بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تقسیم بندی

گروه اول: کشورهای توسعه یافته با نظام سرمایه داری که تقریباً نوزده درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند و همگی از توسعه صنعتی و تکنولوژی قابل توجهی برخوردارند.

گروه دوم: کشورهای سوسیالیستی اند که بطور کلی سی و سه درصد جمعیت را دارند و اقتصاد آنها بطور برنامه ای و متمرکز اداره می شود.

گروه سوم: شامل کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) که طبق این تقسیم بندی چهل و هشت درصد جمعیت جهان  را در اختیار دارند.

اسلاید 2 :

مشکلات و تنگناهای نظام اداری جهان سوم

   جهان سوم ،کشورهای در حال توسعه ،جوامع رو به رشد ، و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها ،که دارای تشابهات اقتصادی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و فناورانه اند ،بکار رفته است.این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با هم دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوانیم آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار دهیم.یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم،خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به نحوی مشابهند که این کشورها را به صورتی بارز از دیگر کشورها متمایز می سازند.

اسلاید 3 :

1. تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی ، تشکیلاتی و مدیریت:

الگوی اولیه سازمانها در کشورهای مذکور تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده

الگو برداری از رفتار های حاکم بر نظام اداری

خصوصیات :

آمرانه ، توأم با استبداد رأی ، نامردمی و قیم وار و بدون  اصالت

اسلاید 4 :

2.بازدهی کم و نامؤثر بودن نظام اداری:

میزان اثر بخشی و بازدهی نظام اداری جهان سوم نسبت به سایر کشورهای پیشرفته در سطح نازلی بوده

 

همانا تقلیدی بودن نظام اداری

 

نارسایی و ضعف در اینگونه ممالک

 

مسئله بیگانه زدایی کشورهای نو استقلال نیز خلإ تخصص را افزون ساخته است

 

فقدان انگیزش کافی برای کارکنان دولتی و عدم جذابیت سازمانهای اداری

اسلاید 5 :

 3.جایگزینی هدفهای فردی به جای اهداف عمومی

مدیران به دنبال اهداف فردی خود بوده و از امکانات و منابع سازمان برای نیل به اهداف شخصی خود بهره می گیرند

 

جابجایی هدفهای فردی و سازمانی مدیران گاهی بصورت احساس مالکیت بر سازمان و مشاغل آن نیز تظاهر می کند

 

بهره گیری از سازمانهای اداری برای مقاصد سیاسی و استفاده از آنها به عنوان سکوی پرتاب به مشاغل بالاتر نیز عارضه دیگری از جابجایی هدفهاست.

اسلاید 6 :

4.نظام ناشایستگی در مدیریت نیروی انسانی

در نظام ناشایستگی سازمانها در انتصابات و ارتقاء پایبند ضوابط و مقررات نیستند .

 

مدیریت نیروی انسانی در سازمان ، تابع سلیقه های فردی بوده و از حاکمیت ضابطه ها خبری نیست

 

نداشتن ابزارهای آزمون و سنجش استاندارد شده

اسلاید 7 :

5.فساد اداری

به انحراف از شیوه های قانونی اطلاق کرده اند(استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی )

 

پیچیدگی قوانین و بوروکراسی های عریض و طویل ، ناآگاهی عامه مردم از حقوق خود

 

در برابر قانون ، ضعف ایمان ، فقر مادی و عدم همپایی حقوق کارکنان با هزینه ها و به دنبال راه حل های ساده و سریع بودن

اسلاید 8 :

6.فرهنگ سخنگویی بجای عمل

در چنین فضایی در سازمانهای اداری نیز فرهنگ سخنگویی رواج یافته و سخن بسیار و عمل اندک میگردد.مدیریت التفاتی به فعالیت و تلاش در راه تحقق هدفها ندارد در نتیجه نظام اداری بصورت گزافه گویی بیحرکت و باطل در می آید.

اسلاید 9 :

7.مهار گسیختگی بوروکراسیها

با بکار گیری تخصصهای فنی با استفاده از قوانین و مقررات دولتی با اتکا به هدفهای ضروری و حیاتی خود و استفاده از اهرمهای سیاسی به قدرت نمایی پرداخته و بدین ترتیب سازمانهایی می شوند که از حالت خادم بصورت مخدوم در می آیند و نظام اداری را بیمار میکنند.

اسلاید 10 :

8.تشکلهای غیر رسمی در سازمان

ارتباط غیر رسمی که بین گروهای مختلف در سازمانها شکل گرفته اند در بیشتر اوقات بصورت عاملی بازدارنده در آمده و سد راه تحقق اهداف رسمی سازمان گردیده اند.

 

سازمان را بعنوان پوششی برای اهداف و مقاصد خود بکار می گیرند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید