بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

گوته می گوید :

    

     در مورد همه نوآوريها و خلاقيتها يك حقيقت ابتدائي وجود دارد

  

     از لحظه اي كه شخص به طور قطع مصمم به كاري مي شود  

   

     امدادهاي غيبي به كمك او مي آيد.

 

اسلاید 2 :

خلاقيت

 • آيا يك وي‍ژگي ذاتي و ارثي ست؟!
 • آيا تنها برخي افراد خوشبخت با آن متولد مي شوند!؟
 • آيا ؟!؟!

اسلاید 3 :

خلاقيت چيست؟

 • خلاقيت = توانايي تفكر + كشتن ويروس هاي ذهني.
 • خلاقيت يعني ديدن به نوعي ديگر .
 • خلاقيت يعني رهايي از عادت هاي ذهني.
 • خلاقيت يعني فرآيند تغيير، توسعه و تكامل در سازمان بندي حيات ذهني.
 • خلاقيت يعني ديدن چيزي كه وجود ندارد.

اسلاید 4 :

 • خلاقيت يعني دور شدن از چيزهاي واضح و معمولي يا قطع رابطه با تفكر مبتني بر عادت.
 • خلاقيت يعني نگاهي متفاوت به پديده هايي كه ساير مردم نيز به آنها مي نگرند.
 • خلاقيت يعني آواز خواندن با نت هاي خويش.
 • خلاقيت يعني توانايي صحبت كردن و گوش دادن به يك گربه.
 • خلاقيت يعني وصل كردن دوشاخه به پريز خورشيد.

اسلاید 5 :

 • خلاقيت يعني خارج شدن از پشت درهاي بسته.
 • خلاقيت يعني استعداد و ميل دسته بندي و جدا كردن اشيا، مفاهيم و تصورات.
 • خلاقيت يعني استعداد ابتكار و خلق كردن كه به صورت بالقوه در هر فردي و در هر سني وجود دارد و با محيط اجتماعي – فرهنگي در رابطه تنگاتنگي مي باشد.
 • خلاقيت يعني نگاه به چيزهاي معمولي و پيش پا افتاده و ديدن چيزهاي فوق العاده و غير عادي در آنها.

اسلاید 6 :

   تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی :خلاقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقا كميت يا كيفيت فعاليتهاي سازمان
مثلا افزايش بهره وري ، افزايش توليدات يا خدمات ، كاهش هزينه ها، توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و ...  .

خلاقيت ، همانند به وجودآوردن يك محصول جديد است اما نوآوري به چگونگي فرايند به عمل آوردن اين ايده جديد گفته مي شود.

اسلاید 7 :

خلاقيت چيست؟

 • توانايي حل مسايلي که فرد قبلا حل آنها را نياموخته است(Weisberg)
 • فرآيندي که نتيجه آن کار تازه اي باشد که توسط گروهي در يک زمان مفيد و ارزشمند تلقي شود.(Stein)

توانايي ايجاد ايده هاي جديد داراي ارزش براي مشتري.

اسلاید 8 :

دو ويژگي
مشترك در تعاريف

 • تازگي ونو بودن
 • ارزشمندي و مناسب بودن

اسلاید 9 :

بزرگترين عاملي كه جلوي تفكر خلاق را مي گيرد.

فكر مي كنيم خلاق نيستيم

اسلاید 10 :

نحوه تشکیل اندیشه های جدید :

مغز انسان از دو نيمكره چپ و راست تشكيل شده است كه هركدام مهارتها وفعاليتهاي فكري خاصي را برعهده دارند.

اطلاعات در مغز انسان به دو شیوه متفاوت گردآوری و پـردازش می شود . نیـم کـره چپ

که به مغز کنترل کننده مشهور است ، تـجزیه و تـحلیل ، مقـایسه و سپس انتخاب می کنـد .

نیم کره راست یا مغز خلاق ، مطالب را تجسم ، پیش بینی و ایده ایجاد می کند .

بااين وصف ، منظـور ايـن نيست كه نيمكره راست و چپ  مغز در تضـاد با

يكديگر و متعارضند ، بلكه اين دو نيمكره مكمل و يك كل تجزيه نـاپذيرند.

 هدف ، برقراري ارتباط بين اين دو بخش ودرنتيجه ايجاد زمينه لازم براي

همبستگي سودمند و همكاري بهترآنهاست تاهردو بتوانند قابليتها وتوانائيهاي

 خويش را درهم آميزند .

لازم به ذكر است كه صاحبان افكار و انـديشه هـاي بزرگ از هر دو سوي

مغزشان بهره گرفته اند و اگر مشاهده مي شود بـيشتر افـراد فقط از كارايي

 يك طرف مغز خود استفاده مي كنند به دليـل نـارسايي و نـاتواني عضوي

طرف ديگر نيست بـلكه به ايـن علت است كه طرف ديگر مغز بدون تمرين

و استفاده بـاقي مانده و به اندازه كـافي مجـال و فرصت تكامل و پيشرفت

همانند طرف ديگر به آن داده نشده است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید