بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

فصل اول: معرفي سيستم انسان ماشين

فصل دوم:انسان به عنوان يک سيستم مرکب

فصل سوم: خستگي

فصل چهارم: کسالت

فصل پنجم: آنتروپومتري

فصل ششم: بيماريها و آسيبهاي ناشي از کار

فصل هفتم: طراحي نمايشگرها

اسلاید 2 :

فصل هشتم: طراحي کنترلها

فصل نهم: طراحي ايستگاههاي کاري

فصل دهم: عوامل محيطي و تاثير آن بر انسان

فصل يازدهم: نوبت کاري

فصل دوازدهم: مراحل سيستم آموزشي

فصل سيزدهم: قابليت تعمير و نگهداري

فصل چهاردهم: طراحي براي مونتاژ

فصل پانزدهم: تستها و ارزيابيهاي انساني

اسلاید 3 :

معرفي ارگونومي

واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه يوناني (ergo) بمعني كار و (nomies) بمعني قانون است.

ارگونومي در اروپا به فيزيولوژي كار(بيومكانيك) و طراحي ايستگاه كاري مي پردازد. در آمريكا از اين علم تحت عنوان مهندسي عوامل انساني ياد

مي كنند كه بر عملكرد انساني و طراحي سيستمها متمركز است .

اسلاید 4 :

محل كار بسته به وضعيت قرارگرفتن اپراتور و نحوه استقرار اپراتور و دسترسي به ماشين، صندلي ، ميز و . . . بر روي اپراتور تأثير ميگذارند.

محيط از جنبه فيزيكي ( مانند نور، صدا، گرما، فشار و . . .) ، از جنبه شيميايي (مانند آلودگيهاي محيطي و تنفسي) از جنبه بيولوژيكي (مانند ميكروبها، حشرات و . . .) و از جنبه فيزيولوژي و رواني ( مانند توانايي كاري، شرايط كاري خطرات و . . .) روي انسان تأثير دارد.

اسلاید 5 :

ساختمان كار : در يك تقسيم بندي كلي ميتوان انواع كارهايي را كه انسان انجام ميدهد، به دو گروه تقسيم نمود:

Øكارهاي فيزيكي و بدني

Øكارهاي فكري و يا مغزي

Ø

توانايي انسان در رابطه با كار بستگي به عوامل مشخصه زير دارد:نوع و نحوه كار، سختي كار، زمان انجام كار و تركيب كار 

اسلاید 6 :

عواملي كه در تغيير توانايي انسان تأثير دارند بشرح زير طبقه بندي شده اند:

1- فاكتورهاي شخصي ( Individual Factors)

2- خوپذيري و عادت و تناسب كار ( Adaptability)

3- فاكتورهاي فيزيولوژيكي و رواني

(Physiological and psychological factors)

اسلاید 7 :

1- فاكتورهاي شخصي ( Individual Factors)

سن

وزن

جنسيت

فرم بدن

وضعيت جسمي و روحي

اسلاید 8 :

2- خوپذيري و عادت و تناسب كار ( Adaptability)

قدرت فراگيري اشخاص در كارهاي گوناگون متفاوت است. چنانچه افرادي براي كار مشخصي انتخاب شوند و تحت آموزش قرار گيرند بعد از يك مدت بازده آنان مختلف خواهد بود و مهارت يادگيري يكساني نخواهد داشت.

اسلاید 9 :

3- فاكتورهاي فيزيولوژيكي و رواني

(Physiological and psychological factors)

عوامل فيزيولوژيكي و رواني بي ترديد مهمترين فاكتورها در سنجش توانايي انسانند كه طيف بسيار وسيعي دارند.

از جمله عوامل فيزيولوژيکي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

ظرفيت كاري انسان ناشي از وضعيت قلب و خون، سيكل آمادگي طبيعي بدن در طول شبانه روز و خستگيهاي جسمي و عروقي

اسلاید 10 :

مصرف انرژي در بدن

بايد به مسئله كارهاي فيزيكي و شدت آن و تخصيص افراد به اين فعاليتها با توجه به تفاوتهاي فردي توجه كافي مبذول داشت.

براي اين منظور بايستي با مكانيزم مصرف انرژي در بدن از طريق تبديل مواد غذايي به گرما و كار مكانيكي آشنا بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید