بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مواد مغذی مورد ضرورت

پنج اصل عمده در مورد مواد مغذی تاکهای انگور

تاکهای های انگور برای کدام عناصر ضرورت دارند

هر عنصر چی وظیفه دارد

درمرحله فزیولوژیک چه وقت برای یک عنصر ضرورت بیشتر میباشد

چه وقت کودکیمیاوی تطبیق شود

چه مقدار کود کیمیاوی باید تطبیق شود

اسلاید 2 :

کدام عناصر دارای اهمیت بیشتر میباشند

عناصر بزرگ که دارای اهمیت بیشتر میباشند( بمقدار بیشتر آن ضرورت میباشد)

نایتروجن( N )

فاسفیت (   P )

پتاسیم  (K)

کلسیم (Ca)

مگنیزیم  (Mg)

سلفر (S)

عناصر کوچک که دارای اهمیت بیشتر میباشند ( بمقدار کمتر آن ضرورت میباشد)

آهن  (Fe)

برون  (B)

منگنیز (Mn)

زینک  (Zn)

مس  (Cu)

اسلاید 3 :

اهمیت نایتروجن(N )

نایتروجن

در رشد و نمو تاکها خاصتا دراوایل فصل قابل اهمیت میبباشد

در ترکیب اعضای نباتی ( شاخچه ها، برگها و خوشه) وجود دارد

بعد از جمع آوری حاصلات برای ذخیره کردن انرژی ( خاصتاً در ریشه ها)

یک تن انگور مقدار 1.39 کیلو گرام  نایتروجن را بمصرف میرساند

ضرورت بیشتر نباتات میباشد

 

اسلاید 4 :

اهمیت پتاسیم  (K)

پتاسیم

یک عنصر مهم فلزی میباشد

تاکها های انگور خاصتاً خوشه ها برای  آن ضرورت بیشتر دارند

تنظیم جریان آب در نباتات

بسیار متحرک

در پخته گی شاخچها بعد از جمع آوری حاصلات نقش مهم دارد

یک تن انگور مقدار 1.98 کیلو گرام پتاسیم را بمصرف میرساند

 

 

اسلاید 5 :

اهمیت کلسیم  (Ca)

کلسیم

در ترکیب اعضای نباتی ( شاخچه ها، برگها، ریشه ها) خاصتاً برای برگها دارای اهمیت میباشد

در ترکیب غشای حجروی و قابلیت نفوذ غشای حجروی اهمیت دارد

در جریان هوای سرد زمستان (در مرحله خواب زمستانی) برای بقا تاکها مهم میباشد

تقویت پوست دانه انگور

یک تن انگور مقدار 0.17 کیلو گرام کلسیم را بمصرف میرساند ( خوشه ها به آن کمتر ضرورت دارند)

 

 

 

اسلاید 6 :

اهمیت مگنیزیم  (Mg)

مگنیزیم

برای فوتو سنتیز یا ترکیب ضیایی مهم بوده و جز از کلوروفیل میباشد بنابر این عنصر مگنیزیم برای برگها(برای تولید قند) بسیار مهم است

یک تن انگور مقدار 0.09 کیلوگرام / تن مگنیزیم را بمصرف میرساند

در انگور فیصدی آن کمتر میباشد

اسلاید 7 :

اهمیت فاسفورس  (P)

فاسفورس

برای انتقال انرژی به تمام بخش های نبات خاصتاً به قسمت های سبز (برگ ها، خوشه ها) مهم میباشد

بمقدار بیشتر آن ضرورت نمی باشد

یک تن انگور مقدار 0.25 کیلو گرام فاسفورس را بمصرف میرساند

 

اسلاید 8 :

اهمیت عناصر کوچک مغذی

آهن

باعث ترکیب کلوروفیل در برگها میشود بنابر این در ترکیب ضیایی بسیار مهم میباشد

کمبود آهن با پی اچ (PH ) بلند خاک ارتباط دارد ( خاکهای بدون لایم )

جست و برون

در تقسیمات حجروی خاصتاً در تولید میوه جات مهم میباشد

در نمو و تکامل گرده (پولن) بسیار مهم میباشد

کمبود آهن باعث کم شدن حاصل میوه جات میشود

اسلاید 9 :

فیصدی توزیع عناصر بسیار مهم در اعضای تاکها برای تولید یک تن انگور

اسلاید 10 :

اعراض کمبود مواد غذایی

از سبب کمبود هر نوع مواد غذایی اعراض مربوط آن بوجود میآید

شناختن اعراض ناشی از کمبود مواد غذایی بسیار مهم میباشد زیرا شما ضرورت دارید تا نوع درست کود کیمیاوی را تطبیق نمائید که مشکل موجوده را برطرف سازد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید