بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 
هفت ابزار كنترل فرآيند آماري:

.1 برگه ثبت داده ها

.2هيستو گرام

.3نمودار علت ومعلول

.4نمودار پارتو

.5نمودار تمركز نقصها

.6نمودار پراكندگي

.7نمودار كنترل

اسلاید 2 :

 
1- برگه ثبت داده ها:

اسلاید 3 :

2- هيستو گرام:

اسلاید 4 :

 

اسلاید 5 :

3- نمودار علت ومعلول:

اسلاید 6 :

4- نمودار پارتو:

اسلاید 7 :

5- نمودار تمركز نقص ها:

  • تصويري است از يك محصول كه آن را از ابعاد مختلف نشان مي دهد
  • با استفاده از اين شكل مي توان محل هاي ايجاد مشكل را مشخص كرد ومورد تجزيه وتحليل قرار داد

اسلاید 8 :

6- نمودار پراكندگي:

  • از اين نمودار براي پي بردن به رابطه بالقوه بين دو متغير استفاده مي شود.
  • معمولا براي تحت كنترل درآوردن فرآيند ها ،لازم است كه عوامل وابسته درآن فرايندها شناسايي شود.
  • با تحت كنترل درآوردن يك عامل ،عامل ديگر نيز تحت كنترل قرار مي گيرد.

اسلاید 9 :

7- نمودار كنترل:

  • با استفاده از اين نمودار مي توان نوسانات فرآيند را تحت كنترل در آورد.
  • با اقدامات پيشگيرانه مي توان از توليد محصول معيوب جلو گيري كرد.

اسلاید 10 :

 
انواع تغييرات در فرآيند:

الف- علل ذاتي يا عام:

به مجموعه اي از علل وانحرافات كوچك وغير قابل اجتناب گفته مي شود. تغييرات ناشي از اين علل در طول زمان داراي ثبات بوده وتوزيعي با الگوي ثابت دارند. .

ب- تغييرات اكتسابي، خاص يا بادليل:

عواملي نظير تنظيم نادرست دستگاه ،خطاهاي كاربرويا مواد اوليه معيوب موجب تغييرات عمده در فرآيند مي شود ومعمولأ باعث توليد محصول معيوب مي گردد. منابع ايجاد اين تغييرات انحرافات با دليل هستند ونحوه توزيع فرايند را تغيير ميدهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید