بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

لکه قهوه اي يونجه Alfalfa common leaf spot

عامل بيماري يک نوع قارچ از گروه آسکوميستهاست. اين بيماري کم وبيش در تمام مناطق ايران وجود دارد. علائم عبارت است از تشکيل لکه هاي گرد قهوه اي رنگ به قطر 1-2 ميلي متردر روي برگچه ها که در صورت زياد بودن تعداد لکه ها، برگچه ها ممکن است خشک شده و بيفتد و کيفيت محصول کاهش يابد.

اما به طور کلي خسارت اين بيماري چندان مهم نيست.

آپوتيسيوم قارچ به شکل يک نقطه برجسته کوچک در وسط لکه هاي روي برگ تشکيل ميشود که حاوي آسکهاي استوانه اي و آسکوسپورهاي تک سلولي است. همچنين در آپوتسيوم رشته هاي عقيمي به نام پارافيز در لابه لاي آسکها ديده ميشود.
اين قارچ زمستان را بصورت ميسليوم يا آپوتسيوم در برگهاي ريخته ولي نپوسيده گياه مي گذارند. آپوتسيوم در فصل رشد و نمو گياه، هر وقت شرايط مساعد شد، تشکيل شده و آسکوسپورها مرتباً آزاد شده و توليد آلودگيهاي جديد ميکنند.

اسلاید 2 :


1- استفاده از ارقام مقاوم.
2- برداشت زود هنگام يونجه.
3- در صورت آلودگي شديد از مانب 2 و wp80% در هزار استفاده مي کنيم

گال زگيلي يونجه Alfalfa crown wart

بيماري ناشي از قارچ که نشانه آن تشکيل گال در ناحيه طوقه اغلب در زير سطح خاک است. گالها ابتدا سفيد هستند و سپس به رنگ قهوه اي در مي آيند. قابل توجه است که منابعي چون قارچ شناسي الکسوپولوس عامل زگيل طوقه يونجه را يک کتريدي معرفي کرده است

اسلاید 3 :

سفيدک کرکي يونجه Alfalfa downy mildew
کنترل:
1- در صورت نياز از مانکوزب2 wp80% در هزار پس از برداشت يونجه استفاده مي کنيم.
2- چين اول زوتر برداشت مي کنيم

لکه آجري يونجه و لکه سياه شبدر
عامل لکه آجريStemphylliumbotryosumوعامل لکه سياه شبدر قارچPolythrineiumtrifoliiمي باشد. لکه آجري در مناطقي چون خوزستان و سيستان و بلوچستان انتشار دارد.
کنترل :
1- برداشت محصول پس از پيدايش اولين علائم
2- کشت ارقام مقاوم مانند رقم موآپا.
3- انهدام بقاياي آلوده
4- کاهش ميزان آبياري.

اسلاید 4 :

نماتد ساقه يونجه Alfalfa stem nematode
در مناطقي چون فارس، همدان، اصفهان، مرکزي، زنجان ، کرمانشاه، گيلان کسترش دارد. روي ساقه،جوانه‌ها يا گياهان جوان برآمدگيها‍يي بوجود مي‌آيد وبرگها کوتاه وپيچيده مي‌شوند. نوک برگها از بين مي‌رود. براي کسب اطلاعات جامع تر به قسمت نماتدشناسي مراجعه شود.
کنترل:
1- ديمتوات EC40% و 0.8 ليتر در هکتار در مزارع بذري قبل از به گل رفتن يونجه
2- مصرف 33 گرم متيل برومايد در متر مکعب براي ضد عفوني بذر يونجه به مدت 24 ساعت

اسلاید 5 :

ويروس موزائيک يونجه Alfalfa mosaic virus

دامنه ميزباني اين ويروس خيلي زياد است. در يونجه توليد حالت موزائيک و گاهي چروکيدگي برگ و کوتولگي بوته ها ميکند. در لوبيا چشم بلبلي حالت ابلقي در برگها ايجاد ميکند. در لوبيا توليد نقاط زرد در متن برگها ميکند. در نخود ايراني موجب قهوه اي شدن آوندهاي آبکشي و ايجاد پژمردگي ميشود. اين ويروس چند پيکره اي مي باشد و ژنوم تقسيم شده دارد و بعضي از پيکره ها ايزومتريک و بعضي کشيده مي باشند. قطر اين پيکره ها 18nmولي طول آنها متغيير از 18-58 nmاست. ژنوم در بين اين پيکره ها، بجز پيکره ايزومتريک تقسيم شده است. اين ويروس در لوبيا و يونجه بذرزاد ميشود و همچنين به راحتي از طريق انتقال مکانيکي منتقل ميشود و به علت داشتن دامنه ميزباني خيلي وسيع به راحتي قابل کنترل نيست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید