بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف كلي :

كاهش مرگ و مير مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان

اهداف اختصاصي :

1-افزايش كيفيت مراقبت مادران

2- كاهش ميزان سزارين

اسلاید 2 :

استراتژيها و فعاليتها :

بررسي موارد مرگ مادر در اثر عوارض بارداري و زايمان و انجام مداخلات لازم

مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران( خارج بيمارستاني) شامل مراقبتهاي پيش از بارداري ، دوران بارداري و پس از زايمان

اسلاید 3 :

كاهش مرگ و مير مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان

گزارش فوري مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان به وزارت متبوع

پرسشگري و تشكيل كميته مرگ مادر

بررسي علت مرگ و تعيين مداخلات لازم جهت جلوگيري از مرگهاي مشابه

پيگيري مداخلاتي كه بايد انجام پذيرد

اسلاید 4 :

ميزان مرگ مادران دراثر عوارض بارداري وزايمان
( درصدهزار تولد زنده)

اسلاید 5 :

مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

1- مراقبتهای پیش از بارداری
2- مراقبتهای دوران بارداری
3- مراقبتهای پس از زایمان
 

اسلاید 6 :

مراقبتهای پیش از بارداری

 

آموزش زوجين درمشاوره قبل از ازدواج (سرفصل قرار دادن اهميت و نحوه مراقبتهاي پيش از بارداري در كلاسهاي مشاوره پيش از ازدواج)

مشاوره ومراقبت پيش از بارداري توسط پزشك و ماما

آموزش و مشاوره زنان خواستار فرزند در مورد اهميت ونحوه مراقبتهاي پيش از بارداری

آموزش زناني كه ترك روش پيشگيري ازبارداري داشته اند

يپيگيري زنان واجد شرايط تنظيم خانواده درصورت عدم مراجعه بموقع و در نتیجه شناسايي به موقع مادران باردار

 

اسلاید 7 :

٭حداقل 2مرتبه ارجاع به پزشك دراولين بارمراقبت وماه هفتم بارداري

٭ انجام مراقبت توسط پزشك وثبت در بخش مربوطه در فرم بارداري

٭شناسايي موارد درمعرض خطرواحتياج به مراقبت ويژه

درصورت نياز به ارجاع به سطح بالاتر، ارجاع وسپس پيگيري آن

٭درخواست آزمايشات دوران بارداري وپيگيري جواب آن

اسلاید 8 :

vتشكيل كلاسهاي آموزشي علايم خطر واهميت مراقبتهاي پيش از بارداري ، بارداري و پس از زايمان توسط پرسنل مراكز

vتشكيل كلاسهاي آموزشي فوق توسط پرسنل مراكز براي رابطين بهداشتي و ماماروستاها

v اجراي برنامه تلويزيوني مراقبتهاي جديد مادران

vتهيه و تدوين مقاله علمي در خصوص محتواي مراقبتهاي قبل و حين بارداري

اسلاید 9 :

هشت مرتبه در دو نیمه بارداری

دومرتبه در نیمه اول و شش مرتبه در نیمه دوم بارداری

زمان ملاقات بر اساس هفته بارداری

نیمه اول هفته های 10-6 و   20-16

نیمه دوم هفته های 30-26   و  34-31    و     37-35

38    و       39   و     40

شرکت در کلاسهای آمادگی برای زایمان از هفته  20 بارداری به منظور ترویج زایمان طبیعی با استفاده از روشهای غیر داروئی کاهش درد زایمان

اسلاید 10 :

مراقبتهاي حين وپس از زايمان

توصيه به انجام زايمان دربيمارستان

درصورت انجام زايمان درتسهيلات زايماني يامنزل مادرونوزاد تا6ساعت پس اززايمان مراقبت شوند

انجام مراقبت پس اززايمان

شناسايي علايم خطر فوري

درصورت نياز به ارجاع ، ارجاع وسپس پيگيري آن تا رفع مشکل

آموزش ومشاوره

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید