بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تسعير ارز
استاندارد حسابداري شماره 16

اهداف آموزشي

  • مرور عمليات ارزش توسط شرکتها
  • آشنايي با روشهاي حسابداري تسعير
  • توصيف حسابداري عمليات خارجي
  • افشا

اسلاید 2 :

 معاملات ارزي

معامله اي است که به ارز انجام مي شود يامستلزم تسويه به ارز است. از قبيل:

  • خريد و فروش کالا و خدماتي که بهاي آن به ارز دريافت يا پرداخت مي شود.
  • استقراض يا اعطاي تسهيلاتي که قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد.

اسلاید 3 :

شناخت اوليه

معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي شود.

براي تعيين نوع ارز(صادراتي، شناور، واريزنامه اي)، بايد با توجه به مقررات حاکم، نرخي انتخاب شود که قرار است مبناي تسويه معامله قرار گيرد.

اسلاید 4 :

تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه

اقلام پولي               نرخ تسعير در تاريخ ترازنامه

اقلام غير پولي         نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله

اسلاید 5 :

 اقلام پولي

عبارت است از وجه نقد و داراييها و بدهيهايي که قرار است به صورت مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود.

اسلاید 6 :

متن ماده 136:

سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي شرکتهاي دولتي، درآمد يا هزينه تلقينمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي مذکور بايد در حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي منظور شود. در صورتي که در پايان سال مالي، مانده حساب ذخيره بدهکار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

اسلاید 7 :

شناخت تفاوت تسعير
 (رويه مجاز جايگزين)

در مواردي ممکن است تفاوت تسعير در نتيجه کاهش رسمي شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش ريال باشد به نحوي که عملا در مقابل |آن هيچ گونه حفاظي وجود نداشته باشد و کاهش يا افت مزبور بدهي هايي را تحت تآ ثير قرار دهد که اخيرا و به طور مستقيم در ارتباط با تحصيل داراييهاي ارزي در حسابها ايجاد شده است و واحد تجاري قادر به تسويه آنها نيست. اين گونه تفاوتهاي تسعير به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي شود به شرطي که مبلغ دفتري پس از تعديل، از اقل بهاي جايگزيني و مبلع قابل بازيافت ناشي از فروش يا کاربرد آن دارايي تجاوز نکند.

اسلاید 8 :

صورتهاي مالي عمليات خارجي

روش مورد استفاده براي تسعير صورتهاي مالي عمليات خارجي، به رابطه عملياتي و تامين مالي بين واحد تجاري گزارشگر و عمليات خارجي بستگي دارد.

عمليات خارجي

عمليات خارجي لاينفک از عمليات تجاري گزارشگر            واحد مستقل خارجي

اسلاید 9 :

نشانه هاي تشخيص عمليات خارجي مستقل

.1استقلال فعاليت

.2پايين بودن حجم معاملات واحد خارجي با واحد گزارشگر

.3تامين مالي خارجي

.4پرداخت هزينه ها با استفاده از ارز

.5فروش بر اساس ارز

.6استقلال جريانهاي نقدي

با اين وجود تشخيص عمليات خارجي مستقل مستلزم قضاوت است.

اسلاید 10 :

عمليات خارجي لاينفک از عمليات واحد تجاري گزارشگر

صورتهاي مالي اين دسته از عمليات با استفاده از روشهاي مورد استفاده براي معاملات ارزي تسعير مي شود. عمليات تسعير مبتني بر اين فرض است که معاملات انجام شده توسط عمليات خارجي عملا به وسيله واحد تجاري گزارشگر صورت گرفته است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید