بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

واقعه نگاری :

 • یکی از روش های سنجش مشاهده ای واقعه نگاری است.
 • بنا به تعرف روش واقعه نگاری یا روش ثبت رویداد به «توصیف های واقعی از رویدادها و اتفاقات معنی داری که معلم (مشاهده گر) در نتیجۀ مشاهده از زندگی دانش آموزان به دست می آورد»، گفته می شود. در این روش مشاهده گر یا معلم باید هر اتفاق یا رویدادی را که در زندگی دانش آموز رخ می دهد و آن را مهم می داند، بلافاصله بعد از وقوع ، ثبت نماید. بنابراین این روش بیشتر جنبۀ تحلیلی دارد تا ارزشیابی. (دکتر سیف، 1384، ص292)

اسلاید 2 :

واقعه نگاری در آموزش :

 • ثبت داستانی، یک شیوه یادداشت برداری ساده و سریع برای نشان دادن فرآیند پیشرفت و توانمندی های علمی و اجتماعی دانش آموز است. برای به دست آوردن اطلاعات مرتبط ، معلم باید خطوط راهنمایی را برای ثبت داده ها مشخص نماید.
 • هر واقعه نگاری دارای دو بخش «توصیف عینی رویداد و تفسیر آن» است.
 • بنابراین در بخش توصیف، آنچه واقعاً رخ داده است، نوشته شده و سپس آن رویداد تفسیر می گردد. در بخش تفسیر، به دلایل احتمالی و راه حل ها یا نتایج مثبت و منفی آن نیز اشاره می شود.

اسلاید 3 :

 • توصیف رویدادها را می توان در دفتر یادداشت نوشت یا اینکه از کارت هایی نظیر آنچه در شکل 10-14 دیده می شود وارد کرد. چنانکه در این شکل می بینید، توصیف عینی رویداد از تفسیری که می توان از آن رویداد به عمل آورد مجزا است.

اسلاید 4 :

شکل 10-14

 • کلاس : چهارم دانش آموز : محمود خسروی
 • تاریخ : 2/2/74 محل: کلاس درس
 • مشاهده گر: م. ز
 • رویداد:
 • پس از آنکه کلاس شروع شد، محمود از آموزگار سؤال کرد که آیا می تواند شعری را برای کلاس بخواند – شعری که خودش دربارۀ «بهار» سروده بود. معلم از او خواست تا شعرش را بخواند. او شعرش را با صدای آرام خواند؛ مرتب به روی کاغذ نگاه می کرد، پای راستش را به جلو و عقب تکان می داد و یقۀ کتش را بالا زده بود. وقتی که محمود شعر خواندنش را تمام کرد. پرویز (از ردیف آخر کلاس) گفت: «من صدایت را خوب نشنیدم . ممکن است یکبار دیگر آن را با صدای بلند بخوانی؟ محمود گفت : «نه» و در صندلی خود نشست.
 • تفسیر :
 • محمود از نوشتن داستان و شعر لذت می برد و توانایی خلاق خود را به نمایش می گذارد . با این حال در مقابل جمع خجول و دستپاچه به نظر می رسد . امتناع او از خواندن دوبارۀ شعر حاکی از دستپاچگی اوست.

اسلاید 5 :

ویژگی های واقعه نگاری :

 • روش واقعه نگاری یک روش مشاهده مستقیم رفتار است. استفاده از این روش در یک مدت معین می تواند تصویر نسبتاً کاملی از تغییراتی که در یک دانش آموز خاص (یا در کلاس یا محیط مدرسه) صورت می پذیرد در اختیار معلم (مشاهده گر) قرار می دهد. داده های حاصل از روش واقعه نگاری در طول یک دورۀ زمانی می تواند یک دیدگاه طولی از رشد و الگوهای تغییر دانش آموز (آنچه مورد مشاهد قرار گرفته) به ما بدهد.
 1. روش واقعه نگاری برای تکمیل اطلاعات جمع آوری شده به وسیله روش های دیگر مفید است.
 2. روش واقعه نگاری می تواند بینش معلم (مشاهده گر) را نسبت به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان (آنچه مورد مشاهده قرار گرفته) افزایش دهد.

اسلاید 6 :

 1. تنها آن دسته از رفتارهایی که لازم است در شرایط کاملاً طبیعی محیط مشاهده و ارزشیابی شوند باید با این روش مورد ارزشیابی قرار گیرند. از جمله : چگونگی برخورد دانش آموزان با مسایل، نحوه همکاری در فعالیت های کلاسی، نحوه تعامل معلم و دانش آموز، جو حاکم بر کلاس و محیط مدرسه
 2. بهتر است مشاهدات را به افراد معین و رفتارهای معین محدود کرده تلاش برای مشاهده تعداد زیادی رفتار و به مقدار زیاد بی فایده و مأیوس کننده خواهد بود. محدود کردن مشاهدات و گزارشها به رفتارهای معین و دانش آموزان خاص، برای استفادۀ بهینه از این روش، ضروری است.

اسلاید 7 :

قواعد انجام واقعه نگاری و تهیه گزارش آن:

 • برای اینکه روش واقعه نگاری یا روش ثبت رویداد بهترین نتیجه را به دست بدهد باید نکات زیر در آن رعایت شوند:
 • 1. یک توصیف واقعی از آنچه اتفاق افتاده است، زمانی که اتفاق افتاده است، ودر وضعیت یا شرایطی که اتفاق افتاده است به دست دهد.
 • 2. تفسیر از واقعه و اعمال پیشنهادی باید از توصیف واقعه جدا باشد.
 • 3. هر یک از موارد ثبت واقعه باید تنها یک واقعه را شامل باشد.
 • 4. آنچه ثبت می شود باید از لحاظ رشد و تحول دانش آموز یا بازده های یادگیری و هدف های آموزشی رویداد مهمی باشد.
 • 5. تنها آن قسمت از ویژگی ها یا حوزه های رفتاری مورد مشاهده و واقعه نگاری قرار گیرد که با روش های دیگر ارزشیابی قابل ارزشیابی نباشد.

اسلاید 8 :

جهت بهبود روش واقعه نگاری رهنمودهایی قابل ذکر است :

 1. از پیش تعیین کنید که چه چیزی را مورد مشاهده قرار دهید، اما آمادۀ ثبت رفتارهای غیر معمول نیز باشید.

طرح ریزی برای برنامۀ مشاهده و تعیین نوع رفتارهایی که باید مشاهده شوند برای روش واقعه نگاری ضروری است، اما آمادگی داشتن برای ثبت وقایع غیر مترقبه نیز لازم است. بنابراین، روش کار مشاهده کننده باید انعطاف پذیر باشد و خود او همواره مترصد ثبت رویدادهای پیش بینی نشده اما معنی دار باشد.

اسلاید 9 :

 1. نتایج مشاهدات را برای منابع احتمالی سوگیری تحلیل کنید.

دقت کنید که تعصبات و سوگیری های احتمالی خود را که احتمالاً ناشی از جنس، نژاد، قومیت، و سایر ویژگی های فرهنگی است در گزارش واقعه نگاری دخالت ندهید. جدا ساختن آنچه عملاً مشاهده می شود و تفسیر خودتان از آن می تواند مفید باشد. «برای مثال، در نظر بیاورید که اگر شخص دیگری مورد نظر شما بود، آیا همان مشاهدات ثبت شده به نتیجه گیری و تفسیر متفاوتی می انجامید؟» البته تفسیرهای مختلف از مشاهدات ثبت شدۀ واحد اگر براساس دانش مربوط به الگوهای متفاوت رفتار دو دانش آموز باشد ممکن است درست باشند اما تفاوت تفسیرها نباید در نتیجۀ سوگیریهای جنسیتی، نژادی، قومی و غیرۀ مشاهده گر یا ارزشیاب باشد.

اسلاید 10 :

 1. آن مقدار از موقعیت را مشاهده کنید که رفتار را برای شما معنی دار سازد.

غالباً لازم می آید که، علاوه بر رفتار دانش آموز موردنظر، رفتار سایر دانش آموزان یا عوامل دیگر موجود در محیط را نیز مورد مشاهده قرار داده و گزارش نمایید. برای نمونه ، یک عامل پرخاشگرانه ، مانند هُل دادن دانش آموز دیگر، ممکن است به قصد بازی وتفریح، جلب توجه، تلافی کردن، یا دشمنی ورزیدن انجام گیرد. برای درک معنی چنین رفتاری، توجه به رفتار دانش آموزان دیگر و موقعیت ویژه ای که رفتار در آن اتفاق می افتد ضروری است. بنابراین ، ثبت رویداد هم باید شامل رفتار دانش آموز مورد مشاهده و هم شامل شرایط موقعیتی لازم برای درک آن رفتار باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید