بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها
  • دستگاه بین المللی یکاها
  • استاندارد طول
  • استاندارد جرم
  • استاندارد زمان

اسلاید 2 :

سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم .

 

تعداد کمیتهای فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است.

 

  کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن چند کمیت  مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیتهای اصلی بنامیم

 

اسلاید 3 :

بقیه کمیتها را از این کمیتها ی اصلی به دست می آوریم . که آن را کمیت فرعی می نامیم.

 

برای هر یک از این کمیتهای اصلی استانداردی د رنظر می گیریم . به عنوان مثال ، اگر طول را کمیت اصلی انتخاب کنیم ، متر را به عنوان استاندارد آن در نظر می گیریم.

 

اسلاید 4 :

چند کمیت را باید به عنوان کمیت اصلی  انتخاب کنیم ؟ ب) اینها چه کمیتهایی باید باشند ؟

 

پاسخ این دو پرسش این است که کمترین تعداد از کمیتهای فیزیکی را که بتوانندبه ساده ترین  صورت توصیف کاملی  از فیزیک به دست بدهند  انتخاب می کنیم .

 

برای این کا رامکانات متعددی وجود دارد . مثلا نیرو در یک دستگاه کمیت اصلی و در دستگاهی که ما انتخاب خواهیم کرد کمیت فرعی است

اسلاید 5 :

در سیستم بین المللی SI ، کمیتهای  اصلی در مکانیک طول، زمان و جرم می باشد.

اسلاید 6 :

یکاهای فرعی SI مانند سرعت، نیرو ، مقاومت الکتریکی ، و نظایر آنها  است.

مثلا یکای نیرو در SI ، که نیوتون ( با نماد ) نامیده می شود بر حسب یکاهای اصلی SI به صورت زیر تعریف می شود:

 

اسلاید 7 :

 برای بیان اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک معمولا از پیشوندهای جدول زیر استفاده می شود

اسلاید 8 :

 

اولین استاندارد بین المللی طول میله ای بود از آلیاژ پلاتین – ایریدیوم به نام متر استاندارد که اکنون در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها نگه داری می شود.

مهترین ایراد میله متر دقت بسیار کم آن است.

 

استاندارد های دیگر طول، طول موج نور و استاندارد اتمی است.

اسلاید 9 :

استاندارد SI جرم استوانه ای از پلاتین – ایریدیوم است که در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها نگه داری می شود و طبق توافق بین المللی جرم یک کیلوگرم به آن نسبت داده شده است.

 

 

 

در مقیاس اتمی، جرم اتم c12  که بنا به تعریف 12 برابر یکای اتمی جرم (u) است، استاندارد جرم است:

اسلاید 10 :

هر پدیده  تکرار شونده را می توان به عنوان معیار زمان بکاربرد.مثلا چرخش زمین به دور خودش نخستین استاندارد زمان بود.

 

ارتعاشات بلور کوارتز استاندارد خوبی برای زمان است.

 

اکنون ساعتهای اتمی که بر اساس بسامد مشخصه ایزوتوپ Cs133 کار می کند به عنوان استاندارد بین ا لمللی زمان پذیرفته شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید