بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نظام مراقبت عوارض نامطلوب ایمن سازی

حساسیت موضوع

جدید بودن فرایند مراقبت AEFI

اهمیت صحت داده های فوق در کنترل فرایند ایمن سازی

نگرانی پرسنل از عواقب احتمالی

 

اسلاید 2 :

معیارهای اولیه

تکمیل فرم 2 توسط واکسیناتور

تکمیل فرم 3 توسط پزشک مرکز

ارسال لیست خطی و فرم های مربوطه از مرکز بهداشت مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان

بازبینی فرم ها توسط پزشک مسئول AEFI

ارسال فرم ها برای بازبینی نهایی به معاونت بهداشتی مربوطه

اسلاید 3 :

مشکلات موجود در سطح مرکز بهداشت غرب تهران

نگرانی پرسنل از توبیخ شدن که منجر به گزارش نکردن عوارض می شد.

نبود پزشک در پایگاه ها و تکمیل فرم توسط مسئول فنی که منجر به ارسال فرم های ناقص می شد.

ارسال گزارش در پایان ماه طبق دستورالعمل که به دلیل فاصله زمانی زیاد بین بروز علائم و بازبینی نهایی توسط پزشک مسئول AEFI از دقت اطلاعات می کاست.

اسلاید 4 :

مشکلات موجود

درصد نامشخصی از موارد اصولا گزارش نمی شد و آمار گزارش ها از میزان مورد انتظار بسیار پایین تر بود.

70% فرم ها ناقص و نیازمند بازبینی اساسی بودند.

15% فرم ها در نهایت به وضعیت مطلوب برای گزارش دهی به سطوح بالاتر نمی رسید.

پرسنل درگیر این فرایند زمان زیادی را صرف تصحیح و تکمیل و ارسال این فرم ها می کردند که در نهایت بر سایر فعالیت ها اثر منفی داشت.

20% از فرم ها شامل عوارض قابل گزارش نبود.

اسلاید 5 :

اقدامات انجام شده (1)

برگزاری جلسات آموزشی برای واکسیناتورها، مسئولین فنی و پزشکان در مورد مفاهیم و روش تکمیل فرم ها

تقدیر از واکسیناتوری که بیشترین عوارض نامطلوب قابل گزارش را در شش ماهه اول سال اعلام کرده است.

نصب سیستم مبتنی بر شبکه برای جمع آوری اطلاعات لیست خطی به صورت on ine

 

 

اسلاید 6 :

نتایج مرحله اول

بهبود قابل توجه در تعداد و کیفیت فرم های ارسالی

افزایش گزارش های غیرضروری عوارض از طرف پرسنل برای بالا بردن آمار

اضافه شدن یک مرحله کنترل فرم های الکترونیکی به وظایف مسئول AEFI

اسلاید 7 :

اقدامات انجام شده (2)

تغییر الگوی تقدیر به شکلی که هم تعداد گزارش به نسبت تعداد واکسن و هم درصد گزارش مطلوب به عنوان معیار گنجانده شود.

ارتقای سیستم الکترونیکی جمع آوری داده به شکلی که  گزارش های نامتعارف (از نظر فاصله بین واکسیناسیون و بروز عارضه ، از نظر نوع عارضه منسوب به واکسن معین، از نظر محدوده سنی فرد واکسینه شده) را در نماهای مجزا به شخص ثبت کننده و مسئول AEFI نمایش می دهد.

 

 

اسلاید 8 :

نتایج

نزدیک شدن آمار گزارش های ارسالی به میزان مورد انتظار

تصحیح گزارش های اشتباه توسط فرد گزارش کننده

تسهیل کنترل گزارش ها توسط مسئول AEFI

کاهش زمان مورد نیاز برای تهیه گزارش های ارسالی برای سطوح بالاتر

کاهش نکات منفی گزارش شده در فیدبک ارسالی از معاونت بهداشتی مربوطه

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید