بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

استانداردحسابداريشماره 17
حسابداريداراييهاينامشهود
(تجدیدنظر شده1386)

اسلاید 2 :

هدفاستاندارد

هدفايناستاندارد، تجويزنحوهحسابداريداراييهاينامشهوداست‌. موضوعاتاصليدرحسابداريداراييهاينامشهودعبارتازمعيارها و زمانشناختدارايي‌، تعيينمبلغدفتري (شاملهزينهاستهلاك‌) و مواردافشاست.

اسلاید 3 :

دامنهکاربرد

.1الزاماتايناستانداردبايددرموردحسابداريكليهداراييهاينامشهودبكارگرفتهشودمگردرمواردزير :

الف‌.مخارجقبلازبهرهبرداري (استانداردحسابداريشماره 24).

ب ‌.سرقفليناشيازتركيبواحدهايتجاري‌ (‌ استانداردحسابداريشماره‌ 19 ).

ج‌ .حقامتيازمعادن و مخارجاکتشاف، توسعه و استخراجمعادن، نفت، گازطبيعي و منابعمشابهيکهاحياشوندهنيست.

د .داراييهاينامشهوديکهدرروالعاديعملياتواحدتجاريبه قصدفروشنگهداريميشود (استانداردهايحسابداريشماره 8 يا 9).

ه .اجاره‌ها (‌ استانداردحسابداريشماره‌ 21 ).

اسلاید 4 :

دامنهکاربرد

.2ايناستانداردبرايمخارجتبليغات، آموزش، تحقيق و توسعهنیزبکارمي‌رود.

  اگرچهاينفعاليتهاممکناستمنجربهايجاديکداراييباماهيتعينيگردد (برايمثالنمونه‌سازييکمحصولاماعنصرعينيدارايينسبتبهجنبهنامشهودآن، يعنيدانشمستتردرآن، در درجهدوماهميتقراردارد.

اسلاید 5 :

دارايينامشهود

  داراييقابلتشخيصغيرپولي‌ و فاقدماهيتعينياست.

اسلاید 6 :

ويژگيهايدارايينامشهود

  1. ماهيتغيرعيني

qداراييهاينامشهودباتكيهبرماهيتغيرعيني و غيرپوليآنتعريفميشوداقلامياز قبيلحسابهايدريافتنيدر زمرهاينداراييهاقرارنميگيرد.

qدرشرایطیکهممكناستداراييهاينامشهودبر روييادردرونيکعنصرعينياز قبيللوحهايفشرده، مداركقانونييافيلمباشد، طبقهبنديآنبه عنوانداراييثابتمشهوديادارايينامشهودمستلزمقضاوتدر بارهاينامراستكهكدامعنصرمهمتراست.

اسلاید 7 :

ويژگيهايدارايينامشهود

  1. قابليتتشخيص

qميتواندارايينامشهودراازسرقفليواحدتجاريمتمايزکرد.

qيکداراييهنگاميمعيارقابليتتشخيصرادرتعريفدارايينامشهوداحرازميکندکهيکيازشرايطزيرراداشتهباشد:

الف .جداشدنيباشد، يعنيبتوانآنرابه منظورفروش، انتقال، اعطايحق امتياز، اجارهيامبادله (به صورتجداگانهياهمراهبايکقرارداد، دارايييابدهيمرتبط) ازواحدتجاريجداکرد،  يا

ب  .  ازحقوققرارداديياسايرحقوققانونيناشيشود، صرفنظرازاينکهآياچنينحقوقيقابلانتقالياجدا شدنيازواحدتجاريياسايرحقوق و تعهداتباشديا خير.

اسلاید 8 :

شناخت و اندازهگيرياوليهدارايينامشهود

يکقلمهنگاميبهعنواندارايينامشهودشناساييميشودکه:

الف.باتعريفداراييهاينامشهودمطابقتداشتهباشد.

ب .حائزمعيارهايشناختباشدکهعبارتنداز:

.1جريانمنافعاقتصاديآتيداراييبه  درونواحدتجاريمحتملباشد.

.2بهايتمامشدهداراييبهگونهاياتکاپذيرقابلاندازهگيريباشد.

اسلاید 9 :

جريانمنافعاقتصاديآتي و کنترل

جريانمنافعاقتصاديآتيمرتبطبادارايينامشهودبهدرونواحدتجاريتنهاهنگاميمحتمل*استکهواحدتجاريبتواندبادلايلکافينشاندهد:

الف.دسترسيبهخالصجريانوروديمنافعاقتصاديآتيداراييبهدرونواحدتجاريامکانپذيراست،

ب.توانايي و قصداستفادهازدارايينامشهودرادارد، و

ج.بهمنابعفني و ماليکافيبرايکسبمنافعاقتصاديآتيداراييدسترسيدارد.

*   محتملبودنمنافعاقتصاديآتيبايدبااستفادهازمفروضاتمعقول و دارايپشتوانهكهمعرفبهترينبرآوردمديريتازوقوعيك سريشرايطاقتصاديمحتملدرطولعمرمفيددارايياست، توسطواحدتجاريارزيابيشود.

اسلاید 10 :

خالصجريانوروديمنافعاقتصاديآتيدارايي

در برخيموارد، شواهدعينيمرتبطبامنافعاقتصاديآتيمنتسببهيكدارايينامشهودراميتواناز طريقبررسيبازاركسبكرد.

جريانمنافعاقتصاديآتيناشي ازيكدارايينامشهودممكناستشاملدرآمدعملياتيحاصلازفروشكالاياخدمات، صرفهجوييدرمخارجياسايرمنافعيباشدكهازكاربردداراييتوسطواحدتجاريعايدميشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید