بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 جرم واحد حجم يک جسم واحد آن Kg/m3

 به تركيب مولكولي و فاصله‌ي بين مولكول‌ها وابسته

مقايسه وزن مخصوص آب جاري و هوا

نقش وزن مخصوص بر اكوسيستم و ارگانيز‌مهاي آبزي

اسلاید 2 :

—) ميزان مواد محلول:

—

—2) درجه حرارت:

—3)فشار(Pressure):

اسلاید 3 :

—ميزان املاح موجود بيشترين تاثيردر آبهاي داخلي شور

—

—افزايشنمكهايمعدنيدرآب،تغييراتوزنمخصوص

—پديده رانش مولکولي در زمان انجماد آب دريا

—

—

اسلاید 4 :

—چگالي غير معمول آب (Anomaly) و نقش آن :

1) آب اعماق درياچه ها هيچ‌گاه سردتر از آبي که در آن حداکثر چگالي را دارد، نمي‌گردد.

2) توده‌هاي آبي از سطح شروع به انجماد نموده

3) حداکثر چگالي آب (يک گرم بر ميلي ليتر) در دماي 3/98 c و در نتيجه يخ در سطح آب شناور

4) اختلاف در وزن مخصوص آب در دماهاي مختلف (وزن مخصوص يكي از دلايل مهم پايداري لايه‌ها در درياچه‌ها )

—

—

اسلاید 5 :

—تعريف و اهميت:

—در بافت‌هاي برانش يا آبشش‌هاي ماهي

—آبزيان تنفس هوازي

—سطوح هيدروفوب سبب کاهش اصطکاک موجود انرژي کمتري جهت حرکت

—.سطوحهيدروفوببررويصفاتشناورييکجاندارآبزي تأثير

—در تنظيم فشار اسمزي (Osmoregulation)

—

اسلاید 6 :

—تعريف: مقاومت آب در مقابل جاري شدن واحد آن Poise

عوامل مؤثر بر لزوجت: مواد محلول و درجه حرارت

اسلاید 7 :

—عبارتستازلزوجتبخشبروزنمخصوص

—واحد لزوجت كنماتيك : or (gr/cm2 / gr/cm3 = cm2 / s)

— 1 Stock= 1 cm2 /s

—

اسلاید 8 :

—غلظترا به‌عنوانوزنجسمموردنظردرواحدحجم

—در برخي موارد غلظت و لزوجتهمسو

دربرخيازمواقعلزوجتيكسياليامايع عدم انطباق  برغلظتسيال

—ازنظرفيزيكيعاملاصليمؤثربرلزوجتنيرويجاذبهمولكوليبينذرات

—در حالت گازي نيرويجاذبهمولكوليدرلزوجتنقشيندارد

اسلاید 9 :

—عبارتستازعبورآبازيكغشانيمهتراوا

—براياندازهگيريفشاراسمزيبدنيكموجودازدستگاهيبنامOsmometerاسمومتر

—بهتنظيمفشاراسمزي اصطلاحاً Osmoregulation

اسلاید 10 :

— صدايكيازويژگيهايفيزيكيمهم و نوعيازانرژياستكهبرايانتقالخودنيازمندبهيكمحيطخاص

—سرعتصوت در هوا 334 متر بر ثانيه  درآبخالص بين 1500-1400 متر بر ثانيه  درفلزآهن 5100 متر بر ثانيه

—ازطريقسرعتصوتدرمحيطآبيعمقآن اكوسيستم و  ميزانذخايرماهيانتعيين

—عوامل مؤثر بر سرعت صوت : درجه حرارت و ميزان املاح آب

—

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید