بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف

 • هدفایناستاندارد، تعیینالزاماتمربوطبهگزارشگریمالیترکیبهایتجاریاست.

  طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به ‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:

*ترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.

*مشارکتهاي خاص. 

ترکیب تجاری، تجميع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي است که براثر کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر پديد مي‌آيد.

اسلاید 3 :

 • اگر واحد تجاری، کنترل یک یا چند واحد دیگر را بدست آورد که فعالیت تجاری نباشد، اجتماع آن واحدها، یکترکیب تجاری تلقی نمی‌شود.
 • زمانی که واحد تجاری، گروهیازداراییهایاخالصداراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود.

اسلاید 4 :

فعاليت تجاري

مجموعه‌اييکپارچهازفعاليتها و داراييهايياستکهبرايدستيابيبهاهدافزيرادارهمي‌شوند:

الف . کسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران، يا

ب  . کسب منافع اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌ها يا ساير راهها بصورت مستقيم و به‌تناسب براي شرکاي آن.

اسلاید 5 :

تركيب‌‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ متضمن:‌

.1ايجاد يك‌ واحد جديد براي‌ كنترل‌ واحدهاي‌ تركيب‌شونده (تحصیل)،

.2انتقال‌ خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ به‌ واحد تجاري‌ ديگر (ادغام)، يا

.3انحلال‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌.

اسلاید 6 :

شیوه های انجام ترکیب تجاری

 • خريدحقوقمالكانه‌ (سهامياسهم‌الشركه‌)، يامنجربهایجادرابطهاصلی و فرعی
 • کليابخشيازخالصداراييهاييكواحدتجاريتوسطواحدديگر.رابطهاصلی و فرعیبوجودنمیآید.

اسلاید 7 :

درمواردیکه تركيب‌ تجاري‌  به‌ رابطه‌ اصلي‌ و فرعي‌ منجر شود :

 • واحدتحصيل‌كننده‌، ” واحدتجارياصلي“ و واحدتحصيل‌شده‌ ، ” واحدتجاريفرعيناميدهمي‌شود.
 • واحدتحصيل‌كنندهبايدالزاماتايناستانداردرادرصورتهايماليتلفيقيخودبكارگيرد و سرمايه‌گذاريرادرصورتهايماليجداگانهخود، براساساستانداردحسابداريشماره‌ 18 باعنوانصورتهايماليتلفيقي‌ و حسابداريسرمايه‌گذاريدرواحدهايتجاريفرعيمنعكسكند.

اسلاید 8 :

واحد تجاري‌ اصلي‌

 • يكواحدتجاريكهداراييكياچندواحدتجاريفرعياست‌.

  واحد تجاري‌ فرعي

  • يكواحدتجاريكهتحتكنترلواحدتجاريديگري‌ (واحدتجارياصلي‌) است‌ .

اسلاید 9 :

درمواردیکه تركيب‌ تجاري‌  به‌ رابطه‌ اصلي‌ و فرعي‌ منجر نشود :

 • درموارديكهتركيب‌‌ تجاريدرنتيجهخريدخالصداراييهايواحدديگر، شاملسرقفلي‌ (نهاز طريقخريدسهامواحدتجاريديگر) صورتپذيرد، رابطهاصلي‌ و فرعيبه‌وجودنمي‌آيد. دراينصورت‌، واحدتحصيل‌كننده‌، الزاماتايناستانداردرابرايتهيهصورتهايماليواحدسرمايه‌گذاربكارمي‌گيرد.

اسلاید 10 :

نکته

 • درموارديكهمحتوايمعاملهباتعريفتركيب‌‌ تجاريدرايناستانداردمنطبقباشد، الزاماتحسابداري‌ و افشاياطلاعاتمندرجدرايناستانداردبدونتوجهبهنحوهتركيبرعايتمي‌شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید