دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

استاندارد حسابداری شماره ۱۷
حسابداری داراییهای نامشهود
(تجدیدنظر شده۱۳۸۶)

اسلاید ۲ :

هدف استاندارد

هدفایناستاندارد، تجویز نحوهحسابداریداراییهاینامشهود است‌. موضوعات اصلیدر حسابداریداراییهاینامشهود عبارتاز معیارها و زمانشناختدارایی‌، تعیینمبلغدفتری (شاملهزینهاستهلاک‌) و موارد افشاست.

اسلاید ۳ :

دامنه کاربرد

الزاماتایناستاندارد باید در مورد حسابداریکلیهداراییهاینامشهود بکار گرفتهشود مگر در موارد زیر :

الف‌. مخارج قبل از بهرهبرداری (استاندارد حسابداری شماره ۲۴).

ب ‌. سرقفلیناشیاز ترکیبواحدهایتجاری‌ (‌ استاندارد حسابداریشماره‌ ۱۹ ).

ج‌ . حق امتیاز معادن و مخارج اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیاشونده نیست.

د . داراییهای نامشهودی که در روال عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش نگهداری میشود (استانداردهای حسابداری شماره ۸ یا ۹).

ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداریشماره‌ ۲۱ ).

اسلاید ۴ :

دامنه کاربرد

این استاندارد برای مخارج تبلیغات، آموزش، تحقیق و توسعه نیز بکار می‌رود.

  اگرچه این فعالیتها ممکن است منجر به ایجاد یک دارایی با ماهیت عینی گردد (برای مثال نمونه‌سازی یک محصولاما عنصر عینی دارایی نسبت به جنبه نامشهود آن، یعنی دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

اسلاید ۵ :

دارایی نامشهود

  داراییقابل تشخیص غیرپولی‌ و فاقد ماهیتعینی است.

اسلاید ۶ :

ویژگیهای دارایی نامشهود

  1. ماهیت غیر عینی

qداراییهای نامشهود با تکیه بر ماهیت غیرعینی و غیرپولی آن تعریف میشوداقلامی از قبیل حسابهای دریافتنی در زمره این داراییها قرار نمیگیرد.

qدرشرایطی که ممکن است داراییهای نامشهود بر روی یا در درون یک عنصر عینی از قبیل لوحهای فشرده، مدارک قانونی یا فیلم باشد، طبقهبندی آن به عنوان دارایی ثابت مشهود یا دارایی نامشهود مستلزم قضاوت در باره این امر است که کدام عنصر مهمتر است.

اسلاید ۷ :

ویژگیهای دارایی نامشهود

  1. قابلیت تشخیص

qمی توان دارایی نامشهود را از سرقفلی واحد تجاری متمایز کرد.

qیک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز میکند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

الف . جدا شدنی باشد، یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق امتیاز، اجاره یا مبادله (به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط) از واحد تجاری جدا کرد،  یا

ب  .  از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، صرفنظر از اینکه آیا چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا شدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشدیا خیر.

اسلاید ۸ :

شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهود

یک قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود که:

الف. با تعریف داراییهای نامشهود مطابقت داشته باشد.

ب . حائز معیارهای شناخت باشد که عبارتند از:

جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به  درون واحد تجاری محتمل باشد.

بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

اسلاید ۹ :

جریان منافع اقتصادی آتی و کنترل

جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی نامشهود به درون واحد تجاری تنها هنگامی محتمل* است که واحدتجاری بتواند با دلایل کافی نشان دهد:

الف. دسترسی به خالص جریان ورودی منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری امکانپذیر است،

ب. توانایی و قصد استفاده از دارایی نامشهود را دارد، و

ج. به منابع فنی و مالی کافی برای کسب منافع اقتصادی آتی دارایی دسترسی دارد.

*   محتمل بودن منافع اقتصادی آتی باید با استفاده از مفروضات معقول و دارای پشتوانه که معرف بهترین برآورد مدیریت از وقوع یک سری شرایط اقتصادی محتمل در طول عمر مفید دارایی است، توسط واحد تجاری ارزیابی شود.

اسلاید ۱۰ :

خالص جریان ورودی منافع اقتصادی آتی دارایی

در برخی موارد، شواهد عینی مرتبط با منافع اقتصادی آتی منتسب به یک دارایی نامشهود را میتوان از طریق بررسی بازار کسب کرد.

جریان منافع اقتصادی آتی ناشی از یک دارایی نامشهود ممکن است شامل درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا یا خدمات، صرفهجویی در مخارج یا سایر منافعی باشد که از کاربرد دارایی توسط واحد تجاری عاید میشود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 69 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد