ازمحور دوران داریم :

x = qR                 

v = wR             

و با مشتق گرفتن از رابطه اخیر نسبت به زمان خواهیم داست:

a = a R             

اسلاید 10 :

مثال : چرخ و طناب

چرخی به شعاع  R = 0.4 m حول محورش می چرخد.  طنابی به دور چرخ پیچیده شده است .  چرخش از حالت سکون شروع می شود t = 0, طناب را باشتاب   a = 4 m/s2می کشیم .  بعداز 10 ثانیه چرخ چند دور می زند؟

(یک دور   =   2p رادیان)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید