بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

قابلیت شناسایی

الف)قابلیت شناسایی یک پارامتر:اگر بتوان پارامترهاي یک سیستم را با روشهایی که تاکنون ذکر شده تخمین زد، اين پارامترها را قابل شناسایی می گویند.

 

 

 

RC   قابل شناسایی است ولی R,C قابل شناسایی نیستند.پس همواره نمی توان پارامترهای معنادار سیستم را با روشهای گفته شده شناسایی کرد.

 

اسلاید 2 :

قابلیت شناسایی (ادامه)

ب)قابلیت شناسایی مدل:مدل را قابل شناسایی گویند اگر تمام پارامترهای آن بصورت منحصر بفردی قابل شناسایی باشد.اگر نتوان برای سیستمی مدلی تخمین زد, مدل را غیر قابل شناسایی می گویند.

 

اسلاید 3 :

حالاتی که منجر به غیر قابل شناسایی شدن سیستم می شوند:

الف) درجه در نظر گرفته شده برای مدل بزرگتر از درجه واقعی سیستم باشد.

   فرضا اگر سیستم درجه اول باشد و مدل در نظر گرفته شده درجه دوم باشد. در این صورت در روش LS داریم:

 

  

اسلاید 4 :

حالاتی که منجر به غیر قابل شناسایی شدن سیستم می شوند:

ستون اول ترکیب خطی از دو ستون دوم و چهارم خواهد بود.و در نتیجه det(U)  صفر بوده و معکوس پذیر نیست

اسلاید 5 :

ب)ورودی به اندازه کافی تحریک نشده باشد
(Persista cy Excitatio )

در حالت determi istic باید ورودی به اندازه درجه سیستم () فرکانس متفاوت داشته باشد.

 

 

در حالت stochastic باید Autocorrelatio ورودی از درجه ,positive defi ite باشد  .

اسلاید 6 :

مثال :

اسلاید 7 :

ج)وجود فیدبک در سیستم ممکن است باعث غیر قابل شناسایی شدن سیستم گردد.

اسلاید 8 :

در مثال فوق اگر:

 

 

 

 

            معکوس پذیر نیست.

در مثال فوق اگر    وجود نداشت سیستم قابل شناسایی بود

 

اسلاید 9 :

Persista t Excitatio

Correlatio A alysis                                   

اسلاید 10 :

For FIR h(k)=0   

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید