دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

žدارایـی های سرمـایـه ای به دلیل جایگـاهی که در فرآیند  خدمت رسانی  عمومـی به خود اختصاص می دهند  همواره  مورد  توجه مقامات اجرایـی و نظارتی بخش عمومی قرار داشته اند ، علاوه بر این به دلیل منابع مالی فراوانی که از محل وجوه عمومی برای خرید ، احداث و یا تحصیل آنها سرمایه گذاری می شود ، مشمول مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی می گردند.

اسلاید ۲ :

ویژگی های دارایی های سرمایه ای بخش عمومی :

žبسیاری از صاحب نظران  نظیر  بارتـون و کریستینر و نهادهای تدویـن استاندارد  نظیر هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا ، دارایی های سرمایه ای نهاد های  بزرگ دولت و شهرداری ها را به دو بـخش دارایـی های ثابـت و دارایی های زیر بنایی تقسیم می کنند که دارایی های  نوع  اول مشابه دارایی هایی هستند که در تملــک نهاد های بخش خصوصی است لیکن ممکن است برخی مبانی نظری مشترک را بپذیرند .

žاین درحالی است که اغلب دارایی های نهادهای بخش عمومی را دارایی های زیر بنایی تشکیل می دهد که نوعا از عمر مفید طولانی برخوردار بوده و غیرمنقول بوده و عمدتا تحت عنوان دارایی های اجتماعی یا اموال عمومی مورد خطاب قرار می گیرند.

اسلاید ۳ :

انواع دارایی های سرمایه ای بخش عمومی :

ž۱ – دارایی های ثابت :

žنظیر زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات که مشابه دارایی های در تملک بخش خصوصی می باشند که می توانند برخی مبانی مشترک را بپذیرند.

ž۲ – دارایی های زیر بنایی :

žنظیر بزرگراه ها ، پل ها ، نیروگاه ها ، سدها ، تونل ، شبکه های آب و برق و فاضلاب و نظیر این ها که عمدتا به عنوان دارایی های اجتمایی یا اموال عمومی نامیده می شوند.

ž۳ – دارایی های میراث ملی :

žنظیر میراث فرهنگی  و مجموعه های موزه ای که ارزش تاریخی دارند.

žاگرچه دارایـی های گروه  ۲ و ۳ سـرمایـه ای است اما مبانی نظـری حاکـم بر تعریف ، شناسایـی و گزارشگری  این گونه دارایـی های سرمایـه ای با مبـانی مورد  استفاده در نهادهای بخش خصوصی تفاوت دارد.

اسلاید ۴ :

ویژگی های اساسی دارایی ها :

ž۱ – دارای منافع اقتصادی آتی باشند.

žاین ویژگی به عنـوان ضرورت وجودی دارایـی شناخته شده است و این مفهوم با مفهوم خدمات بالقوه مترادف به کار رفته است.

žدارایـی ها باید  منافع  اقتصادی آتـی داشته باشند ، وگرنه نباید  به عنوان دارایی مورد شناسایی قرار گیرند.

žلازم به ذکر است که منافع اقتصادی در بخش عمومی همانند بخش خصوصی ، منافع اقتصادی آتـی برای تولیـد کالا و ارائه خدمات در جهت تحقق اهـداف واحد گزارشگـر مصرف می شود با  ایـن تفاوت که در بخش عمومـی هدف کسب سود نیست ، ممکن است این کالا و خدمات لزوما به ورود وجه نقد منجر نشود.

اسلاید ۵ :

۲ – تحت کنترل باشد.

žاین ویژگی به توانایی واحد گزارشگر برای انتفاع از دارایی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و ممانعت از دسترسی دیگران به منافع آنها یا قانونمند کردن این دسترسی ارتباط دارد.

žواحد گزارشگــر کنتـرل کننده  دارایی به واحدی اطلاق می شود که با توجه با ماهیت دارایی ، می تواند :

žالف )  آن را مبادله کند .

žب )  از آن در جهت تولید کالا یا ارائه خدمات استفاده کند.

žج )  برای استفاده دیگران ازآن قیمت تعیین کند .

žد ) از آن در جهت تسویه بدهی استفاده کند .

žه )  آن را نگهداری کند و یا بین مالکان توزیع نماید.

اسلاید ۶ :

۳ – ناشی از معاملات یا رویداد های گذشته باشد .

žبه این معنی که رویداد  مالی یا سایر رویدادهایی که شرایط لازم را برای اعمال کنترل بر منافع اقتصادی آتی را فراهم می کند در گذشته رخ داده است.

žمنافع اقتصادی باید حاصل رویداد های مالی یا سایر رویدادها در گذشته باشد.

žهمچنین دارایی ها شامل منافعی نمی شوند که در آینده به وجود خواهند آمد ولی در حال حاضر وجود ندارند یا در زمان کنونی تحت کنترل واحد گزارشگر نمی باشند.

ž

اسلاید ۷ :

چارچوب های شناخت

žهیات  استاندارد های حسابـداری دولتـی آمریکا در بند ۷ بیانیـه مفهو می شماره ۴ مصوب ژوئن ۲۰۰۷ در مورد رابطه تعاریف عناصر صورت های مالی با شناخت و انعکاس این عناصر در صورت های مالی تصریح می کند :

žبرای اینکه یک قلم جهت انعکاس در صورت های مالی شناسایی شود ، باید تمام معیار های مربوط را احراز کند ، این معیارها شامل احراز تعریف آن قلم و همچنین احراز معیار شناخت و اندازه گیری است.

žشناخت تحت تاثیر رویکرد اندازه گیری و مبنای حسابداری مورد استفاده در صورت های مالی قرار میگیرد.

žرویکــرد اندازه گیـری بر این نکتـه که کدام منابـع  مـورد شناسـایی قرار  گیرد  و مبنای حسابداری بر این مطلب که چه زمانی یک رویداد مالی گزارش شود ، تاکید دارد.

žلازم به  ذکـر است کـه شناخت  عناصر صورت های مالی  شامل ، دارایی ، بدهی ، مخارج ، هزینه ها ، درآمد و خالص دارایی از نوع مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری پیروی می کند.

اسلاید ۸ :

الف – شناخت دارایی در رویکرد جریان منابع اقتصادی

žهیات تدویـن استاندارد های  بیـن المللی حسابداری در بند  ۸۹ و۹۱ بیانیـه مفهومی شماره ۱ مقرر نموده که دارایی ها و بدهی ها باید زمانی در صورت های مالی شناسایی شوند که :

ž۱ – این احتمال وجود  داشته باشد که افزایش ( دارایی ها) یا کاهش ( بدهی ها) در منافع اقتصادی ( یا خدمات بالقوه ) رخ می دهد.

ž۲ – مبلغ قابل پرداخت بدهی و بها و یا ارزش دارایی ها را بتوان به صورت اتکا پذیری اندازه گیری کرد.

žطبق این بیانیه مفهومی ، شناخت دارایی و بدهی در دو مرحله زیر انجام می شود :

žالف ) تعیین اینکه قلم مورد نظر از تعریف دارایی یا بدهی برخوردار است.

žب ) تعیین اینکه قلم مورد نظر معیار شناخت را احراز کرده است.

ž

اسلاید ۹ :

 معیار های شناخت طبق استاندارد های مصوب سازمان حسابرسی ایران

žیک عنصر باید در صورت مالی شناسایی شود ، اگر :

žالف ) شواهد کافی  مبنی بر وقوع  تغییر در دارایی ها یا بدهی ها  مستتر در آن عنصر ( از جمـله  در صورت لـزوم شواهـدی  مبنی  بر اینکه یک جریان آتـی در ورودی  یا خروجی منافع رخ خواهد داد ) وجود داشته باشد.

žب ) آن قلم را بتوان با قابلیت اتکای کافی به مبلغ پولی اندازه گیری کرد .

اسلاید ۱۰ :

ب ) شناخت دارایی در سطح حساب های مستقل

žاز نظر هیات استاندارد های حسابداری دولتـی آمریکا ، رویکرد  اندازه گیـری حسابهای مستقل وجوه دولتی باید به گونه ای عمل کند که از تحصیل منابع مالی در دوره  مالی و کفایت این منابع  برای تامیـن تعهدات آن دوره  اطمینان حاصـل شود . این رویکـرد اندازه گیری ، صرفا منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی را مورد توجه قرار می دهد . ( هیات واژه جریان منابع مالی را برای این رویکرد به کار برده است)

žشناخت جریان منابع مالی در این رویکرد در مورد دارایی بر دارایی جاری تاکید دارد و معیار کلی شناخت دارایی به شرح زیر است :

ž۱ – احتمال جریان منابع مالی به حساب مستقل وجود داشته باشد.

ž۲ – منابع مالی ورودی به حساب مستقل به صورت اتکاپذیری قابل اندازه گیری باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد