بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف:

نوعي از مطالعات مداخله‌اي است كه:

مداخله معمولا يك دارو يا يك روش درماني (جراحي) يا پيشگيري است.

نمونه هاي مورد مداخله بيماران هستند.

اسلاید 2 :

خصوصيات كارآزماييهاي باليني در شرايط ايده‌ال:

گروه كنترل وجود دارد

مداخله بطور تصادفي تخصيص داده مي شود

حداقل در دو گروه (بيماران و ارزيابي كنندگان باليني) كورسازي (Bli d ess) انجام مي شود

اسلاید 3 :

تاريخچه كارآزمايي هاي باليني :

قبل از 1950

عمدتا كارآزماييهاي بدون گروه كنترل

در 1948 اولين كارازمايي كنترل دار: اثر استرپتومايسين در درمان سل

بعد از 1950

كارآزمايي فيلد field trial واكسن پوليو salk

كارآزمايي هاي كموتراپي كانسرها

كارآزمايي هاي MI

كارازمايي هاي صنايع دارويي

اسلاید 4 :

تقسيم بندي‌هاي كارآزمايي هاي باليني :

تقسيم بندي از نظر نوع مداخله

تقسيم بندي از نظر شواهد مورد نياز براي يك مداخله

تقسيم بندي از نظر طرح مطالعه

اسلاید 5 :

تقسيم بندي‌ كارآزماييهاي باليني از نظر نوع مداخله:

كارآزمايي باليني: مداخله يك روش درماني است.

كارآزمايي فيلد: مداخله يك روش پيشگيري است.

اسلاید 6 :

تقسيم بندي‌ كارآزماييهاي باليني از نظر نوع شواهد:

كارآزمايي باليني فاز يك:

هدف: تعيين safety دارو، مطالعه بر روي داوطلبان سالم

كارآزمايي باليني فاز دو:

هدف: تعيين شاخصهاي فارماكولوژيك داروها، مطالعه بر روي بيماران

كارآزمايي باليني فاز سه:

هدف: تعيين اثرات باليني و پاسخ درماني دارو  در مقياس بزرگتر

كارازمايي باليني فاز چهار:

هدف: تعيين عوارض پس از عرضه در بازار دارويي و عوارض دراز مدت داروها

 

اسلاید 7 :

تقسيم بندي‌ كارآزماييهاي باليني از نظر طرح مطالعه:

كارآزمايي باليني بدون گروه كنترل:

اثر ممكن است ناشي از شانس باشد

متغيرهاي مداخله گر يا مخدوش كننده قابل كنترل نيست

كارآزمايي باليني با كنترل تاريخي before-after trial:

تفاوت در دو گروه ممكن است عامل ايجاد كننده سوگرايي bias باشد

معيارهاي انتخاب بيماران، تعيين پاسخ درماني و ... ممكن است در دو مقطع زماني متفاوت باشد.

RCT با طرح موازي (دو بازوي درماني يا بيشتر) :

گروه كنترل دارد، درمان تصادفي تخصيص داده ميشود

افراد هر گروه درماني تا انتهاي مطالعه از يك درمان خاص استفاده ميكنند

Cross-over RCT:

گروه كنترل دارد، درمان تصادفي تخصيص داده ميشود

نوع درمان هر گروه در مقطعي از مطالعه جابجا ميگردد

 

اسلاید 8 :

كارآزمايي باليني طرح موازي:

كارآزمايي باليني طرح cross-over:

اسلاید 9 :

مراحل اصلي‌ كارآزماييهاي باليني :

مشخص نمودن فرضيه مطالعه

تعريف eligible criteria (معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

انتخاب بيماران (در صورت نياز انتخاب تصادفي)

تخصيص تصادفي درمان/ دارونما يا درمانها به گروهها

تصميم گيري در مورد كورسازي bli d ess

پيگيري بيماران 

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

اسلاید 10 :

مراحل اصلي‌ كارآزماييهاي باليني :

مشخص نمودن فرضيه مطالعه

تعريف eligible criteria (معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

انتخاب بيماران (در صورت نياز انتخاب تصادفي)

تخصيص تصادفي درمان/ دارونما يا درمانها به گروهها

تصميم گيري در مورد كورسازي bli d ess

پيگيري بيماران 

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

فرضيه مطالعه ميتواند مثبت يا منفي باشد:

داروي X نسبت به دارونما داراي اثر درماني است.

داروي جديد X اثري معادل درمان استاندارد Y دارد.equivale cy trial

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید