بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مواد شيميايي خطرناك را بخوبي بشناسيم

1-  مواد منفجره  مانند انواع بمبها ، مينها ،راكتها و آمونيوم

 2- گازها:  اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده  و به مقادير ناچيزي پس از انتشار قابل تشخيص ميباشند .

بعضي از آنها در رنگهاي خاصي بوده و در غلظتهاي معين اين رنگ را ميتوان تشخيص داد :

گاز كلر با رنگ سبز  و بوي نافذ و خفه كننده

اكسيد ازت به رنگ زرد خرمايي  و محرك و سرفه آور

بخارات برم قهوه اي خرمايي و خفه كننده است

عده اي از گازها بي بو وبي رنگ  ميباشند كه در صورت سمي بودن بسيار خطرناكندچون گاز مونواكسيد كربن

اسلاید 2 :

گازها از لحاظ خطر زايي شامل :

- گازهاي خفه كننده : بوتان – مونواكسيد كربن – اكسيژن فشرده – نيتروژن فشرده ، اكسيد اتيلن ، كلريد اتيلن ،و........

- گازهاي قابل اشتعال : استيلن ، هيدروژن

- گازهاي سمي : كلر ، بروميد متيل ، اكسيد نيتريك

- گازهاي خورنده : اكسيد هاي گوگرد 

 - گازهاي غير قابل اشتعال  و غير سمي : دي اكسيد كربن ، نيتروژن

اسلاید 3 :

3-مواد قابل اشتعال:

- مايعات قابل اشتعال : استون ، بنزن ، چسب هاي  حا وي  مواد قابل اشتعال ، جوهر چاپگر  دي سولفات  كربن ، بنزين ، نفت سفيد و....

- جامدات قابل اشتعال : پودر آلومينيوم ، فسفر ، سولفور ، پودر تيتانيوم و گوگرد و فسفر ، اسيد پيكريك و.......

- مواد با اشتعال خود بخودي : كربن  ، سولفيد سديم ، فسفر سفيد  وزرد و......

- مواديكه در تماس با آب توليد گازهاي قابل اشتعال  ميكنند  : باريم ، كلسيم ، ليتيم ، فسفيد سديم  و كاربيد

اسلاید 4 :

4- مواد اكسيد كننده مواديكه باعث اشتعال مواد ديگر ميشوند : مانند نيترات آلومينيوم ، كلرات كلسيم ، نيترات باريم ،

- پراكسيد هاي غير آلي چون  پراكسيد سديم

- پراكسيد هاي آلي : پر اكسيد استون استيل ، پر اكسيد بنزيل استيل و....

اسلاید 5 :

5- مواد سمي : آرسنيك ، نيترات جيوه ، سولفات جيوه ، نيكوتين ، پتاسيم وسرب و........

6- مواد ميكروبي : موادي كه با انتقال عوامل بيماريزا  از قبيل باكتريها ، ويروسها ، قارچها و..... موجب بروز بيماريهاي  عفوني  در انسانها  و حيوانات  ميگردند چون نمونه هاي باكتري

7- مواد راديو اكتيو : مواد راديو اكتيو  مواد يكه  با ايجاد تشعشعات از خود  سلامت انسانها  و حيوانات و بطور كلي محيط زيست  را بخطر مي اندازند  مانند اورانيوم

اسلاید 6 :

9- مواد خورنده : شامل اسيد ها ( اسيد فسفريك ، اسيد سولفوريك ، اسيد فورميك ، اسيد پركلريك و بازها چون هيد روكسيد سديم ، جوهر نمك ،  هيپو كلريت سديم )

10- مواد خطرناك متفرقه : باطري ليتيوم ، ارگانيزمها و ميكرو ارگانيزمهاي  اصلاح شده  ژنتيكي ، ذرات پلي استر

اسلاید 7 :

انواع بمبها:

بمبهاي شيميايي:

در جنگ  از بمبهاي شيميايي در انواع ذيل استفاده ميشود :

1- بمبهاي شيميايي كه برروي سيستم عصبي بدن تاثير ميگذارند  مانند گاز سارين ، گاز vx ،

2- بمبهايي كه اثر خود را روي پوست بجا ميگذارند  و سبب ايجاد تاول هاي بزرگ  و آبدار  بر روي پوست ميشوند . مانند گاز خردل گوگرد ، خردل نيتروژن  اين گاز داراي بوي سير  مانند ميباشد

3- بمبهايي كه باعث اختلال  سيستم تنفسي بدن ميشوند : شامل گازهاي  فسژن ، كلرين ، و فسفو كلرين

بمبهاي ميكروبي چون سياه زخم ، بوتولينوم توكسين ، افلاتوكسين

بمبهاي هسته اي يا راديو اكتيو

اسلاید 8 :

مقررات ايمني  و شرايط بهداشتي درحوادث شيميايي

  • رعايت اصول ايمني و شرايط بهداشتي درساختمان و محل نگهداري مواد شيميايي شامل انبارهاي عمده مواد شيميايي – انبار كارخانجات – مخارن ذخيره سوخت و........ همچنين ايجادفونداسيون محكم وحصار مقاوم در برابر حوادث وبلايا واز كانونهاي خطر(محلهاي سيل گذرجزر و مددريا و......) فاصله مناسب داشته و براي ان ها حريم  در نظر گرفته شودتا از  ورود مواد شيميايي و سموم  به شبكه آبرساني با نشت اين مواد،جلوگيري شود.

اسلاید 9 :

  • رعايت اصول ايمني وبهداشتي در نگهداري مواد شيميايي با طبقه بندي  مواد شيميايي  و برچسب گذاري  مواد و اعمال شرايط نگهداري شامل دما ، رطوبت ، واكنش پذيري  و.......و درصورت استفاده و نگهداري مواد شيميايي و سموم در منزل آن را در ظرف درب بسته مخصوص به خود  و محكم در برابر هر گونه ضربه و با برچسب نشاندهنده  محتواي ظرف در محل مناسب  بيرون از ساختمان نگهداري نمائيد.

اسلاید 10 :

  • رعايت فاصله مناسب منابع ذخيره مواد شيميايي و و منابع سوختي و...... از مناطق مسكوني
  • تجهيز محل به خاموش كننده هاي آتش نشاني مناسب و به تعداد كافي و در نظر گرفتن افراد مجرب در اين امر- سرويس و نگهداري بموقع كليه وسايل مقابله با حوادث
  • انبارهاي نگهداري مواد شيميايي در سطح عمده و در كارخانجات داراي استحكام كافي  با كف غير قابل نفوذ  ، همچنين داراي سييستم تهويه و آتش نشاني خودكار باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید