بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


معرفي كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان  و فرهنگ‌هاي آسيايي

          قاره آسيا خاستگاه اديان‌، فرهنگ‌ها و مكاتب فلسفي متعددي مي‌باشد كه همگي آنها نقش عمده‌اي در ايجاد پيوند ميان جوامع و ملت‌ها ايفا مي‌نمايند. بسياري از دانشمندان و متفكران بر اين باورند كه فرهنگ‌هاي گوناگون اين منطقه مي‌توانند زمينه‌ساز همكاري و هم‌گرايي بيشتري ميان ملت‌هاي آسيايي باشند .

          ارزش‌هاي مشترك قومي، مذهبي و فرهنگي ملت‌هاي آسيا نظير احترام متقابل‌، عدم خشونت و علاقه‌مندي به صلح و عدالت بر دانشمندان و متفكران لازم مي‌سازد كه تلاش بيشتري در راستاي اعتلاي همگرايي و همسويي ميان فرهنگ‌‌ها و تمدن‌هاي آسيايي داشته باشند.

          احترام به گوناگوني فرهنگي شرطي لازم براي حفظ صلح ، عدالت و روشي متمدن براي زندگي بر روي كره زمين به شمار مي‌رود. ميراث مشترك فرهنگ‌هاي گوناگون آسيا، گفتگو ميان فرهنگ‌ها و اديان مختلف در آسيا كه به نوبه خود موجب تقويت و استحكام ارزش‌هاي مشترك مردم آسيا و افزايش همكاري‌، صلح  دوستي و كاهش تبعيضات‌، خشونت و جنگ‌هاي احتمالي مي باشد را الزام‌آور مي‌نمايد.

         به منظور دستيابي به اين مهم‌، مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي پيشنهادي را مبني بر برگزاري كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان و فرهنگ‌هاي آسيايي با همكاري مجلس شوراي اسلامي و با شركت نمايندگاني از مجالس آسيايي و دانشمندان و متفكران ديني از كشورهاي مختلف آسيايي مطرح نمود تا اين كنفرانس زمينه‌ساز تبادل افكار و آراء مختلف در راستاي درك متقابل و همگرايي بيشتر باشد. اين پيشنهاد در اجلاس مجمع مجالس آسيايي كه نوامبر سال 2010 در دمشق برگزار شد، مورد موافقت و تصويب قرار گرفت و بنابر پيشنهاد مركز گفتگوي اديان – با مشورت دبيرخانه مجالس آسيايي- مقرر شد، كنفرانس مذكور روزهاي 20 و 21 شهريور ماه سال 1390 در تهران برگزار شود.

اسلاید 2 :

مجمع مجالس آسيايي

نشست كميته فرعي حمايت و احترام به تنوع فرهنگي  در آسيا

14 و 15 تير ماه  1389

پنوم په ، كامبوج

اسلاید 3 :

ماده 16 قطعنامه در مورد حمايت از و احترام به تنوع فرهنگي در آسيا

     ماده 16 قطعنامه در مورد حمايت از و احترام به تنوع فرهنگي در آسيا از پيشنهاد مطرح شده در گزارش دبيركل در خصوص تصميم مجلس شوراي اسلامي ايران و مركز گفتگوي اديان جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري مشترك كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان و فرهنگ‌هاي آسيايي در سال 2011 استقبال نموده و از ميزبان تقاضا مي‌نمايد كه جزئيات مربوط به برگزاري اين كنفرانس از طريق دبيركل در اسرع وقت در اختيار مجالس عضو قرار دهد تا زمينه شركت در آن از تمامي كشورهاي آسيايي فراهم گردد.

اسلاید 4 :

معرفي مركز گفتگوي اديان

       مركز گفتگوي اديان در سال 1369 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ج.ا.ايران تشكيل شد و با آغاز فعاليت سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامي در سال 1375 به اين سازمان منتقل گرديد.

 اهم اهداف مركز گفتگوي اديان

žايجاد زمينه براي تفاهم مشترك ميان اديان مختلف

žهمكاري با رهبران و متفكران ديني ديگر اديان در سطح جهان

žانجام پژوهش‌هاي لازم در زمينه نقطه‌نظرهاي مشترك ميان تمامي اديان

žمعرفي ارزش‌هاي اسلامي در مورد صلح-همگرايي و تفاهم مشترك

اسلاید 5 :

برنامه كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان و فرهنگ‌هاي آسيايي

اسلاید 6 :

محورهاي اصلي كنفرانس

žمفاهيم مشترك فرهنگي و هم‌گرايي آسيايي

žپيوندهاي فرهنگي ميان ملل آسيايي

žپيوندهاي اجتماعي ميان ملل آسيايي

žاشتراكات تمدني و هم‌گرايي آسيايي

اسلاید 7 :

        محورهاي فرعي

مفاهيم مشترك فرهنگي و هم‌گرايي آسيايي

žصلح: گفتمان مشترك ميان اديان و مكاتب شرقي

žشكيبايي، تساهل، محبت و عدم خشونت در فرهنگ‌ها و مكاتب ديني مشرق زمين

žمفهوم عدالت در فرهنگ‌هاي شرقي و اديان آسيايي

žمعنويت و عرفان در مكاتب فلسفي آسيايي

žارزش‌هاي اخلاقي و اهميت آن‌ها در جوامع شرقي

اسلاید 8 :

پيوندهاي فرهنگي ميان ملل آسيايي

žنمادهاي فرهنگي شرق مانند جاده ابريشم و نقش آن‌ها در پيوندهاي آسيايي

žنقش موافقت نامه فرهنگي منطقه‌اي در همگرايي آسيايي

žتوسعه فرهنگي و آسيب پذيري فرهنگ‌هاي ملل آسيايي

žگفتگوي بين فرهنگي: وسيله‌اي براي تأثير متقابل

žنقاط قوت و ضعف فرهنگ‌هاي شرقي در تعامل با فرهنگ‌هاي غربي

اسلاید 9 :

پيوندهاي اجتماعي ميان ملل آسيايي

žاقوام متنوع شرقي و ارزش‌هاي مشترك فرهنگي

žنقش آموزش و پرورش در همگرايي اجتماعي در آسيا

žتنوع فرهنگي و روش‌هاي تضمين حقوق بشر

žتنوع اجتماعي و ابزار بومي براي محافظت و حمايت از محيط زيست

žارزش‌هاي خانواده در آسيا

اسلاید 10 :

اشتراكات تمدني و هم‌گرايي آسيايي

žتمدن‌هاي آسيايي خاستگاه تمدن جهاني

žتأثيرات متقابل تمدن‌هاي آسيايي و نقش آنها در توسعه هم‌گرايي در قاره آسيا

žنقش ميراث فرهنگي مشترك در پيوندهاي تمدني ميان ملل آسيايي

žتمدن‌هاي آسيايي و عصر جهاني‌سازي

žعناصر جهاني تمدن‌هاي آسيايي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید