بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • در اين فصل روشهاي حفظ پيام در برابر تغييرات ناخواسته و شناسايي صحت محتواي پيامها مطالعه ميشوند.
 • ابزارها:

–کدهاي احراز هويت پيام

–توابع درهم ساز

 • چهارچوب مطالعاتي رمزنگاري کليد خصوصي ميباشد.

اسلاید 2 :

 • مفاهيم اوليه
 • رمزنگاري کليد خصوصي و کدهاي تشخيص خطا
 • کد هاي احراز تماميت پيام
 • اصول توابع درهم ساز
 • توابع درهم ساز مهم
 • HMAC

اسلاید 3 :

 • اطمينان از:

–تماميت پيام؛ يعني پيام دريافتي دستکاري نشده است:

–بدون تصحيح،

–بدون درج،

–بدون حذف

–پيام از جانب فرستنده ادعا شده ارسال شده است

اسلاید 4 :

در بسياري از کاربرد ها، مثلاً تراکنشهاي بانکي، اينکه ارتباطات مخفيانه باشند اهميت زيادي ندارد  ولي اينکه محتواي آنها قابل اعتماد باشند از اهميت بسيار بالاتري بر خوردار است. 

اسلاید 5 :

 • رمزنگاري مرسوم (کليد خصوصي):

–کدهاي احراز تماميت پيام

–احراز تماميت پيام

 • رمزنگاري کليد عمومي:

– امضاي ديجيتال

–احراز تماميت پيام

–عدم انکار

اسلاید 6 :

 • طرفين يک کليد مخفي به اشتراک بگذارند.
 • ارسال هر پيام، به همراه يک برچسب که تابعي است از:

– کليد مخفي  و متقارن

–پيام

 • به طوري که:

–بدون دانستن کليد توليد اين برچسب نا ممکن باشد.

–با تغيير پيام، برچسب کاملاً تغيير کند.

اسلاید 7 :

 • رمزنگاري کليد خصوصي
 • استفاده از توابع درهم ساز براي احراز تماميت پيام
 • کد احراز تماميت پيام

–همه ميتوانند پيام را بخوانند، ولي تنها صاحب کليد مخفي ميتواند تماميت آن را بررسي کند.

اسلاید 8 :

 • فرستنده پيام را رمز ميکند.
 • اگر متن رمز شده دستکاري شود هنگام رمز گشايي به متن واضح نامفهوم (درهم و برهم) ميرسيم.
 • گيرنده، بعد از رمز گشايي چک ميکند که آيا پيام مفهوم است يا نه؟

اسلاید 9 :

 • بررسي مفهوم بودن محتوي همواره آسان نيست:

–در حالت کلي نوعي افزونگي يا ساختار دروني مورد انتظار را جستجو ميکنند.

–بررسي قواعد زبان (فارسي، انگليسي،... )

–دشواري خودکارسازي فرآيند چک کردن ....

 • هنگام ارسال داده

–اگر داده ها خود تصادفي به نظر برسند، يعني از ساختار دروني خاصي تبعيت ننمايند، بررسي محتوي تقريباً ناممکن است

 • راه حل: استفاده از کدهاي تشخيص خطا

–مثال: يک بيت به انتهاي پيام اضافه نماييم، به گونه ايي که تعداد بيتهاي يک زوج شود.

–يک کد متداول CRC

اسلاید 10 :

 • تابع F يک کد تشخيص خطا است

–اضافه نمودن “ دنباله بررسي قالب ”، FCS، توسط تابع F 

–يک مثال از تابع F ، کد CRC مي باشد.

 • گيرنده، بعد از رمز گشايي چک ميکند که آيا “ دنباله بررسي قالب “ محاسبه شده توسط F با برچسب پيام مطابقت دارد يا نه؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید