بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چه موادي خطرناك هستند؟

nهرماده‌اي كه براي انسان، حيوان و محيط زيست مضر است.

nنمونه‌هايي از اين مواد عبارتند از:

- مواد نفتي

  - مواد شيميايي

  - مواد راديو اكتيو

  - و ....

اسلاید 2 :

لوزي شناسايي خطر

 قابليت اشتعال

   ويژگي از مواد است كه مقدار آن با اعداد صفر تا 4 مشخص شده و در خانه قرمز رنگ ( خانه بالايي ) لوزي شناسايي خطر ثبت مي گردد. هرچه قابليت اشتعال ماده بيشتر باشد اين عدد بزرگتر مي شود. عدد 4 شديدترين قابليت اشتعال و عدد صفر علامت غيرقابل اشتعال بودن ماده است.

اسلاید 3 :

لوزي شناسايي خطر

 2- قابليت فعل و انفعال شيميايي واكنش پذيري

  در خانه زرد رنگ ( خانه سمت راست ) لوزي شناسايي خطر قابليت فعل و انفعال شيميايي و ميزان پايداري و يا تركيب با آب را براي ماده نشان مي دهد. اين خانه نيز با شماره هاي صفر تا 4 و با توجه به ويژگي ماده در واكنش پذيري آن طبقه بندي مي گردد . اين ويژگي ها عبارتند از:

4 = ماده احتمالاً خطر انفجار دارد 

3 = در صورت وارد آمدن شوك يا حرارت احتمال انفجار دارد

2 = تغيير شيميايي شديد ( واكنش پذيري شديد ) دارد.

1 = در مجاورت حرارت ناپايدار است

0 = مقاوم و پايدار هميشگي

اسلاید 4 :

3-   خطرات بهداشتي

در خانه آبي رنگ لوزي خطر ( خانه سمت چپ ) ويژگي هاي خطرات بهداشتي و عوارض مواد بر اندام هاي انسان و محيط زيست مشخص مي شود. در اين خانه نيز با اعداد صفر تا 4 ميزان خطرات بهداشتي مواد خطرناك براي سلامتي انسان معين مي گردد و مانند خانه هاي ديگر هرچه عدد بزرگتر باشد به همان نسبت بر ميزان خطر ماده افزوده مي گردد مفهوم و ويژگي هرعدد به شرح زير است :

4 =  مواد كشنده  3 = مواد بسيار خطرناك  2 = ماده خطرناك

1 = ماده كم خطر  0 = ماده معمولي يا بدون خطر

اسلاید 5 :

خطرات خاص

در پايين ترين خانه لوزي كه معمولاً سفيد يا بدون رنگ و برنگ زمينه محل الصاق برچسب مي باشد خطرات خاصي را كه ماده در شرايط ويژه اي از خود نشان مي دهد معين مي كنند.

خطراتي مثل واكنش پذيري با آب اسيد يا باز بودن مسموميت اكسيدكنندگي پلي مريزاسيون راديواكتيويته كه به ترتيب با علامت هاي W ACID ALKALI Cor Oxy  و P نمايش مي شود.

اسلاید 6 :

چرا حساسيت كشورها در حمل مواد خطرناك اينقدر زياد است و براي آن دستورالعمل تهيه مي‌كنند و بطور مداوم در حال بهنگام كردن آن هستند؟

*براساس تعريف مواد خطرناك، “هرماده‌اي كه براي انسان، حيوان و محيط زيست مضر است”.

*حدود نيمي از كليه بارهايي كه حمل مي‌شوند، متعلق به گروه مواد خطرناك است.

*يك ليتر نشت بنزين موجب آلودگي 100 هزار ليتر آب آشاميدني مي‌گردد.

اسلاید 7 :

توسعه تجارت با حمل كالاها از يك كشور به كشورهاي ديگر ميسر مي‌گردد. براي دستيابي به اين مهم وجود دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي يكسان در كشورهاي مختلف ضرورت دارد.

اسلاید 8 :

آئين‌نامه مربوط به حمل و نقل مواد خطرناك از طريق جاده :

    كنوانسيون ADR در رابطه با حمل و نقل مواد خطرناك از طريق جاده  مباحث زير را ارائه مي‌كند:

گروه‌بندي مواد خطرناك

ارائه تمهيدات لازم براي توليدكنندگان، سازندگان خودرو، حمل‌كنندگان

تمهيدات لازم براي تخليه و بارگيري مواد خطرناك

و ..

اسلاید 9 :

مواد خطرناك به 9 گروه اصلي تقسيم‌بندي مي‌شوند:

 گروه اول: مواد منفجره

 گروه دوم: گازها

 گروه سوم: مايعات قابل اشتعال

 گروه چهارم: جامدات قابل اشتعال

 گروه پنجم: اكسيدكننده‌ها

 گروه ششم: مواد سمي

 گروه هفتم: مواد راديواكتيو

 گروه هشتم: مواد خورنده

 گروه نهم: مواد متفرقه

اسلاید 10 :

گروه: 1  زيرگروه: 1  مواد منفجره

مانند باروت

اين مواد به محض تماس با شعله به صورت انبوه منفجر مي‌گردند.

اطفاء حريق:

× جلوگيري از سرايت و پيش‌روي حريق

×انجام عمليات اطفاء از پشت مكان امن

×استفاده از آب به مقدار زياد به صورت سيلاب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید