بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

lپنج اصل عمده در مورد مواد مغذی تاکهای انگور

lتاکهای های انگور برای کدام عناصر ضرورت دارند

lهر عنصر چی وظیفه دارد

lدرمرحله فزیولوژیک چه وقت برای یک عنصر ضرورت بیشتر میباشد

lچه وقت کودکیمیاوی تطبیق شود

lچه مقدار کود کیمیاوی باید تطبیق شود

اسلاید 2 :

کدام عناصر دارای اهمیت بیشتر میباشند

lعناصر بزرگ که دارای اهمیت بیشتر میباشند( بمقدار بیشتر آن ضرورت میباشد)

lنایتروجن( N )

lفاسفیت (   P )

lپتاسیم  (K)

lکلسیم (Ca)

lمگنیزیم  (Mg)

lسلفر (S)

l عناصر کوچک که دارای اهمیت بیشتر میباشند ( بمقدار کمتر آن ضرورت میباشد)

lآهن  (Fe)

lبرون  (B)

lمنگنیز (Mn)

lزینک  (Zn)

lمس  (Cu)

اسلاید 3 :

اهمیت نایتروجن(N )

lنایتروجن

lدر رشد و نمو تاکها خاصتا دراوایل فصل قابل اهمیت میبباشد

lدر ترکیب اعضای نباتی ( شاخچه ها، برگها و خوشه) وجود دارد

lبعد از جمع آوری حاصلات برای ذخیره کردن انرژی ( خاصتاً در ریشه ها)

lیک تن انگور مقدار 1.39 کیلو گرام  نایتروجن را بمصرف میرساند

lضرورت بیشتر نباتات میباشد

l

اسلاید 4 :

پتاسیم  

lپتاسیم

lیک عنصر مهم فلزی میباشد

lتاکها های انگور خاصتاً خوشه ها برای  آن ضرورت بیشتر دارند

lتنظیم جریان آب در نباتات

lبسیار متحرک

l در پخته گی شاخچها بعد از جمع آوری حاصلات نقش مهم دارد

lیک تن انگور مقدار 1.98 کیلو گرام پتاسیم را بمصرف میرساند

اسلاید 5 :

اهمیت کلسیم  (Ca)

lکلسیم

l در ترکیب اعضای نباتی ( شاخچه ها، برگها، ریشه ها) خاصتاً برای برگها دارای اهمیت میباشد

lدر ترکیب غشای حجروی و قابلیت نفوذ غشای حجروی اهمیت دارد

lدر جریان هوای سرد زمستان (در مرحله خواب زمستانی) برای بقا تاکها مهم میباشد

lتقویت پوست دانه انگور

lیک تن انگور مقدار 0.17 کیلو گرام کلسیم را بمصرف میرساند ( خوشه ها به آن کمتر ضرورت دارند)

 

اسلاید 6 :

اهمیت مگنیزیم  (Mg)

lمگنیزیم

lبرای فوتو سنتیز یا ترکیب ضیایی مهم بوده و جز از کلوروفیل میباشد بنابر این عنصر مگنیزیم برای برگها(برای تولید قند) بسیار مهم است

lیک تن انگور مقدار 0.09 کیلوگرام / تن مگنیزیم را بمصرف میرساند

lدر انگور فیصدی آن کمتر میباشد

اسلاید 7 :

اهمیت فاسفورس  (P)

lفاسفورس

lبرای انتقال انرژی به تمام بخش های نبات خاصتاً به قسمت های سبز (برگ ها، خوشه ها) مهم میباشد

lبمقدار بیشتر آن ضرورت نمی باشد

lیک تن انگور مقدار 0.25 کیلو گرام فاسفورس را بمصرف میرساند

 

اسلاید 8 :

اهمیت عناصر کوچک مغذی

lآهن

lباعث ترکیب کلوروفیل در برگها میشود بنابر این در ترکیب ضیایی بسیار مهم میباشد

lکمبود آهن با پی اچ (PH ) بلند خاک ارتباط دارد ( خاکهای بدون لایم )

lجست و برون

lدر تقسیمات حجروی خاصتاً در تولید میوه جات مهم میباشد

lدر نمو و تکامل گرده (پولن) بسیار مهم میباشد

lکمبود آهن باعث کم شدن حاصل میوه جات میشود

اسلاید 9 :

اعراض کمبود مواد غذایی

lاز سبب کمبود هر نوع مواد غذایی اعراض مربوط آن بوجود میآید

lشناختن اعراض ناشی از کمبود مواد غذایی بسیار مهم میباشد زیرا شما ضرورت دارید تا نوع درست کود کیمیاوی را تطبیق نمائید که مشکل موجوده را برطرف سازد

اسلاید 10 :

چه وقت به عنصر ضرورت میباشد؟

lعناصر دارای وظایف مختلف بوده و در اوقات مختلف سال به آن ضرورت میباشد

lزمان های معمول برای تطبیق کودکیمیاوی قرار ذیل میباشد:

lبعد از جدا شدن جوانه ها

lبعد از تولید میوه

lبعد از جمع آوری حاصلات

lتطبیق کودکیمیاوی از طرف بالا روی نبات در تمام فصل رشد و نمو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید