بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نارسايي تنفسي علت عمده مورتاليتي و موربيديتي در60% نوزادان پره ترم كه 10% از زايمانها را تشكيل مي دهند مـــي باشد . 

تجويز قبل از تولد كورتيكوستروئيد مي تواند ازRDS , IVH  و در نتيجه ميزان موربيديتي و مورتاليتي بكاهد .

اسلاید 2 :

فوايد و خطرات تجويز كورتن تكراري هنوز ثابت نشده است .

مداركي وجود دارد كه نشان ميدهد تجويز تكراري كورتون مي تواند بر روي اندازه هاي زمان تولد بخصوص :‌

1- قد

2-وزن

3- دورسر

4- تكامل عصبي

 موثر باشد

هدف : بنابراين اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير تجويز كورتون بر روي اندازه هاي زمان تولد و تكامل عصبي در مقايسه با درمان تك دوره اي كورتون انجام شد .

اسلاید 3 :

مواد و روشها :

نوع مطالعه تجربي ، مورد - شاهدي

زمان مطالعه : از سال 85-83

مكان : بيمارستانهاي الزهرا و شهيد بهشتي

جمعيت مورد مطالعه 55 خانم حامله تك قلو بين 28-33 هفته حاملگي

اسلاید 4 :

معيارهاي خروج :

1-پارگي زودرس پرده هاي جنين

2-محدوديت رشد داخل رحمي IUGR

3- انومالي هاي اشكار جنين

4-نوزاداني كه دچار سپسيس و آپگار دقيقه 5 كمتر از 3 بودند .

5- بيماريهاي مادر مثل پره اكلامپسي ، هيپرتانسيون ، ديابت و  بيماريهاي كليوي ، قلبي

اسلاید 5 :

بنابراين مادران باردار سالمي كه سن تقويمي حاملگي آنها با سونوگرافي هماهنگي داشت و تنها به دليل احتمال زايمان زودرس مراجعه نموده بودند وارد مطالعه شوند .

به مادران كارتهاي شناسايي داده شد كه مشخصات مادر و بارداري از جمله :

سن –پاريتي – وزن مادر – سن حاملگي- تعداد دوره هاي دريافت كورتون – سن حاملگي در زمان اولين دوره دريافت كورتون ذكر شده بود.

اسلاید 6 :

در اين مطالعه سعي شد عوامل موثر بر وزن موقع تولد و شرايط نوزاد مثل :

سن – پاريتي – وزن مادر – وضعيت اجتماعي و اقتصادي مادران در همه يكسان باشد بنابراين :

مادران با وزن 10 -/+ 60 kg و حداكثر پاريتي 3 وارد مطالعه شدند .

بيمارانيكه روزهاي فرد مراجعه مي كردند يك دوره بتامتازون ( گروه شاهد )

بيمارانيكه روزهاي زوج مراجعه مي كردند در صورت ادامه حاملگي كورتون را به فواصل هفتگي دريافت

مي كردند ( گروه مورد )

اسلاید 7 :

بعد از زايمان نوزادان در بدو تولد از نظر اندازه هاي موقع تولد از جمله :

قد- وزن – دورسر – RDS  - NEC – آپگار

با هم مقايسه شدند .

در يكسالگي مجددا اندازه دور سر – قد – وزن – تكامل عصبي با آزمونهاي CLAMS – CAT با همكاري متخصصين محترم اطفال بررسي شد .

اسلاید 8 :

وضعيت تكاملي به 5 مهارت اصلي :

مهارتهاي بينايي – كارايي – حركتي – اجتماعي – تطابقي تقسيم مي گردد.

آزمون CAT  براي مهارتهاي بينايي – حركتي CLAMS مهارتهاي كلامي.

در كارت كليه اطلاعات بدو تولد و يكسالگي ثبت شد .

اسلاید 9 :

نتايج با استفاده از X2 test , student t test تجزيه و تحليل شدند .

نتايج :

32 نفر نوزاد نارس در گروه شاهد

18 پسر و 14دختر

بعدازيكسال پيگيري 1 نوزاد امكان پذير نشد و 7نوزاد هم فوت كردند .

23 نوزاد نارس در گروه مورد :

13 پسر و 10 دختر

2 نفر بعلت سپسيس فوت نمودند .

از نظر  تركيب جنسي با آزمون X2  دو گروه با هم تفاوت معني داري نداشتند (‌PV = 8% )

اسلاید 10 :

ميانگين سن مادران :

 شاهد 4 -/+ 26

 مورد 5/4 -/+  76/26

با استفاده از آزمون t-test و PV = 0.54اختلاف معني داري بين دو گروه بدست نيامد .

ميانگين وزن مادران :

شاهد 3/3 -/+ 6/70

مورد 2/3 -/+ 4/72

PV = 0.67 اختلاف معني دار نبود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید