بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—برای مدل سازی داده ها از نمودار رابطه موجودیت ERD  استفاده میشود

—Entity Relationship Diagram

اسلاید 2 :

—نمودار  ERD فقط بر داده ها تاکید دارد

—یک شبکه داده را در سیستم مفروظ وجود دارد نشان میدهد

—استفاده از این نمودار برای مواردی که داده ها و رابط بین آنها پیچیده میباشد بسیار مفید و سود مند است

اسلاید 3 :

اجزای ERD

—1 – موجودیت

—2 – رابطه

—3 – صفات خاص

اسلاید 4 :

با توجه به اینکه این قسمت از بیمارستان با خود بیمار به صورت مستقیم در ارتباط نیست و وظیفه حفاظت و بررسی پرونده بیمار و انجام صحیح سیر ترخیص بیماران را بر عهده دارد موجودیت های زیر مورد بحث قرار میگیرد

اسلاید 5 :

—صفات زیر برای پرونده بیمار مناسب است

—1 – مشخصات بیمار (نام/فامیل/آدرس/تلفن)

—2 – تعداد مراجعه

—3 – پزشک معالج (نام/فامیل/تخصص)

—4 – نوع بستری (بیمه /بخش/اتاق/علت بستری)

—5 – تاریخ بستری

—6 – تاریخ ترخیص

—

اسلاید 6 :

2 – موجودیت مسئول پرونده

—صفات زیر برای بیمارستان مناسب است

—1 – مشخصات

—2 – بیمارستان

—3 – شماره پرونده

—4 – تاریخ مراجعه

—

 

اسلاید 7 :

—صفات زیر برای حسابداری مناسب است

—1 – مسئول رسیدگی (نام/فامیل/شماره پرسنلی)

—2 – هزینه بستری

—3 – نوع پرداخت (نقدی/چک/بیمه)

—4 – طرف قرارداد بیمه

—5 – شماره پرونده

—

—

اسلاید 8 :

—پرونده بیمار بعد از ورود به قسمت مدارک پزشکی بازدید شده و صفات زیر بررسی میشود در صورت تکمیل موارد به قسمت حسابداری فرستاده شده و بعد از انجام عملیات و سیر ترخیص بیمار در قسمت مدارک پزشکی بایگانی میشود

اسلاید 9 :

—صفات زیر برای مدارک پزشکی مناسب است

—1 – مسئول رسیدگی (نام/فامیل/شماره پرسنلی)

—2 – شماره پرونده

—3 – تاریخ ورود پرونده

—4 – کامل بودن پرونده (مهر های مورد نیاز /برگه های ترخیص / دستور پزشک )

—5 – شماره بایگانی

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید